Které údaje musí obsahovat smlouva o spotřebitelském úvěru a co se stane, když je neobsahuje?

Povinně musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat zejména tyto údaje:

a) druh spotřebitelského úvěru,

b) kontaktní údaje smluvních stran, a je-li spotřebitelský úvěr zprostředkován, též kontaktní údaje zprostředkovatele, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě e-mail,

c) celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,

d) dobu trvání spotřebitelského úvěru, není-li to možné, způsob jejího určení,

e) určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, jde-li o spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo vázaný spotřebitelský úvěr,

f) zápůjční úrokovou sazbu,

g) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr,

h) výši, počet a četnost plateb,

ch) soupis uvádějící doby a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové platby, mají-li být tyto platby a úroky splaceny bez umoření jistiny,

i) případnou povinnost spotřebitele hradit platby za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, jejich výši, je-li poskytovateli známa, a podmínky, za nichž lze tyto platby změnit, ledaže je otevření účtu nepovinné,

j) úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a podmínky pro její úpravu a další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,

k) požadavek na případné zajištění nebo pojištění,

l) informaci o právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení a lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva,

m) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru,

n) informaci o způsobu ukončení smluvního vztahu,

o) informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a

p) označení příslušného orgánu dohledu.

Následky neinformování:

Pokud některá informace chybí, nemá to za následek neplatnost smlouvy. Lhůta pro možnost odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele ale neskončí dříve než 14 dnů poté, co poskytovatel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Další informace:

Neuvedení informace je navíc přestupkem, za nějž může být poskytovateli nebo zprostředkovateli udělena sankce Českou národní bankou. Pokud se spotřebitel domnívá, že došlo k porušení zákona o spotřebitelském úvěru, může podat České národní bance podnět.


Zákonný podklad:

§ 106, § 118, § 153 a § 154 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru I.
Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit