Reklamace opravy a úpravy věci

Každá věc se může rozbít. Jak se ale zachovat, pokud si rozbitý budík, který již máte déle než 24 měsíců od koupě, necháte opravit a vada se po pár dnech objeví znovu? Zákon dává v podobných případech spotřebiteli možnost opravu reklamovat.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je vhodný, hodlá-li objednatel (spotřebitel) reklamovat opravu nebo úpravu věci, a to zvláště v situacích, kdy zhotovitel odmítá vystavit reklamační protokol nebo jej sepisuje bez ohledu na vůli objednatele.

Opravou se rozumí zejména činnost, kterou se odstraňují vady věci nebo následky poškození či opotřebení věci. Kdežto úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení úplně nové věci na základě požadavků spotřebitele. Pokud má být vyrobeno spotřební zboží, vždy se jedná o koupi, nikoliv o smlouvu o dílo.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci objednatelem, byť se projeví až později. Taktéž odpovídá za vady věcí a dílů, které pro opravu opatřil a použil, má ohledně nich postavení prodávajícího. Je-li tedy měněna součástka v budíku, odpovídá zhotovitel za vady této součástky při převzetí, ale i za vady, které se vyskytnou během zákonné 24měsíční doby. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil.

 

Jak tento vzor využít?

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) musí obsahovat jednak oznámení vady (její popis) a jednak vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (právo). S reklamací se obraťte na zhotovitele. I když nemáte písemnou smlouvu, lze písemnou reklamaci jen doporučit.

Reklamace zjevných vad by měla být okamžitá, při přebírání věci z opravy či úpravy, jako např. nedostatečně vyčištěný kabát. To samé platí i u vad, které lze zjistit vyzkoušením, např. zda už dotykový displej mobilního telefonu reaguje. Reklamace skrytých vad musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy se vada projeví, nejpozději do dvou let.   

Práva objednatele se liší podle toho, zda vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy zhotovitel věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Při podstatném porušení má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo dodáním chybějící věci. Stejně tak má právo na přiměřenou slevu z ceny opravy či úpravy nebo od smlouvy odstoupit. Objednatel musí zvolené právo sdělit zhotoviteli při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Provedenou volbu lze měnit jen po dohodě se zhotovitelem. Jestliže objednatel nezvolil právo včas, má stejná práva, jako by šlo o nepodstatné porušení smlouvy, a to právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. Do uplatnění slevy může zhotovitel vadu odstranit podle své volby, která však nesmí objednateli způsobit nepřiměřené náklady. Jak pro podstatné, tak i nepodstatné porušení platí, že objednatel může odstoupit od smlouvy nebo se dožadovat slevy, pokud zhotovitel neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo to odmítne.

Vznik smlouvy o opravě či úpravě věci je objednatel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné podobě, může její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí, které je zhotovitel povinen objednateli vydat, pokud věc od něho převzal. Nemá-li objednatel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik prokázat jiným hodnověrným způsobem (např. svědeckou výpovědí).

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dní od jejího uplatnění, pokud se se spotřebitelem nedohodl na delší době. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když vás zhotovitel o tom vyrozumí. Vyprší-li zákonná lhůta, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a můžete od smlouvy o opravě či úpravě věci odstoupit.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.

Jestliže na věci, kterou zhotovitel převzal k provedení opravy či úpravy vznikne škoda, lze použít vzor „Žádost o náhradu škody na převzaté věci“ nebo „Žádost o náhradu škody způsobené čistírnou na oděvu“.

Pokud zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnost pokynů, podle nichž má být věc opravena nebo na vadnost věci a objednatel trvá na provedení objednávky, za vady vzniklé v důsledku nevhodných pokynů či vadnosti věci zhotovitel neodpovídá.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2002, § 2106, § 2107, § 2586-2619)
Sdílejte

Přihlásit