Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání

Objednali jste si chladničku a doma zjistili, že je poškrábaná? Má vaše nové křeslo na skrytém místě jinou barvu? Jestliže tyto vady nebrání řádnému užívání věci a jste ochotni je akceptovat a věc si ponechat, můžete požadovat slevu.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že věc je při převzetí kupujícím bez vad, tedy že má zákonem stanovenou jakost v době převzetí. Touto jakostí se rozumí, že věc:

  • má vlastnosti předně ve smlouvě ujednané, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy a s ohledem na povahu zboží očekávané, popřípadě vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
  • hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud jste zakoupili výrobek, na kterém jste při první či důkladnější prohlídce objevili vadu nebránící používat věc k obvyklému účelu, např. vady estetické povahy, použijte tento vzor.

Není rozhodné, zda zboží v době uzavření smlouvy už bylo, nebo teprve mělo být vyrobeno, zhotoveno na zakázku (např. brýle, šaty, ale i kuchyňská linka). I pro tyto případy využijte vzory vztahující se na kupní smlouvu.  

 

Jak tento vzor využít?

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) z důvodu nesplněné jakosti při převzetí musí obsahovat jednak oznámení vady (její popis) a jednak vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (právo). S reklamací se obraťte na prodávajícího v kterékoliv jeho prodejně (s ohledem na sortiment).

Právo na přiměřenou slevu z ceny zboží má kupující vždy, pokud neuplatní jiné právo (dodání nové věci, výměna její součásti, oprava nebo odstoupení od smlouvy), ale také v případě, kdy sice jiné právo uplatnil, ale není mu možné z objektivních důvodů vyhovět (samozřejmě až na odstoupení). Pokud prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže, i tehdy přiznává zákon kupujícímu právo na slevu.

Slevu je možné uplatnit i po uplynutí šesti měsíců, jestliže se na věci vyskytne vada v době 24 měsíců od koupě, a to jak v případě, že vada představuje podstatné, tak i nepodstatné porušení smlouvy.

Zákon pracuje s termínem „přiměřená sleva“, který ale dále nedefinuje. Aby sleva byla skutečně přiměřená, mělo by stanovení výše slevy vycházet z povahy a rozsahu vady ve vztahu k hodnotě věci. Avšak to, co jedna strana bude považovat za přiměřené, se může rozcházet s představou té druhé. Vždy je lepší se s prodávajícím na výši slevy dohodnout. V opačném případě by musel o výši slevy na návrh jedné ze stran rozhodnout soud.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, zákon předpokládá, že věc byla vadná již při převzetí. Zákonnou domněnku o existenci vady při převzetí může prodávající vyvrátit pouze důkazem, že věc v době předání vadu neměla, nestačí to tedy jen tvrdit.

Právo z vady nenáleží tomu, kdo o vadě před převzetím věci věděl nebo ji sám způsobil.

Požadavek na slevu z důvodu vady zahájí klasické reklamační řízení a musí o něm prodávající rozhodnout a o výsledku vás vyrozumět nejpozději do 30 kalendářních dnů. 

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2106, § 2107, § 2161, § 2165, § 2169)
  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
Sdílejte

Přihlásit