Oznámení neúčinnosti nepřiměřeného smluvního ujednání

Chcete reklamovat fotoaparát, ale prodávající má v obchodních podmínkách uvedeno, že jej můžete reklamovat jen v původním obalu? Nebo se chystáte na dovolenou a cestovní kancelář využila smluvního ustanovení umožňujícího změnit jednostranně smlouvu, aniž by byly vymezeny podmínky, za nichž je možné takto smlouvu změnit? Pak je právě vám určen tento vzor.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje. Zároveň se má za to, že jsou zakázaná ujednání, která jsou v rozporu s požadavkem přiměřenosti a zakládají významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele.

 

Jak tento vzor využít?

Pokud vaše spotřebitelská smlouva obsahuje nepřiměřené smluvní ujednání, obraťte se na podnikatele, který s vámi smlouvu uzavřel, a namítejte neúčinnost tohoto ujednání. Podle zákona jsou zvláště zakázána ujednání, která:

 • vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy,
 • spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli,
 • umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel předal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí,
 • zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoliv,
 • zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby,
 • zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy,
 • dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran,
 • odkládají určení ceny až na dobu plnění,
 • umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit,
 • zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele,
 • přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě,
 • zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen.

Tento výčet je pouze příkladmý, není vyloučeno oznámit neúčinnost jiného ustanovení smlouvy, pokud zakládá významnou nerovnováhu práv nebo povinností smluvních stran v neprospěch spotřebitele.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Oznámit neúčinnost nepřiměřeného smluvního ujednání je možné jen u spotřebitelských smluv. Spotřebitelská smlouva je např. smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (nepodnikatel) a na druhé straně prodávající (podnikatel). Spotřebitel tedy nemůže oznámit neúčinnost nepřiměřené smluvní podmínky, pokud uzavřel smlouvu s nepodnikatelem (např. na základě inzerátu).

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

 • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1810-1815)
   
Sdílejte

Přihlásit