Smlouva o podnájmu bytu

Má-li nájemce pronajatý byt, který však nevyužívá a který by rád lépe zhodnotil, může za níže uvedených podmínek uzavřít smlouvu o podnájmu bytu. K podnájmu bytu se vyžaduje souhlas pronajímatele. Nájemce může dát do podnájmu jen část bytu, a to i bez souhlasu pronajímatele, pokud v něm sám trvale bydlí. Nájemce je pak povinen pronajímateli pouze oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Podnájemní smlouvou přenechává nájemce byt či jeho část k dalšímu dočasnému užívání jiné osobě (podnájemci) a tato osoba se zavazuje nájemci platit smluvenou úplatu. Podnájemní vztah může být uzavřen na dobu určitou (s možností dohody o jejím prodloužení) anebo na dobu neurčitou, vždy je však omezen trváním nájemního vztahu – skončením nájemního poměru vždy končí i právní vztah podnájemní.

 

Jak tento vzor využít?

Smlouva o podnájmu bytu již nemusí mít písemnou formu. Nicméně lze stranám doporučit, aby se na základních náležitostech smlouvy (označení účastníků, označení bytu, jeho příslušenství a rozsahu jeho užívání - byt je třeba přesně specifikovat číslem bytu, číslem popisným budovy, ve které se byt nachází, parcelním číslem pozemku, na kterém je budova postavena, označením katastrálního území obce, popřípadě části obce, popsat velikost bytu, kategorie apod.) dohodly písemně. Takto lze předejít případným budoucím sporům.

Pronajímatel může dát souhlas s podnájmem bytu již v samotné nájemní smlouvě. Nájemce může písemně požádat pronajímatele o souhlas s podnájmem i dodatečně po uzavření nájemní smlouvy. V takovém případě se pronajímatel musí vyjádřit k návrhu nájemce do 1 měsíce, jinak se souhlas považuje za daný, to neplatí, pokud již v nájemní smlouvě byl sjednán výslovný zákaz dát byt do podnájmu. Část bytu, ve kterém nájemce trvale bydlí, lze dát do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele. Nájemce má pak oznamovací povinnost vůči pronajímateli.

 

Upozornění

I když je nájemní smlouva uzavřena podle starého občanského zákoníku, s účinností od 1. ledna 2014 se nájem řídí novým občanským zákoníkem.

Podnájemní vztah je vztahem akcesorickým, tj. existenčně závislým na vztahu nájemním, a to co do svého obsahu, tak i trvání. Podnájemní smlouva může být sjednána pouze v rozsahu užívání, jaký náleží nájemci, podnájemní vztah je rovněž omezen trváním nájemního vztahu.

Pokud nájemce dá byt do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele, hrubě tím poruší svou povinnost, což může být důvodem pro výpověď z nájmu.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro pronajímatele a druhou pro nájemce k uložení.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si nájemce jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Nájemcům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Vzor vznikl díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu dTest pomáhá nájemníkům.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2274-2278 – podnájem bytu, § 2235-2301 – nájem bytu, § 2201-2234 – nájem obecně)
     
Sdílejte

Přihlásit