Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru I.

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Vzor lze využít v případech, kdy došlo k porušení zákona o spotřebitelském úvěru, který stanoví věřiteli povinnost spotřebitele ve smlouvě řádně informovat. Pokud věřitel tuto povinnost nesplní, úvěr se z pohledu spotřebitele považuje za velmi výhodně úročený. Vzor se uplatní u spotřebitelských úvěrů uzavřených po 1. lednu 2011, včetně.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v případech, kdy došlo k porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který věřiteli stanoví povinnost spotřebitele ve smlouvě řádně informovat dle § 6 odst. 1 a Přílohy č. 3.

 

Jak tento vzor použít?

Spotřebitelským úvěrem je poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby, za které je spotřebitel povinen platit. Ve většině případů jsou spotřebitelské úvěry půjčkami fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží nebo k financování různých služeb (vzdělání, cestování, bydlení apod.).

Přísnější a podrobnější je pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2011 informační povinnost věřitele ve smlouvě a jeho předsmluvní povinnosti (např. posoudit schopnosti spotřebitele splácet úvěr).

Zákon upravuje náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru především v paragrafu 6, který odkazuje na Přílohu č. 3. Smlouva vždy vyžaduje písemnou formu. Nemá-li však smlouva písemnou formu či neobsahuje všechny informace dle Přílohy č. 3, nečiní to smlouvu neplatnou. Místo toho se úvěr – pokud věřiteli namítnete, že smlouva neobsahuje všechny povinné informace – od počátku úročí ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná. Vzhledem k výši diskontní sazby je toto pro spotřebitele velmi výhodné, výhodnější než předčasné splacení úvěru.

Učinit tak můžete pomocí našeho vzoru „Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru“. Stejně tak je porušení této povinnosti správním deliktem, což můžete sdělit i dozorovému orgánu, který na základě podnětu může zahájit řízení a případně uložit pokutu.

Nad dodržováním zákona poskytovateli úvěrů, kteří jsou nebankovními subjekty, dohlíží Česká obchodní inspekce. Spotřebitel, který nabyl dojmu, že došlo k porušení ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, se může obrátit na regionální inspektorát ČOI. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes e-podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz/cz/e-podatelna/.

S podnětem se v případě, kdy je poskytovatel bankovním subjektem, obraťte na Českou národní banku. Elektronickou podatelnu najdete na adrese www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_obecny_dotaz/obecny_dotaz.html. ČR“.

Podat podnět dozorovému orgánu můžete pomocí tohoto vzoru, který si v případě dozorové pravomoci ČNB stačí pouze jednoduše upravit.

Spotřebitelé také mají možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelského úvěru u Finančního arbitra ČR. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finančního arbitra. Finančním arbitrem budou tak řešeny spory mezi věřiteli nebo zprostředkovateli (bankovní i nebankovní subjekty) na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Podání návrhu na zahájení řízení má pak obdobné účinky jako podání žaloby na obecný soud.

Na rozdíl od ČOI nebo ČNB finanční arbitr není obecným dozorovým orgánem, ale řeší konkrétní případy sporů mezi stranami úvěrové smlouvy. Je tedy možné podat jak podnět ČOI (ČNB), tak i návrh na mimosoudní řešení sporu k finančnímu arbitrovi. K podání návrhu je možné využít našeho vzoru „Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR“.Přihlásit