Rozklad proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu

Nesouhlasíte-li s rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu v prvním stupni, můžete se proti tomuto rozhodnutí takzvaně odvolat, když podáte rozklad k předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu. Jedná se o další možnost, jak se můžete domoci svých práv. Nabízíme vám vzor rozkladu, který lze v tomto případě využít.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud Český telekomunikační úřad v prvním stupni nevyhověl námitce (případně vyhověl návrhu poskytovatele služby elektronických komunikací v neprospěch účastníka služby) nebo rozhodl z pohledu účastníka služby elektronických komunikací vadně (například z důvodu, že nepřihlédnul k navrhovanému důkazu), má účastník služby další možnost toto rozhodnutí zvrátit, a to formou podání takzvaného rozkladu proti rozhodnutí. 

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu může následně rozkladu vyhovět ve správním řízení (§ 123 zákona o elektronických komunikacích).

 

Jak tento vzor využít?

Rozklad může podat účastník do 15 dnů ode dne oznámení prvostupňového rozhodnutí, a to u orgánu, který rozhodnutí vydal. Toto poučení naleznete v každém rozhodnutí. Předseda Rady ČTÚ má povinnost spor rozhodnout do 4 měsíců, ve složitých případech do 6 měsíců.

Pravomocná rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu o rozkladu podaném proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jsou dále přezkoumatelná soudy v občanském soudním řízení. Návrh na přezkum je nutné podat soudu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o rozkladu.

 

Upozornění

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů uvedeným v odvolání nebo rozkladu se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které by po právní moci rozhodnutí odůvodňovaly obnovu řízení.

Podle § 129 zákona o elektronických komunikacích může Český telekomunikační úřad uložit účastníkovi sporu, který neuspěl, povinnost uhradit protistraně náklady vzniklé v souvislosti se sporem či jejich část. Spotřebitelé mohou v případech, kdy si jsou jisti, využít tohoto ustanovení a pověřit advokáta vyřizováním sporu. V případě neúspěchu se to nicméně může obrátit proti nim a náklady na práci advokáta jim nebudou proplaceny. Je tedy nutné pečlivě uvážit, zda jsou požadavky spotřebitele dostatečně prokazatelné a v souladu se zákonem.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o elektronických komunikacích, č. 127/2005 Sb. (§ 129)
  • Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.
  • Občanský soudní řád, zákon č. 99/1963 Sb. (část pátá, § 244 a násl.)
Sdílejte

Přihlásit