Spočítejte si náklady soudního řízení

Přestože má spotřebitel mnoho možností, jak vyřešit svůj problém jiným způsobem, občas je soudní cesta možností nejúčinnější. Před podáním žaloby doporučujeme využít naši kalkulačku a nechat si orientačně spočítat náklady soudního řízení.

1. Výše peněžitého plnění

Částku je třeba zadat bez úroků, úroků z prodlení a případných nákladů na vymáhání pohledávky (nemají-li být samostatným předmětem řízení) a zaokrouhlit na celé desítky korun nahoru. Je-li žalobou uplatněno více samostatných nároků, vyměřuje se soudní poplatek z jejich součtu.

2. Podáno prostřednictvím ePodatelny ministerstva spravedlnosti
s návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu  

Podání do ePodatelny ministerstva spravedlnosti mohou odesílat pouze účastníci nebo jejich procesní zástupci, kteří se mohou podepsat tzv. zaručeným elektronickým podpisem. Pokud soud elektronický platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří navrhovateli poplatek do výše odpovídající poplatku při standardním způsobu podání.

3. Nechám se zastoupit advokátem  

Více o advokátech se dočtete v našem článku zde.

  Náklady zastoupení advokátem

Náhradu nákladů za zastoupení advokátem může soud v případě plného úspěchu účastníka ve věci přiznat jen do výše určené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to bez ohledu na vzájemnou dohodu klienta a advokáta.

4. Počet úkonů

Výše odměny advokáta se pro účely soudního řízení stanovuje v závislosti na příslušné sazbě odměny a počtu provedených úkonů. Tímto úkonem se rozumí zejména:

 1. převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 2. první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, je-li klientovi zástupce ustanoven soudem,
 3. další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
 4. písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
 5. účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to za každé započaté dvě hodiny,
 6. sepsání právního rozboru věci,
 7. jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
 8. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
 9. odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
 10. podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
 11. sepsání listiny o právním jednání.

Nápověda

V soudním řízení je běžné, že advokát musí vykonat alespoň tři úkony, kterými jsou:

 1. převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 2. písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
 3. účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to za každé započaté dvě hodiny.

V případě podání do ePodatelny ministerstva spravedlnosti mohou stačit úkony dva. Pokud žalovaný nepodá proti platebnímu rozkazu odpor, soud nenařídí jednání, a tudíž ani advokát se nebude takového jednání účastnit.

5. Advokát je plátcem DPH (ověřit)  


NÁKLADY SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

Soudní poplatek
0

Odměna advokáta včetně DPH
0
Režijní paušální náklady advokáta včetně DPH
0
Výše nákladů zastoupení celkem včetně DPH
0

VÝŠE NÁKLADŮ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ CELKEM
0


Nepřehlédněte


Na jaké další náklady má nárok váš advokát?

Advokát má kromě odměny nárok na náhradu účelně vynaložených hotových výdajů (zejména na zaplacené soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie) a na náhradu za promeškaný čas. Výši režijních výdajů advokáta (s výjimkou meziměstského cestovného) soud při výpočtu náhrady nákladů řízení oceňuje podle advokátního tarifu paušální částkou 300 korun za jeden úkon. Náhrada za promeškaný čas se oceňuje částkou 100 korun za každou započatou půlhodinu (neplatí pro čas strávený úkony, za které už advokátovi náleží odměna). Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta.


Kdo náklady řízení nakonec zaplatí?

Budete-li mít ve věci plný nebo téměř plný úspěch, soud vám zásadně přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva (odměnu advokáta, režijní paušály advokáta, náhradu za promeškaný čas advokáta, dále náhradu za DPH, soudní poplatky, cestovní výdaje, za další náklady řízení, například za náklady dokazování – znalečné, svědečné aj.).

Musíte však žalovanému min. 7 dnů před podáním návrhu k soudu zaslat na adresu pro doručování, popř. na poslední známou adresu, předžalobní výzvu k plnění, jinak soud nemusí náhradu nákladů řízení přiznat ani v případě úspěchu ve věci.
 

Adresou pro doručování se podle § 46b občanského soudního řádu rozumí:
 • u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti (tzv. adresa pro doručování); není-li taková adresa evidována, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu cizince na území České republiky,
 • u podnikající fyzické osoby adresa sídla nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě ve sporu z této smlouvy; má-li obchodní závod fyzické osoby organizační složku, i adresa sídla organizační složky,
 • u fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě adresa věznice, v níž vykonává trest nebo vazbu; u fyzické osoby v zařízení pro výkon ochranného opatření zabezpečovací detence, ústavní nebo ochranné výchovy adresa tohoto zařízení,
 • u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě ve sporu z této smlouvy; má-li právnická osoba organizační složku, i adresa sídla organizační složky,
 • u advokátů adresa jejich sídla.


Máte-li úspěch jen částečný, soud náklady poměrně rozdělí. Je-li úspěch srovnatelný, soud většinou nepřizná náklady ani jedné straně s tím, že každá strana nese ty své.

Neuspějete-li, musíte počítat nejen s tím, že budete nést své náklady řízení, ale i náklady řízení druhé strany. Odměna advokáta spolu s režijními paušály, náhradou za promeškaný čas a za případnou DPH by byla protistraně přiznána se zohledněním počtu úkonů advokáta protistrany opět podle advokátního tarifu. Kromě toho se nahrazuje cestovné a další účelné náklady vynaložené protistranou.

Mějte na paměti, že s podáním opravných prostředků stoupá výše nákladů řízení.

Kalkulačka soudních nákladů je jen orientační pomůckou. Zadání nezohledňuje všechny varianty možného způsobu výpočtu nákladů soudního řízení a také situace, kdy byl některý z účastníků osvobozen od soudních poplatků, popřípadě zastoupen ustanoveným zástupcem z řad advokátů.

 

Upozornění

Kalkulačka je zpracována podle právního stavu k 1. lednu 2022.

Dne 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela advokátního tarifu, která zrušila tzv. povodňovou daň. Ta od roku 1997 procentuálně snižovala mimosmluvní odměnu dle advokátního tarifu s původním záměrem dočasně se společně s dalšími opatřeními podílet na řešení neuspokojivého stavu veřejných financí po povodních v roce 1997 a následně 2002 a 2010. Pro klienty advokátních kanceláří, tak novela fakticky navyšuje částku mimosmluvní odměny dle advokátního tarifu o 20 % oproti stavu před 1. lednem 2022.


Nepřehlédněte


Jde o jediné možné náklady řízení? Kdo je nakonec zaplatí?

Budete-li mít ve věci plný nebo téměř plný úspěch, soud vám zásadně přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva (náhradu za soudní poplatky a další účelně vynaložené náklady, např. za náklady na znalecké posudky, cestovní výdaje).

Musíte však žalovanému minimálně 7 dnů před podáním návrhu k soudu zaslat na adresu pro doručování, popř. na poslední známou adresu, předžalobní výzvu k plnění, jinak soud nemusí náhradu nákladů řízení přiznat ani v případě úspěchu ve věci.
 

Adresou pro doručování se podle § 46b občanského soudního řádu rozumí:
 • u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti (tzv. adresa pro doručování); není-li taková adresa evidována, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu cizince na území České republiky,
 • u podnikající fyzické osoby adresa sídla nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě ve sporu z této smlouvy; má-li obchodní závod fyzické osoby organizační složku, i adresa sídla organizační složky,
 • u fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě adresa věznice, v níž vykonává trest nebo vazbu; u fyzické osoby v zařízení pro výkon ochranného opatření zabezpečovací detence, ústavní nebo ochranné výchovy adresa tohoto zařízení,
 • u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě ve sporu z této smlouvy; má-li právnická osoba organizační složku, i adresa sídla organizační složky,
 • u advokátů adresa jejich sídla.


Pokud byste se nechali zastoupit advokátem až v průběhu řízení, měli byste právo i na náhradu paušální odměny advokáta a dalších jím účelně vynaložených výdajů za provedené úkony ve výši podle advokátního tarifu.

Budete-li mít úspěch jen částečný, soud náklady poměrně rozdělí. Je-li úspěch srovnatelný, soud většinou nepřizná náklady ani jedné straně s tím, že každá strana nese ty své.

Neuspějete-li, musíte počítat nejen s tím, že ponesete své náklady řízení, ale zpravidla i náklady řízení druhé strany. V případě zastoupení protistrany advokátem by jí byla přiznána náhrada za odměnu advokáta spolu s režijními paušály, náhradou za promeškaný čas a za případnou DPH, to vše se zohledněním počtu úkonů advokáta protistrany a ve výši podle advokátního tarifu. Nahrazují se i náklady za cestovné a další účelné náklady vynaložené protistranou.

Mějte na paměti, že s podáním opravných prostředků stoupá výše nákladů řízení.

Kalkulačka soudních nákladů je jen orientační pomůckou. Zadání nezohledňuje všechny varianty možného způsobu výpočtu nákladů soudního řízení a také situace, kdy byl některý z účastníků osvobozen od soudních poplatků, popřípadě zastoupen ustanoveným zástupcem z řad advokátů.

 

Upozornění

Kalkulačka je zpracována podle právního stavu k 1. lednu 2022.

Dne 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela advokátního tarifu, která zrušila tzv. povodňovou daň. Ta od roku 1997 procentuálně snižovala mimosmluvní odměnu dle advokátního tarifu s původním záměrem dočasně se společně s dalšími opatřeními podílet na řešení neuspokojivého stavu veřejných financí po povodních v roce 1997 a následně 2002 a 2010. Pro klienty advokátních kanceláří, tak novela fakticky navyšuje částku mimosmluvní odměny dle advokátního tarifu o 20 % oproti stavu před 1. lednem 2022.

Sdílejte

Přihlásit