Žádost o vrácení složené kauce

Pronajímatel má možnost zajistit své pohledávky spojené s nájmem bytu požadavkem na složení peněžních prostředků, tzv. jistoty či kauce. Sjednání a užití kauce má však svá pravidla, která nelze obcházet (stanovení maximální výše, možnost čerpání těchto prostředků atd.).
 

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Nájemní smlouvou přenechává pronajímatel nájemci byt k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje pronajímateli platit smluvenou úplatu (nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu). Pronajímatel je oprávněn si tyto platby alespoň částečně zajistit, tedy po nájemci požadovat, aby složil peněžní prostředky k jejich zajištění (jedná se o tzv. kauci či jistotu). Pronajímatel je povinen kauci spolu s jejím příslušenstvím (tj. úroky v zákonné výši, pokud není sjednáno jinak) vrátit nájemci při skončení nájmu, pokud je nezapočte na dluh z nájmu. V případě, že pronajímatel nereaguje na výzvy k vrácení finančních prostředků, nezbývá nájemci nic jiného, než se obrátit na soud se žalobou na vydání bezdůvodného obohacení, případně může také podat trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry.

 

Jak tento vzor využít?

Výzvu je nejlépe učinit písemným doporučeným dopisem s dodejkou adresovaným pronajímateli. V něm je třeba poukázat na skutečnost, že v rámci konkrétní uzavřené nájemní smlouvy byla složena na účet pronajímatele kauce a že nájemní poměr skončil, avšak svěřené prostředky vráceny nebyly. Dále je třeba pronajímateli poskytnout dodatečnou lhůtu k vrácení svěřených prostředků.

 

Upozornění

I když je nájemní smlouva uzavřena podle starého občanského zákoníku, s účinností od 1. ledna 2014 se nájem řídí novým občanským zákoníkem.

Výše kauce nesmí přesáhnout šestinásobek měsíčního nájemného. Pronajímatel již nemusí tyto prostředky ukládat na zvláštním účtu, resp. může s nimi volně nakládat. Při skončení nájmu pronajímatel kauci vrátí nájemci a započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit peněžní prostředky na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal v průběhu nájmu dle nájemní smlouvy.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro pronajímatele a druhou pro nájemce k uložení.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si nájemce jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Nájemcům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Vzor vznikl díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu dTest pomáhá nájemníkům.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2254, § 2235-2301 – nájem bytu, § 2201-2234 – nájem obecně, § 2274-2278 – podnájem)
     
Sdílejte

Přihlásit