Námitka k Českému telekomunikačnímu úřadu proti vyřízení reklamace služby elektronických komunikací

Zamítne-li podnikatel v oblasti elektronických komunikací (tzn. nejčastěji provozovatel telefonní sítě, poskytovatel připojení k internetu apod.) spotřebiteli reklamaci, není nutné se hned obracet na soud. Český telekomunikační úřad může vyřešit vzniklý spor mimosoudně. V tomto vzoru přinášíme návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, který v této situaci může pomoci.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud spotřebiteli zamítne reklamaci výrobku prodávající, může se spotřebitel svých práv domoci často jedině u soudu. Lepší situace panuje u služeb elektronických komunikací, jako je provozování fixních či mobilních telefonních sítí, připojení k internetu, provozování kabelových televizí apod. V tomto případě se může uživatel obrátit ještě na Český telekomunikační úřad (ČTÚ) s námitkou proti vyřízení reklamace vyúčtování či kvality služby. ČTÚ na jejím základě o sporu rozhodne ve správním řízení, toto řízení je pro spotřebitele méně finančně náročné. Navíc ČTÚ má oprávnění požadovat po poskytovateli služeb elektronických komunikací podklady v rámci řízení.

 

Jak tento vzor využít?

Návrh může u ČTÚ podat účastník, popř. uživatel služby, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne marného uplynutí lhůty k jejímu vyřízení. Dopis s návrhem by měl být adresován místně příslušnému odboru ČTÚ nebo na elektronickou podatelnu podatelna@ctu.cz. Seznam adres podatelen odborů naleznete na www.ctu.cz. Z návrhu musí být zřejmé, kdo jsou účastníci sporu, v jaké věci spor vznikl a co navrhovatel požaduje. Podání návrhu je spojeno s povinností uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč, k jehož zaplacení ČTÚ navrhovatele vyzve. Pokud nedojde k jeho úhradě ve stanovené lhůtě, je řízení zastaveno.

ČTÚ následně vydá rozhodnutí, a to do 4 měsíců, ve složitých případech do 6 měsíců. Pokud s ním není navrhovatel spokojen, je možné podat takzvaný rozklad, o kterém rozhoduje předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

 

Upozornění

Podle § 129 zákona o elektronických komunikacích může ČTÚ uložit účastníkovi sporu, který neuspěl, povinnost uhradit protistraně náklady vzniklé v souvislosti se sporem či jejich část. Spotřebitelé mohou v případech, kdy si jsou jisti, využít tohoto ustanovení a pověřit advokáta vyřizováním sporu. V případě neúspěchu se to nicméně může obrátit proti nim a náklady na práci advokáta jim nebudou proplaceny. Je tedy nutné pečlivě uvážit, zda jsou požadavky spotřebitele dostatečně prokazatelné a v souladu se zákonem.

Pozor, při uzavírání smlouvy může být sjednána rozhodčí doložka pro případné spory na peněžitá plnění, která vylučuje pravomoc ČTÚ.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o elektronických komunikacích, č. 127/2005 Sb. (§ 129)
  • Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.
  • Zákon o rozhodčím řízení, č. 216/1994 Sb.
  • Zákon o správních poplatcích, č. 634/2004 Sb. (položka č. 110 písm. d)
Sdílejte

Přihlásit