Jaké jsou mé nároky při vadě zboží uplatněné po šesti měsících po převzetí?

Nároky spotřebitele jsou stejné jak v případě reklamace uplatněné do šesti měsíců, tak v případě reklamace uplatněné po více než šesti měsících po převzetí zboží. Mění se však postavení prodejce z hlediska důkazního břemene v případě zamítnutí reklamace.

    

Jaké nároky to tedy jsou?

Bez ohledu na to, zda spotřebitel uplatnil reklamaci v období prvních šesti měsíců po převzetí zboží nebo až po uplynutí oněch šesti měsíců, má stejné nároky. Jedním z nich je právo na dodání nové věci, případně jen její součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud není možné věc či její část vyměnit, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Jiná je situace, pokud lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit opravou a požadavek na novou věc by byl nepřiměřený (například zapošít malou dírku ve švu), pak má spotřebitel právo na opravu. Právo na slevu mu náleží vždy, pokud neuplatnil jiné právo.

V případě, že se na zboží vyskytne větší počet vad (najednou tři vady nebo postupně čtyři) nebo se vada po opravě opakovaně vrací (minimálně třikrát u stejné vady), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo žádat dodání nové věci. Podmínkou je, že nelze věc pro opakování či větší počet vad řádně užívat.

Další informace:

Doporučujeme nejprve si vždy zkontrolovat, zda uplynulo či neuplynulo šest měsíců od koupě. Pokud by totiž tato lhůta neuplynula, jedná se o nesplněnou jakost při převzetí, kdy má spotřebitel výhodnější postavení a případné zamítnutí reklamace je prodejce povinen odborně odůvodnit, a to nejlépe znaleckým posudkem. V takové situaci se totiž má za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě reklamace uplatněné po šesti měsících od koupě se tato domněnka nepoužije, a pokud spotřebitel se zamítnutím reklamace nesouhlasí, je potřeba, aby si ideálně zajistil znalecký posudek, na základě kterého bude reklamaci rozporovat.

Reklamace má být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, po jejich marném uplynutí je spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


Zákonný podklad:

§ 2161, § 2165 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13, § 19 odst. 3, § 24 odst. 7 písm. l) a x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rozsudek Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Cpj 40/1982 (R 22/1983), rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1323/2013

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro její podstatné porušení
Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opakování vady či pro větší počet vad
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit