Co mohu dělat v případě, že operátor neuzná moji reklamaci?

Podat námitku

 

Jak a kam?

V případě, že spotřebitel včas uplatnil reklamaci nekvalitních služeb či špatného vyúčtování a není spokojen s tím, jak byla vyřízena, má možnost do jednoho měsíce od doručení vyřízení reklamace podat k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Stejná lhůta běží i ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena, ačkoliv se tak nestalo.

Další informace:

Podání námitky nemá odkladný účinek na povinnost spotřebitele hradit cenu za poskytnuté služby, na jeho odůvodněnou žádost však Český telekomunikační úřad může odložit povinnost zaplatit do doby rozhodnutí o námitce. Řízení podléhá správnímu poplatku ve výši 100 korun, který bude v případě úspěchu přiznán jako náhrada nákladů řízení.

Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni správního řízení má spotřebitel právo do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí podat rozklad. Rozklad se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. O rozkladu rozhoduje předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Tato rozhodnutí jsou přezkoumatelná v soudním řízení.


Zákonný podklad:

§ 123 a § 129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Námitka k Českému telekomunikačnímu úřadu proti vyřízení reklamace služby elektronických komunikací
Rozklad proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit