Stanoví zákon obsah smlouvy s operátorem o poskytování služeb elektronických komunikací?

ANO


Co musí smlouva obsahovat?

a) u podnikatele poskytujícího služby nebo zajišťujícího přístup k síti jméno, popřípadě jména, příjmení, bydliště a identifikační číslo nebo obchodní firmu, jde-li o fyzickou podnikající osobu, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo (místo podnikání) a identifikační číslo, popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, jde-li o právnickou osobu,

b) je-li uživatelem spotřebitel, jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště, datum narození nebo rodné číslo,

c) popis poskytované služby, zejména informaci o veškerých podmínkách omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo možnosti jejich využívání, dále minimální nabízenou a minimální zaručenou úroveň kvality poskytované služby a lhůtu pro zahájení jejího poskytování, popřípadě datum zahájení,

d) nabídku druhů servisních služeb a služeb zákaznické podpory, včetně způsobů, jakými lze tyto služby využívat,

e) údaje o ceně, popřípadě způsobu určení ceny, a způsobu získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb,

f) informaci o termínech a způsobu vyúčtování ceny a placení,

g) dobu, na kterou je smlouva uzavřena, a výpovědní dobu,

h) podmínky pro obnovení a ukončení služby, včetně podmínek minimálního využívání služby, které musí být splněny, aby bylo možné využívat výhod z propagačních nabídek,

i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit,

j) smluvní pokuty nebo jiná sankční ustanovení za nedodržení nebo porušení smluvních povinností ze strany podnikatele poskytujícího službu nebo zajišťujícího přístup k síti nebo ze strany spotřebitele,

k) ujednání o náhradě škody a vrácení peněz, která budou použita v případě nedodržení úrovně kvality služby stanovené ve smlouvě nebo v případě přerušení poskytování služby nebo připojení,

l) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu smlouvy,

m) způsob vyrozumění spotřebitele o změně smluvních podmínek,

n) druhy opatření, která může podnikatel přijmout v případě narušení bezpečnosti a integrity své sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti,

o) výši ceny za přenesení telefonního čísla a popřípadě dalších identifikátorů účastníka a podmínky přenesení,

p) v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, informaci o výši úhrady, která nesmí být v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo spotřebiteli poskytnuto za zvýhodněných podmínek,

q) rozhodnutí spotřebitele o uvedení jeho osobních údajů v účastnickém seznamu.

 

Další informace

Jde-li o smlouvu uzavřenou přes internet, poštou, po telefonu nebo mimo obvyklé obchodní prostory, musí smlouva též obsahovat poučení o právu na odstoupení od této smlouvy bez udání důvodu a bez sankce. Lhůta 14 dnů pro odstoupení běží teprve od listinného nebo elektronického potvrzení smlouvy.


Zákonný podklad:

§ 63 odst. 1 a 9, § 118 odst. 14 písm. ab) a ac) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích


Související vzory:

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit