Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele

Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele (poctivost prodeje, klamavé či agresivní obchodní praktiky, diskriminace, nevyřízené reklamace atd.).

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v případech, kdy dochází k porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Příslušným dozorovým orgánem je ve většině případů Česká obchodní inspekce.

 

Jak tento vzor využít?

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje řadu aspektů týkajících se prodeje a poskytování služeb. Za nejdůležitější lze považovat tato ustanovení zákona:

§ 3 – poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb (prodej výrobků ve správné hmotnosti, míře nebo množství, v předepsané nebo schválené jakosti a za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, zejména zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění);

§ 4 – zákaz užívání nekalých obchodních praktik;

§ 5 – zákaz užívání klamavých obchodních praktik (příklady jednotlivých klamavých praktik lze nalézt v příloze č. 1 zákona o ochraně spotřebitele);

§ 5a – zákaz užívání agresivních obchodních praktik (příklady jednotlivých agresivních praktik lze nalézt v příloze č. 2 zákona o ochraně spotřebitele);

§ 6 – zákaz diskriminace spotřebitele;

§ 9 – povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech a charakteru poskytovaných služeb;

§ 10 – pravidla pro označování výrobků;

§ 11 – povinnost prodejce poskytnout informace spotřebiteli písemně a v českém jazyce;

§ 12 – povinnost informovat o ceně;

§ 13 – povinnost poučit o podmínkách reklamace;

§ 16 – povinnost prodejce na žádost spotřebitele vydat doklad o zakoupení výrobku;

§ 19 – povinnosti při uplatňování a vyřizování reklamací (vystavení reklamačního protokolu, lhůty pro vyřízení reklamace).

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Pozor! Do působnosti České obchodní inspekce nespadají záležitosti týkající se potravinářských, zemědělských a tabákových výrobků. Zároveň není oprávněna řešit spotřebitelské problémy týkající se telekomunikací, poštovních služeb a dodávek energií. V těchto případech jsou k řešení příslušné jiné úřady státní správy.

 

Upozornění

Při podávání podnětu je nutné si uvědomit, že ČOI bude řešit porušení zákona o ochraně spotřebitele z pohledu veřejnoprávního, nikoli soukromoprávního. Výsledkem tak může být uložení pokuty danému podnikateli, nikoli rozhodnutí v konkrétní věci ve prospěch spotřebitele.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb.
  • Zákon o České obchodní inspekci, č. 64/1986 Sb.
Sdílejte

Přihlásit