Mohu reklamovat nepovedený zájezd zakoupený u cestovní kanceláře či přes agenturu?

ANO

 

Do kdy?

Vady zájezdu je zapotřebí vytknout bez zbytečného odkladu. Pokud jsou vady zjištěné už na počátku či v průběhu zájezdu, je nutné dožadovat se jejich nápravy ihned na místě.

Jak postupovat?

Cestovní kancelář odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou bez ohledu na to, zda závazky plynoucí z této smlouvy má plnit ona sama nebo jiný smluvený dodavatel. V případě nespokojenosti se zákazník může obrátit přímo na cestovní kancelář pořádající zájezd, popřípadě na cestovní agenturu, která jej zprostředkovala. Zákazník je oprávněn pořadateli zájezdu stanovit přiměřenou lhůtu k odstranění vytknutých vad, ledaže pořadatel odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžitá náprava.

Primárním nárokem zákazníka je zjednání nápravy. Pokud pořadatel tak neučiní v přiměřené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů (typicky se může jednat o neposkytnutí transferu z letiště na hotel, kdy si může objednat taxi). Pokud se jedná o podstatnou vadu, a pořadatel tuto vadu neodstraní nebo nenabídne vhodné náhradní řešení ve stejné či vyšší jakosti dle ujednání ve smlouvě, může zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného (storno poplatku). Pokud nebyla zjednána žádná náprava, má zákazník právo na slevu z ceny přiměřenou rozsahu a trvání vady. Vodítkem může být takzvaná frankfurtská tabulka slev přiřazující k jednotlivým nedostatkům způsob výpočtu slevy.


Zákonný podklad:

§ 2537, § 2538 a § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 33 Cdo 747/2015-111

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Reklamace zájezdu pro porušení cestovní smlouvy
Požadavek na náhradu újmy za narušení dovolené
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit