Je možné lhůtu pro vyřízení reklamace prodloužit?

ANO

 

Kdy?

Prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace je možné jen dohodou učiněnou při reklamování věci nebo v průběhu reklamace, nikdy však předem.

Další informace:

Za zcela neúčinné je považováno ustanovení předtištěné v reklamačních protokolech, které prodejce vystavuje všem spotřebitelům bez ohledu na jedinečnost vztahu a s téměř nulovou možností spotřebitele znění protokolu ovlivnit. Tyto protokoly doporučujeme postupovat České obchodní inspekci jako podnět k prošetření možného porušení zákona. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je totiž přestupkem.    

Je však třeba mít na paměti, že v případě prodlení spotřebitele s poskytnutím reklamovaného výrobku podnikateli k vyřízení reklamace dojde k přerušení běhu předmětné třicetidenní lhůty.


Zákonný podklad:

§ 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 1968 a § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Reklamace opravy a úpravy věci
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Oznámení neúčinnosti nepřiměřeného smluvního ujednání
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit