Vyjádření k otázkám týkajícím se testu opalovacích přípravků

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 9.7.2014   

Za výsledky testu opalovacích přípravků pro děti (dTest 7/2014) si stojíme. Test byl realizován v souladu s naším mottem objektivně a nezávisle. Posláním dTestu je chránit spotřebitele, proto obdobně jako v jiných případech (například loňský test zaměřený na mykotoxiny v pivech či obsah transmastných kyselin v potravinách) se automaticky nespokojujeme s tím, co povoluje, resp. neřeší česká legislativa, ale jdeme dál, aby byli spotřebitelé chráněni.

Vyjádření k otázkám týkajícím se testu opalovacích přípravků

Cílem dTestu je hájit zájmy a zdraví spotřebitelů. V případě potenciálně rizikových látek, které jsou nahraditelné, a tedy nemusí v daném výrobku být, se přidržujeme principu předběžné opatrnosti a snažíme se, aby je výrobci nepoužívali, zvláště v produktech určených specificky dětem. Vzhledem k negativní mediální kampani vedené farmaceutickou společností Galderma-Spirig (výrobce opalovacího přípravku pro děti Daylong, který letos neuspěl v našem testu) zde přehledně a pohromadě shrnujeme všechny podstatné informace, vysvětlujeme naše stanovisko týkající se potenciálně rizikových látek a uvádíme také na pravou míru další šířené dezinformace.

  1. Vyjádření k otázkám týkajícím se testu opalovacích přípravků
  2. Vyjádření dTestu k reakci společnosti Galderma-Spirig, výrobce přípravku Daylong
  3. dTest vyzývá výrobce opalovacích přípravků, aby nepoužívali potenciálně rizikové látky
  4. Chemické látky v kosmetice aneb koktejlový efekt

Nemůžeme se ztotožnit s argumentem prezentovaným Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a výrobci přípravků, které neuspěly v našem testu. Ten zní, že látky, které jsme označili za potenciálně rizikové, jsou legální, a neměli jsme tudíž za jejich obsah snižovat známku hodnocení v testu. V našich testech často jdeme i nad rámec povinností stanovených legislativními předpisy, máme-li k tomu dobré důvody. Inkriminované sloučeniny jsou sice dosud ve vymezeném množství povoleny, nicméně na jejich rizikovost ve smyslu poškození hormonálního systému již upozornila řada studií a sami výrobci je zejména v dětské kosmetice očividně již příliš nepoužívají. Navíc je známo, že jednotlivé chemické látky používané v různých kosmetických výrobcích vytváří chemický koktejl, jehož účinky dosud nejsou zcela prozkoumány, protože se obvykle posuzuje jen jedna jediná látka či jeden jediný výrobek, byť jich spotřebitelé využívají více. Zejména v případě dětí je na místě předběžná opatrnost a snaha předcházet zbytečným a snadno odstranitelným rizikům. Níže najdete vyjádření k některým dezinterpretacím a námitkám vůči námi publikovanému testu.

 

Potenciálně rizikové látky

Mezi povolenými látkami (ať už v potravinách, či v kosmetice) je množství takových, jejichž rizikovost pro zdraví či životní prostředí není dostatečně prozkoumána či jsou v podezření a jejich možné negativní dopady jsou předmětem probíhajících vědeckých výzkumů. Takovým se obezřetný spotřebitel rád vyhne. V případě potenciálně rizikových látek se přidržujeme principu předběžné opatrnosti a podobně jako nejvýznamnější světové spotřebitelské organizace uplatňujeme tento přístup: jsou-li některé látky podezřelé ze zdravotních či environmentálních rizik a jsou zároveň nahraditelné (tzn. nemusí v daném výrobku být), snažíme se, aby je výrobci nepoužívali a nevystavovali tak zbytečně spotřebitele či životní prostředí riziku potenciálních bezprostředních či dlouhodobých dopadů používání těchto látek.

Propylparaben a butylparaben stejně jako sluneční filtr ethylhexyl methoxycinnamát (OMC) jsou látky, na jejichž endokrinní riziko ukazuje řada studií, byť jsou to stále ještě látky povolené. V testu jsme netvrdili, že se jedná o zakázané látky, označili jsme je za potenciálně rizikové a zasazujeme se o to, aby nebyly používány (přičemž značná část výrobců už se jich dobrovolně vzdala). Například v Dánsku je již používání parabenů v dětské kosmetice zakázáno.

Ethylhexyl methoxycinnamát (OMC), propylparaben a butylparaben jsou zahrnuty do kategorie č. 1 na seznamu látek podezřelých z narušování hormonálního systému (cizími slovy: jsou podezřelé z toho, že jsou endokrinními disruptory). Přestože jsou tyto látky dosud povoleny, podezření na jejich rizikovost bezpochyby existuje a je oficiálně zveřejněno:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf

Uvedený materiál EU označuje tyto látky za „vysoce znepokojivé“.

 

Rozsah zveřejňovaných informací a použité normy

Testovací zpráva z laboratoře o provedeném testu je velice obsáhlý materiál čítající více než 600 stran. Tato zpráva obsahující všechny detaily, naměřené hodnoty apod. by pro běžného spotřebitele byla zcela nepoužitelná, protože by jí neporozuměl. Stejně jako u všech jiných testů je složitým úkolem redaktorů dTestu shrnout shromážděné informace do krátkého článku a jedné obvykle dvoustránkové tabulky, ze které může čerpat běžný spotřebitel, který není expertem. To je přesně posláním spotřebitelského časopisu. dTest není vědecký časopis a ani jím nechce být. Stejně jako v případech ostatních testů neuvádíme laboratoř, která test prováděla. Jde o ochranu laboratoří, aby nebyly vystaveny tlaku výrobců. Právo novináře chránit svůj zdroj je zakotveno i v české legislativě. Samozřejmě si vyhrazujeme možnost testovací zprávu a další relevantní materiály použít jako důkazy v případě soudního sporu.

Při testech jsme se řídili těmito normami:
• měření UVA: ISO 24443:2012(E)
• měření SPF (i SPF pro účely stanovení voděodolnosti): International Method COLIPA - CTFA SA - JCIA - CTFA 2006 / International Standard ISO 24444:2010(E)

 

Výsledky uveřejněné v německém spotřebitelském časopise Test

Výrobce opalovacího přípravku Daylong se snaží zpochybnit výsledky publikované v časopise dTest odkazem na lepší výsledky svého produktu uveřejněné v německém spotřebitelském časopise Test. Odhlédněme nyní od toho, že pokud by v německém Testu byly výsledky daného produktu ještě horší, pak by na tento rozdíl sotva kdokoliv upozornil. Německá spotřebitelská organizace Stiftung Warentest vydávající časopis Test byla vedle dTestu jednou z partnerských organizací, které se podílely na realizaci tohoto testu opalovacích přípravků. Dále se na něm podíleli také naši partneři z Dánska, Švýcarska, Rakouska, Slovinska, Nizozemí a Finska. Všechny tyto organizace mají k dispozici stejné výsledky testování, které vznikly ve stejné laboratoři stejnými testovacími metodami. Rozdíly ve způsobu vyhodnocení, resp. prezentace výsledků mohou příležitostně vzniknout a vycházejí ze strategie, způsobu prezentace výsledků a nezávislé politiky té které národní organizace a z místního kontextu. Může se to projevit například v různém způsobu použití limitujících faktorů – v tomto případě v tom, že Stiftung Warentest obsah slunečního filtru OMC nedefinoval jako důvod ke snížení hodnocení, zatímco dTest či například kolegové z dánské Forbrugerrådet Tænk ano.

Tento postup vychází z výsledků celoevropské studie a testu kosmetiky, na níž se podílely spotřebitelské organizace z Francie, Dánska, Švýcarska a Velké Británie ve spolupráci s Evropskou spotřebitelskou organizací BEUC, jejíž je dTest také členem. Závěry tohoto testu, ze kterého jsme čerpali při zpracování článku Chemické látky v kosmetice aneb koktejlový efekt, vedly organizace ze zmíněných zemí k zahájení kampaně za omezení používání látek podezřelých z vlivu na hormonální systém; opalovací přípravky patří k významným zdrojům těchto látek, jak bylo v rámci projektu ověřeno. Snížení hodnocení pro přítomnost těchto látek je v souladu s touto snahou a má za cíl přimět výrobce ke změně své praxe a spotřebitele nabádá k dodržování principu předběžné opatrnosti. Z výsledků testu je jasně patrné, že kvalitní přípravky bez těchto látek vyrábět lze.

 

Test voděodolnosti

Při měření ochranného faktoru před a po pobytu ve vodě jsme se řídili normou International Method COLIPA - CTFA SA - JCIA - CTFA 2006 / International Standard ISO 24444:2010(E). Pro simulaci pobytu ve vodě jsme použili sprchovou metodu, která zajišťuje rovnoměrné působení vody na celou testovanou oblast části lidského těla. Doba působení vody je dvě a půl minuty pro voděodolné a pět minut pro vysoce voděodolné přípravky. Na plochu 7x7 cm je použito 7 litrů vody o teplotě 23 stupňů Celsia. Sprchová metoda je běžnou, současnou alternativou tzv. bazénové metody, jež je časově a finančně náročná. Předtím, než byla tato metoda uvedena v mezinárodních testech spotřebitelských organizací do praxe, byly provedeny studie prokazující, že obě metody produkují srovnatelné a spolehlivé výsledky.

Údaj o době, po kterou jsou přípravky vystavené působení vody, a poté musí vykazovat alespoň poloviční ochranný faktor (2x20 minut - voděodolnost a 4x20 minut - vysoká voděodolnost), byl v našem článku uveden o polovinu nižší (1x20 minut - voděodolnost a 2x20 minut - vysoká voděodolnost), došlo zde k ediční chybě. Nicméně tyto údaje nepopisovaly způsob měření, byly v článku uvedeny pouze pro ilustraci, aby si čtenáři dokázali představit, jak je účinek opalovacích přípravků ve vodě omezený. Nejedná se o popis procedury, již jsme použili pro testování.

 

dTest vždy spolupracuje s renomovanými laboratořemi a volí takové metody testování, které produkují objektivní a srovnatelné výsledky, přičemž vycházíme z aktuálního stavu vědění a vědeckých poznatků. dTest není kontrolním orgánem státu, proto se při volbě metod zkoumání a stanovení požadavků na kvalitu nemusí držet postupů daných legislativně či normativně. Toto omezení státních dozorových orgánů nezajišťuje vždy optimální ochranu spotřebitele, o kterou se snažíme. Volíme vždy postup vycházející z dobré praxe, který zajistí maximální objektivitu a přinese výsledky s vysokou přidanou hodnotou pro spotřebitele, jejichž zájem dTest jako přední česká spotřebitelská organizace hájí. Obdobným postupem partnerských spotřebitelských organizací ze zahraničí došlo v průběhu let např. k zásadnímu zvýšení bezpečnosti automobilů či autosedaček v návaznosti na systematicky publikované testy. Ty jdou často nad rámec platné legislativy a norem a podporují tak rozvoj a v případě vybavení automobilů přímo zachraňují lidské životy.
 


Přihlásit