Záruka a její uplatnění

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 25.10.2013   

Je v novém občanském zákoníku obsažena úprava záruky, nebo není? Ani odborníci v tom nemají zcela jasno a spotřebitel samozřejmě tápe tím více. Právníci sdružení dTest jsou přesvědčeni, že i po 1. lednu 2014 zůstane záruka zachována prakticky ve stejném rozsahu jako dosud, a jsou připraveni za toto spotřebitelské právo v praxi bojovat.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který bude účinný od 1. ledna 2014, ovlivní mnoho oblastí našeho života, spotřebitelská práva nevyjímaje.
Abyste se snáze zorientovali v nové problematice, připravili jsme pro vás seriál článků, které vám pomohou poznat vaše práva a účinně je uplatňovat.

Vyberte si téma, které vás zajímá:

 1. NOZ - Nový občanský zákoník
 2. Co je a není věc?
 3. Informační povinnost
 4. Jak uzavřít smlouvu
 5. Záruka a její uplatnění
 6. Reklamace zboží
 7. Obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku
 8. Nákup na internetu podle NOZ
 9. Sankce - těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty
 10. Podomní prodej a předváděcí akce
 11. Smlouva o dílo
 12. Zájezd podle NOZ
 13. Kdo vloni koupil, neprohloupil
 14. Pojištění v novém občanském zákoníku

Někteří právníci tvrdí, že záruka v novém občanském zákoníku obsažena není a ani by být neměla, protože se zde objevila jen díky chybě při implementaci evropských předpisů. Jedním z uváděných argumentů je, že dvouletou záruku v českém pojetí nemá prakticky nikdo jiný na světě. Ministerstvo spravedlnosti se však s Ministerstvem průmyslu a obchodu shoduje, že obdoba zákonné záruky je obsažena v ustanovení § 2165 a nová je tedy pouze terminologie. Stejně to vidí i dTest. Spotřebitele však zajímá především postup při praktickém řešení konkrétních každodenních situací. Jak to tedy bude po 1. lednu se zárukou vypadat?

 

Jakost při převzetí

Stále platí, že věc nesmí být při převzetí kupujícím vadná a má mít vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, které jsou pro danou věc obvyklé nebo je prodejce uvádí například v reklamě. Jedná se o tzv. institut shody s kupní smlouvou, který se v novém občanském zákoníku bude jmenovat jakost při převzetí. Obsah zůstane zachován. Jenže co se stane, když požadované vlastnosti věc nemá? Pak má spotřebitel hned několik možností:

Projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Nová úprava je zde poněkud přísnější a stanoví, že výměnu věci nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná – například v situaci, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit třeba dotažením šroubku nebo výměnou baterie. 

Se zárukou nebo bez ní?

Spor se vede o § 2165, který zní: „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.“ Říkáte si, kde se vzal ten problém se zárukou, když se zde jednoduše píše, že svá práva můžeme uplatnit dva roky? Na vině různého výkladu je jedno jediné slovíčko. V původním návrhu nového občanského zákoníku totiž místo slovesa „vyskytne“ bylo „projeví“, což je dle odpůrců současné podoby dvouleté záruky situace, kdy se projeví vada, která je na věci od počátku, ale byla doposud skrytá. Naproti tomu vyskytnout se může i vada nová, která na věci v době nákupu nebyla, smyslem formulace je tedy požadavek, aby si zboží po dva roky uchovalo určité vlastnosti, tak jak tomu bylo doposud. Nejasnosti však definitivně rozptýlí až rozhodovací praxe soudů či novelizace zákoníku.

Pokud výměna za nové zboží ani snadné odstranění vady nejsou možné, spotřebitel se může rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít slevu z kupní ceny. Slevu lze požadovat v případě jakékoliv vady, ale pozor! Věc nelze později reklamovat pro stejnou vadu, na kterou již byla prodejcem poskytnuta sleva.

 

Nový občanský zákoník

Starý občanský zákoník

Shoda s kupní smlouvou

Záruka za jakost při převzetí

§ 2161

Rozpor s kupní smlouvou § 616

Lhůta na uplatnění záruky je 24 měsíců. Prodejce odpovídá za vady, které byly na věci při převzetí, a má se za to, že vada, která se vyskytne do šesti měsíců, byla na věci už v době převzetí.

Nárok na výměnu věci (nebo její součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze snadno odstranit ihned), jinak oprava (odstranění vady). Pokud by nebylo možné, sleva či vrácení peněz (§ 2169 odst. 1 a 3).

Nárok na výměnu nebo opravu podle volby spotřebitele bez zbytečného odkladu. Není-li to možné, pak sleva nebo vrácení peněz (§ 616 odst. 3).

 

Jakou vadu lze reklamovat?

Pokud se na zboží vyskytne vada, nebude již napříště podstatné, zda se jedná o vadu opravitelnou či neopravitelnou. Důležité bude, jestli vada představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy, přičemž podstatné porušení je takové, že kdyby o něm zákazník věděl předem, smlouvu by neuzavřel. Všechna ostatní porušení jsou nepodstatná.

Příklad: Při nákupu rodinného vozu je hlavním kritériem kupujícího bezpečnost. Když se po roce užívání nového automobilu vyskytne závada, která má zásadní vliv na bezpečnost provozu vozidla, jde o podstatné porušení smlouvy, přestože je vada opravitelná. Kupující, pro kterého je bezpečnost zásadním kritériem pro výběr vozu, by si nikdy nekoupil auto, o němž by věděl, že takovou vadu má.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, může si spotřebitel vybrat mezi odstoupením od smlouvy, slevou, či výměnou za nové bezvadné zboží. Může dokonce trvat i na opravě. Ovšem pozor! Pokud včas neurčí způsob, jakým chce reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné a spotřebitel může ztratit nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu. Včas v tomto případě znamená „bez zbytečného odkladu“, nejlépe však již při uplatnění reklamace u obchodníka.

Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě (na stejné věci třikrát stejná nebo čtyřikrát různá vada) nebo je vad více najednou (čtyři různé vady na jednom výrobku v okamžiku reklamace), může kupující požadovat výměnu za nové zboží, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Občanský zákoník výslovně nehovoří o počtech stejných nebo různých vad, pravidlo tří stejných a čtyř různých vad však vychází z mnohaleté soudní praxe. Lze tedy předpokládat, že bude platit i nadále.

 

© pro dTest Michal Tuláček

 

Nové zboží neznamená novou záruku

Důležitou změnou bude, že po výměně reklamovaného zboží za nové bezvadné nepoběží nová dvouletá záruka jako tomu bylo doposud. Záruční lhůta tedy bude 24 měsíců od data prvního nákupu zboží, a i když spotřebitel během tohoto období využije práva na výměnu zboží za nové, běží stále původní lhůta. Výhodnější tedy bude využít práva odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny. Pokud si pak za vrácené peníze spotřebitel koupí stejné zboží znovu, začíná samozřejmě běžet nová dvouletá záruka. Nejedná se o chybu, ale záměr tvůrců zákoníku, kteří se takto snažili zabránit zneužívání práva. Nakonec tím ale bude bit prodejce.

 

Nový občanský zákoník

Starý občanský zákoník

Zákonná záruka

zákonná odpovědnost z vad

Záruka

Kupující je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. (§ 2 165 odst. 1)

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (§ 620 odst. 1).

Pokud jde o nepodstatné porušení smlouvy (většinou opravitelná vada) – právo na opravu nebo přiměřenou slevu. Není-li opraveno včas, pak je možné odstoupit od smlouvy (§ 2 107)

Odstranitelná vada – nárok na opravu, nebo výměnu části. Není-li to neúměrné, možná výměna. Pokud to není možné, pak sleva nebo vrácení peněz (§ 622 odst. 1).

Podstatné porušení smlouvy (většinou neopravitelná vada) – kupující si vybírá mezi výměnou součásti, dodáním nové věci bez vad, slevou nebo odstoupením od smlouvy (§ 2 106).

Neodstranitelná vada – nárok na výměnu, slevu nebo vrácení peněz (§ 622 odst. 2).

Při výměně věci nová záruka není. Pro spotřebitele je lepší chtít peníze zpět.

Pokud dojde k výměně věci nebo její části, běží nová záruka (§ 627 odst. 1).

Při opakovaných vadách (3 stejné nebo 4 různé) nebo větším množství vad najednou během záruky na jedné věci, je možné požadovat výměnu součásti, výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy.

 

Smluvní záruka

Zákon stanoví lhůtu pro uplatnění vad na 24 měsíců. Naproti tomu tzv. záruka za jakost, nebo také smluvní záruka, je nadstavbou minimálního standardu. Každý prodejce nebo výrobce může za kvalitu svého zboží ručit déle, než zákon vyžaduje. Pokud je na obale, v návodu nebo v reklamě uvedena doba použitelnosti delší, je to stejné, jako by na tuto dobu byla poskytnuta smluvní záruka. Zboží pak po uvedenou dobu musí být použitelné k obvyklému účelu a si zachovat obvyklé vlastnosti. Prodejce je vázán ze záruky minimálně stejnou dobu jako výrobce a pokud se v různých dokumentech liší informace o tom, jak je záruka dlouhá, platí ta delší. Pokud se ale liší informace na obalu a ve smlouvě, platí lhůta ve smlouvě.
Práva ze záruky za jakost/smluvní záruky se uplatní stejně jako ze zákonné odpovědnosti za vady, kterou jsme vysvětlili výše.

 

Smluvní záruka

Záruka za jakost (smluvní)

Smluvní záruka

Prodávající se zavazuje, že po určitou dobu bude věc způsobilá k použití pro svůj obvyklý účel.

Prodávající může v záručním listě stanovit záruku ve větším rozsahu, než vyžaduje zákon.

Pokud se liší údaje v záručním listu a ve smlouvě, platí ta lhůta, která je delší, lhůta ve smlouvě má ale přednost před lhůtou na obalu a uplatnit ji lze u prodejce nebo v záručním servisu.

U prodejce je možné uplatnit jen záruku, kterou spotřebiteli poskytl. Pokud výrobce garantuje záruku delší, je třeba ji uplatnit u výrobce.

Práva ze smluvní záruky se uplatní stejně jako ze zákonné odpovědnosti za vady.

 

Záruční list a potvrzení o právech z vad

Prodávající musí na žádost každému kupujícímu písemně potvrdit jeho práva z odpovědnosti za vady, na které má ze zákona nárok. Důležité je zejména to, jak dlouho trvají, jaký mají rozsah a kde je uplatnit. Pokud je to třeba, musí prodávající kromě potvrzení kupujícímu jeho práva také srozumitelně vysvětlit. Platí, že prodávající má stejné povinnosti jako výrobce, tedy pokud třeba prodává věc, na které je uvedena pětiletá záruka, má spotřebitel právo ji po celou tuto dobu u prodejce uplatnit. 
Pokud prodávající vystaví záruční list, poskytuje tím záruku za jakost, tedy garantuje zákazníkovi něco navíc oproti běžnému standardu. Stejnou váhu má také taková záruka uvedená ve smlouvě nebo na obalu výrobku. V žádném případě nemůže záruka vylučovat nebo omezovat zákonnou odpovědnost prodejce a spotřebitel má svá práva, i když mu je prodejce písemně nepotvrdil. Práva spotřebitele nelze vyloučit ani omezit, a to ani kdyby s tím spotřebitel souhlasil. Takový souhlas by pak byl neplatný a na možnost uplatnění spotřebitelových zákonných práv nemá žádný vliv.

Přihlásit