Stanoví zákon obsah smlouvy s operátorem o poskytování služeb elektronických komunikací?

ANO


Co především musí smlouva obsahovat?

a) U operátora jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo či obchodní firmu, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo obchodní firmu či název, sídlo (místo podnikání) a identifikační číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, jde-li o právnickou osobu,

b) u spotřebitele jméno a příjmení, bydliště, datum narození nebo rodné číslo,

c) hlavní znaky každé poskytované služby elektronických komunikací,

d) cenu za aktivaci služeb a jakékoliv pravidelné platby související s jejich používáním,

e) délku trvání smlouvy a podmínky pro obnovení či zánik závazku ze smlouvy

a mnohé další informace, jejichž přesný rozsah stanoví zákon a prováděcí předpisy vydané Českým telekomunikačním úřadem.

Další informace:

Operátor je rovněž povinen poskytnout spotřebiteli stručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy obsahující ty nejdůležitější informace.

Jde-li o smlouvu uzavřenou přes internet, poštou, po telefonu nebo mimo obvyklé obchodní prostory, musí též obsahovat poučení o právu na odstoupení od této smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Lhůta 14 dnů pro odstoupení běží teprve od listinného nebo elektronického potvrzení smlouvy.

Může se stát, že smlouvu s operátorem uzavřenou na dobu určitou spotřebitel ukončí dříve, než uplyne tato sjednaná doba jejího trvání. Pokud tak učiní do třech měsíců od jejího uzavření, zaplatí stávajícímu operátorovi pět procent ze zbývajícího závazku do konce trvání smlouvy. Trvá-li smlouva déle než tři měsíce, spotřebitel nemusí operátorovi zaplatit nic. Jedinou platební povinností tak zůstává uhrazení nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které spotřebiteli bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek (například mobilní telefon či modem).


Zákonný podklad:

§ 63 odst. 1 a 8, § 118 odst. 15 písm. a) a b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit