Zájezd podle NOZ

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 31.12.2013   

Smlouva o zájezdu už nebude muset být uzavřena písemně. Pokud ji ale sjednáme přes internet, nebude možné do 14 dnů odstoupit. Vady půjde uplatnit nejpozději do měsíce od skončení zájezdu, zákazník se však snáze dovolá služeb, které mu pořadatel nasliboval v katalogu.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který bude účinný od 1. ledna 2014, ovlivní mnoho oblastí našeho života, spotřebitelská práva nevyjímaje.
Abyste se snáze zorientovali v nové problematice, připravili jsme pro vás seriál článků, které vám pomohou poznat vaše práva a účinně je uplatňovat.

Vyberte si téma, které vás zajímá:

 1. NOZ - Nový občanský zákoník
 2. Co je a není věc?
 3. Informační povinnost
 4. Jak uzavřít smlouvu
 5. Záruka a její uplatnění
 6. Reklamace zboží
 7. Obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku
 8. Nákup na internetu podle NOZ
 9. Sankce - těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty
 10. Podomní prodej a předváděcí akce
 11. Smlouva o dílo
 12. Zájezd podle NOZ
 13. Kdo vloni koupil, neprohloupil
 14. Pojištění v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník přejmenoval cestovní smlouvu na zájezd, což zní nepochybně přirozeněji. Aby byl zájezd opravdovým zájezdem, musí trvat déle než 24 hodin a musí se skládat alespoň ze dvou služeb cestovního ruchu, tedy z kombinace například ubytování a dopravy nebo jiných služeb, které jsou pro zájezd významné (např. kulturní program, vstupné nebo služby průvodce).

Pořadatelem zájezdu nemusí být pouze cestovní kancelář, jak předpokládal starý občanský zákoník, ale třeba i různá občanská sdružení, která organizují dovolenou pro děti či seniory. Zájezdy mohou organizovat pouze tehdy, když tuto činnost nedělají soustavně a za účelem zisku (jinak by musela být cestovní kanceláří), a pro jejich zákazníky nově platí stejná ochrana, jako kdyby jeli s cestovkou, ovšem s jedním podstatným rozdílem – pojištění proti krachu musí mít ze zákona pouze cestovní kanceláře.


Domluvit ústně, potvrdit písemně

Zájezd už nemusí být sjednáván pouze písemně. Dříve nebylo možné uzavřít cestovní smlouvu pouze po internetu, k její platnosti bylo třeba podpisů. Nová úprava není tak přísná, o to větší pozor si však musíme dát při klikání na internetu, protože na zájezdy se nevztahuje úprava tzv. distančních smluv, a tedy možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

Aby měl zákazník jistotu, že bude platit za to, co si s pořadatelem zájezdu domluvil, musí dostat písemné potvrzení (pokud je sama smlouva písemná, pak je potvrzení zbytečné). Pokud by se údaje v potvrzení a ve smlouvě lišily, může se zákazník dovolávat toho, co je pro něj výhodnější. Potvrzení musí obsahovat řadu zákonem stanovených údajů, samozřejmé je vymezení smluvních stran, samotného zájezdu a ceny, dále je nutné uvést také stornopoplatky, které může pořadatel požadovat, pokud zákazník bude chtít zájezd zrušit. Pro přehlednost i kvůli častým stížnostem v minulosti musí být v potvrzení uvedeny informace o ubytování, jeho kategorii, stupni vybavení a podobně. U některých údajů ale stačí odkázat na katalog, který má zákazník k dispozici. Nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu musí zákazník dostat ještě upřesňující informace, je-li to třeba, tak také letenku a poukaz na ubytování.

Pozor: Pokud uzavřete smlouvu o zájezdu přes internet, nemůžete ze zákona odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez sankce, pořadatel může požadovat stornopoplatek.

 

Změna je život

Cena zájezdu se může někdy měnit i po uzavření smlouvy, a to až do jednadvacátého dne před odjezdem. Měnit cenu lze pouze tehdy, když je to předem domluveno a pokud se před odjezdem zvýší cena dopravy, pohonných hmot, platby spojené s dopravou (letištní či přístavní poplatky), nebo se změní kurz koruny o více než 10 %. Pořadatel musí odeslat oznámení o změně ceny nejpozději 21. den před zahájením zájezdu. Pokud je pošle později, cena se nemění.

Pořadatel může změnit podmínky zájezdu i v případě, že ho k tomu nutí vnější okolnosti. Pokud zákazník se změnou nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě, která nesmí být kratší než pět dnů. Pokud ve lhůtě neodstoupí, pak platí, že se změnou souhlasí.
Měnit podmínky může i zákazník a na zájezd může místo sebe vyslat někoho jiného. Pokud tomu nebrání nějaké vnější překážky (například víza apod.), stačí změnu oznámit pořadateli a připojit souhlas osoby se smlouvou. Změnu je ale třeba udělat včas, a to nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu. Náklady na změnu musí zákazníci pořadateli uhradit.

 

Když nemůžeme jet

Zákazník může od smlouvy odstoupit vždy. Pokud odstoupí kvůli změně zájezdu nebo kvůli tomu, že je zájezd zrušen, má právo na nabídku náhradního zájezdu. Cena takového zájezdu nesmí být vyšší, i když zákazník dostane lepší služby. Naopak pokud by měly být služby v náhradním zájezdu horší, musí pořadatel cenu přiměřeně snížit.

Pokud se zájezd zruší později než 20 dnů před zahájením, má zákazník právo na vrácení peněz a 10 % navíc jako penále. To ale neplatí, pokud pořadatel konání zájezdu předem podmínil účastí určitého počtu osob, nebo překazila-li uskutečnění zájezdu vyšší moc (např. povodně nebo zrušení letů kvůli islandským sopkám).

Pokud zákazník odstupuje bez udání důvodu, musí zaplatit odstupné (stornopoplatek), který je stanovený v potvrzení o zájezdu. Stejné odstupné musí zaplatit, pokud od smlouvy odstoupí pořadatel v případě, že zákazník porušil svou povinnost (např. nezaplatil zájezd včas). Zákazník neplatí nic v případě, že povinnost porušil pořadatel nebo pokud nedostal náhradní zájezd, na který měl nárok.

 

Občas se to nepovede

Pokud zájezd neprobíhá podle smlouvy nebo tak, jak se dalo očekávat, je třeba řešit vše ihned na místě. Rozhodně nelze doporučit zapisování vad do deníčku a chytání švábů do krabičky od sirek. Každou vadu zájezdu je totiž třeba vytknout bez zbytečného odkladu. Pořadatel musí neprodleně zajistit nápravu a pokud to neudělá ani v přiměřené lhůtě, můžeme si nápravu zajistit sami a náklady pak musí proplatit pořadatel. Totéž platí, pokud okamžitou nápravu vyžaduje zvláštní zájem zákazníka. Když tedy například po dlouhém letu zjistíte, že cestovní kancelář nezajistila transfer do hotelu a děti už měly tři hodiny spát, můžete si prostě vzít taxík a nechat si ho od cestovní kanceláře proplatit.

Pokud zájezd nemůže kvůli vadám pokračovat, máte právo nechat se na náklady pořadatele dopravit domů. Pokud pokračovat lze, ale jen s horšími službami, pak má zákazník nárok na slevu. Jde-li pokračovat jen s dražšími službami, jdou náklady k tíži pořadatele a zákazník neplatí nic navíc. Sleva má být přiměřená rozsahu a délce trvání vady a její výše bude individuální. Nárok na slevu je třeba uplatnit do jednoho měsíce po návratu. Pro lepší představu o výši slevy, kterou lze pro danou situaci požadovat, pomůže zákazníkům tzv. Frankfurtská tabulka, kterou používají německé soudy. Tabulku najdete v jednom z našich starších článků zde.

Pozor: Zkracuje se lhůta k uplatnění reklamace zájezdu ze tří na jeden měsíc po jeho skončení.

Pokud si v důsledku vad zájezdu a porušení povinností pořadatele dovolenou neužijete, například proto, že byla zcela zmařena nebo podstatně zkrácena, máte kromě slevy či náhrady škody nárok i na náhradu újmy za narušení dovolené (známé též jako „ztráta radosti z dovolené“). Nárok neztratíte, ani když odstoupíte od smlouvy. Dovolenou máte k tomu, abyste si odpočinuli a ne naháněli pořadatele, aby vás ubytoval, nebo odvezl domů.
 


Přihlásit