Co mohu dělat v případě, že operátor neuzná moji reklamaci?

Podat námitku

 

Jak a kam?

V případě, že spotřebitel včas uplatnil reklamaci nekvalitních služeb či špatného vyúčtování a není spokojen s tím, jak byla vyřízena, má možnost do 1 měsíce od doručení vyřízení reklamace podat Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Stejná lhůta běží i ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena, ačkoli se tak nestalo.

 

Další informace

Podání námitky nemá odkladný účinek na povinnost spotřebitele hradit cenu za poskytnuté služby, na jeho odůvodněnou žádost však ČTÚ může odložit povinnost zaplatit do doby rozhodnutí o námitce. Řízení podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč, který bude v případě úspěchu přiznán jako náhrada nákladů řízení.

Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni správního řízení má spotřebitel právo do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí podat rozklad. Rozklad se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. O rozkladu rozhoduje předseda Rady ČTÚ. Tato rozhodnutí jsou přezkoumatelná v soudním řízení.


Zákonný podklad:

§ 129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích


Související vzory:

Námitka k Českému telekomunikačnímu úřadu proti vyřízení reklamace služby elektronických komunikací
Rozklad proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit