Právo: Úpadek cestovní kanceláře

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2013

Podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, jinak řečeno zákona o cestovním ruchu, musí mít každá cestovní kancelář sjednanou smlouvu o pojištění pro případ úpadku, přičemž pojištění se vztahuje na všechny zájezdy prodané danou cestovní kanceláří.

Nejprve je třeba si ověřit, u jaké pojišťovny je cestovní kancelář pojištěna. Bližší informace lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, kde je uveden seznam pojišťoven, které poskytují pojištění proti úpadku cestovních kanceláří. Tento produkt poskytují pojišťovna Generali, Česká podnikatelská pojišťovna, Uniqua pojišťovna, Union pojišťovna, ERV pojišťovna a Slavia pojišťovna. Na webových stránkách jednotlivých pojišťoven naleznete mnoho dalších informací, například jak postupovat v případě krachu cestovní kanceláře.

 

Postup v případě krachu kanceláře

V minulosti se stávalo, že spotřebitel nebyl vždy plně odškodněn za situace, kdy cestovní kancelář byla takzvaně podpojištěna. Pojišťovny tvrdily, že nemohou poskytnout plnou cenu zájezdu, pokud pojistný limit cestovní kanceláře byl nedostatečný. Proti tomuto postupu se již v minulosti ohrazovalo jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak dTest. V současné době je schvalována novela zákona o cestovním ruchu, která posílí postavení spotřebitele, aby bylo výslovně zajištěno, že spotřebitel obdrží od pojišťovny veškeré zaplacené finanční prostředky.

Svá práva vždy uplatněte u příslušné pojišťovny dle pokynů, které jste obdrželi spolu s cestovní smlouvou. Konkrétní postup pro uplatnění práv v případě krachu cestovní kanceláře také najdete přímo na stránkách konkrétní pojišťovny. Pojišťovna při uplatnění nároku požaduje zejména vyplnění protokolu a doložení cestovní smlouvy, dokladu o uhrazení zálohy, případně plné ceny zájezdu, a výpisu z účtu o provedené platbě.

 

Jaká máte práva

Spotřebitel má při krachu cestovní kanceláře podle výše uvedeného zákona právo na repatriaci a refundaci, které zákon specifikuje takto:

  • spotřebitel má právo na zajištění dopravy z místa pobytu zpět do České republiky v případě, že zajištění dopravy bylo sjednáno v cestovní smlouvě (repatriace);
     
  • spotřebitel má právo, pokud na dovolenou vůbec neodjel, na vrácení částky, která odpovídá zaplacené záloze či ceně zájezdu;
     
  • v případě, že se zájezd sice uskutečnil, ale spotřebiteli byla poskytnuta jen část služeb nebo mu byly služby poskytovány v kratším časovém úseku, má právo na rozdíl mezi zaplacenou kupní cenou a poskytnutými službami.

Pro ilustraci uveďme jednoduchý příklad. Spotřebitel měl sjednané ubytování v hotelu, včetně stravy na deset dnů. Namísto toho byl nucen ukončit svou dovolenou již po pěti dnech. V tomto případě má právo na vrácení 50 procent ceny zájezdu.

 

Podpojištění cestovní kanceláře

Pokud pojišťovna nechce plnit s odkazem, že cestovní kancelář byla podpojištěna, nezbývá, než se obrátit na soud. Příslušný soud by měl rozhodovat v souladu s evropským právem a národní právní předpisy interpretovat v souladu s evropskými požadavky na ochranu spotřebitele.

Pokud se v soudním řízení s pojišťovnou nedomůžete svých práv a v odůvodnění rozsudku bude uvedeno, že z právních předpisů nevyplývá pojišťovně povinnost poskytnout plnění v plné výši, můžete podat žalobu na stát o náhradu škody z důvodu, že Česká republika nezajistila spotřebitelům potřebný standard ochrany, jak je vyžadován a zaručen evropským právem, zejména směrnicí Rady ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy.

Kromě toho se můžete kdykoliv zdarma obrátit na Evropskou komisi se stížností pro neplnění povinností, které České republice vyplývají z jejího členství v EU.

 

Zájezd není zájezdem

Na poradenskou linku dTestu se obrátilo několik spotřebitelů se stížností, že jim pojišťovna odmítá plnit s tvrzením, že ve smlouvě, kterou si sjednali s cestovní kanceláří, není sjednán zájezd ve smyslu zákona o cestovním ruchu, a že tedy nemají na pojistné plnění nárok.

Problém může nastat, pokud si zakoupíte například dvoudenní poznávací zájezd a ve smlouvě sjednáte dopravu a průvodcovské služby. Podle zákona se jedná o zájezd pouze v případě, že doplňkové služby tvoří alespoň 20 procent souhrnné ceny zájezdu. Pojišťovna pak může argumentovat, že jste si nesjednali zájezd ve smyslu zákona, popřípadě může požadovat prokázání, že doplňková služba (zajištění průvodce) sjednaná ve smlouvě skutečně tvoří 20 procent souhrnné ceny zájezdu.

Jak na to? Má pojišťovna na takový postup právo? V případě krachu cestovní kanceláře je právě kancelář povinna předat pojišťovně veškeré doklady a podklady k prodaným zájezdům. Z těchto dokladů je lehce dohledatelné rozúčtování ceny zájezdu. Spotřebitel k těmto podkladům nemá žádný přístup, a nemá tedy ani možnost, jak by prokázal, že služba sjednaná ve smlouvě tvoří 20 procent souhrnné ceny zájezdu. Naproti tomu pojišťovna tyto informace k dispozici má. V dTestu zastáváme názor, že takový postup pojišťovny by byl v rozporu se zákonem, protože jeho cílem je obcházení povinnosti k poskytnutí pojistného plnění spotřebiteli. Jsme přesvědčeni, že takový postup pojišťovny by neobstál ani u soudu.

Asi nejlepší radou je takovému problému předejít, a to tak, že budete požadovat při sjednání obdobné cestovní smlouvy uvedení informace, že doplňková služba (průvodce, tlumočení, zajištění vstupenek) tvoří 20 procent souhrnné ceny zájezdu, nebo můžete požadovat písemné rozúčtování ceny zájezdu.

 

Do nepříjemné situace se může dostat každý, proto vám přinášíme informace, jak se co nejefektivněji domoci svých práv s naší pomocí. Uložte si do telefonu číslo poradenské linky dTestu 299 149 009. Každý všední den od 9 do 17 hodin jsou vám k dispozici naši poradci. Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny písemnosti (např. cestovní smlouvu, protokol) a připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

 

Napsali jste nám:

Dobrý den, dne 25. dubna 2013 ukončila svou činnost cestovní kancelář Bolero tours z Třeboně. Od cestovní kanceláře jsem dostal informace o nerealizování zájezdu, kterého jsem se měl zúčastnit ve dnech 14.–16. června 2013. Jednalo se o poznávací zájezd do Benátek v Itálii. Tento jsem vyhrál v tombole a navíc jsem dokoupil zájezd v hodnotě 1453 korun pro mou sestru, protože letos slavila 20. narozeniny. Bohužel došlo k úpadku cestovní kanceláře, tak jsem se obrátil na asistenční službu uvedenou v dokladu o pojištění pro případ úpadku. Na základě podkladů, které jsem pojišťovně předal, mně pojistnou událost zamítla z důvodu nedoložení, že služba průvodce tvoří alespoň 20 procent souhrnné ceny zájezdu. Přičemž v cestovním katalogu Bolero tours je jasně napsáno, že poznávací zájezd zahrnuje průvodce a dopravu autokarem. Já osobně ani nevím, na koho se obrátit, protože mi v cestovní kanceláři nikdo nezvedá telefon. Vím, možná si řeknete, že 1453 korun nic není, ale já si je musel tvrdě vydělat na brigádě. Nehledě na to, že jsme se moc se sestrou těšili. Předem děkuji za radu.

Tomáš T.

K otázce možné finanční náhrady za zájezd do Benátek, který byl předmětem výhry v tombole, se bohužel nemůžeme blíže vyjádřit z důvodu, že nemáme konkrétní informace, respektive písemné podklady, které by byly nutné pro právní posouzení. V druhé části vašeho dotazu uvádíte, že jste jeden zájezd (cesta autokarem a průvodce) v hodnotě 1453 korun od cestovní kanceláře Bolero tours dokoupil, přičemž nedlouho poté došlo k jejímu úpadku. Pojišťovna vám následně odmítla poskytnout pojistné plnění z důvodu neprokázání, že doplňková služba (služby průvodce) tvořila alespoň 20 procent souhrnné ceny zájezdu a požadovala prokázání této skutečnosti.

Spotřebitel má na základě zákona nárok na pojistné plnění ve výši ceny neuskutečněného zájezdu v případě krachu cestovní kanceláře, jenž je nutné uplatnit u pojišťovny, se kterou měla cestovní kancelář sjednanou pojistnou smlouvu. O zájezd se jedná v případě, že doplňkové služby tvoří alespoň 20 procent souhrnné ceny zájezdu a zájezd trval alespoň 24 hodin. Postup, kdy vám pojišťovna odmítla poskytnout pojistné plnění z důvodu neprokázání, že doplňková služba (průvodcovské služby) tvoří alespoň 20 procent souhrnné ceny zájezdu, považujeme za rozporný se zákonem.

V případě krachu cestovní kanceláře je cestovní kancelář povinna předat pojišťovně veškeré doklady a podklady k prodaným zájezdům, což uvádí i samotná pojišťovna na svých webových stránkách. Z těchto dokladů je lehce dohledatelné rozúčtování ceny zájezdu. Spotřebitel k těmto podkladům žádný přístup nemá, a nemůže prokázat, že doplňková služba sjednaná ve smlouvě tvoří 20 procent souhrnné ceny zájezdu. Naproti tomu pojišťovna, pokud jí cestovní kancelář podklady dodala, tyto informace k dispozici má.

Doporučujeme obrátit se znovu na pojišťovnu s tím, že ji v otázce sjednaného zájezdu odkážete na podklady, které jí poskytla sama cestovní kancelář. Pokud nebudete úspěšný, nezbývá než se obrátit na příslušný soud, kde v rámci řízení můžete navrhnout jako důkaz před-ložení dokladů a podkladů ke sjednaným zájezdům poskytnutých cestovní kanceláří, které by měly prokázat odůvodněnost vašeho nároku na vrácení peněz za sjednaný zájezd.


Přihlásit