Dohoda o skončení nájmu bytu

Jestliže nájemce potřebuje ukončit nájem v co nejkratší možné době, nejvhodnějším řešením je dohoda s pronajímatelem o skončení nájmu bytu.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Nájem bytu může skončit uplynutím sjednané doby (v případě nájmu sjednaného na dobu určitou), písemnou výpovědí některé ze smluvních stran anebo dohodou. Přeje-li si nájemce ukončit nájem co nejdříve, může uzavřít s pronajímatelem dohodu o jeho skončení (poté není, na rozdíl od výpovědi, třeba dodržet výpovědní lhůtu, která činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď dána). V případě skončení nájmu dohodou si strany mohou sjednat jakýkoliv termín jeho ukončení.

 

Jak tento vzor využít?

Dohoda je dvoustranným právním úkonem, to znamená, že na rozdíl od výpovědi je nezbytný k jejímu uzavření souhlas pronajímatele. Dohoda musí mít písemnou formu, musí obsahovat označení smluvních stran a dále musí být přesně určeno, k jakému datu má nájem zaniknout. Dohoda by měla být vyhotovena alespoň ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

 

Upozornění

I když je nájemní smlouva uzavřena podle starého občanského zákoníku, s účinností od 1. ledna 2014 se nájem řídí novým občanským zákoníkem.

Do dohody je vhodné začlenit vypořádání všech závazků, které účastníkům v souvislosti s užíváním bytu vznikly, např. doplatky za služby s nájmem spojené či případné vrácení kauce. Dále je vhodné sepsat protokol o stavu elektroměru, plynoměru atd. Lze se tak vyhnout případným nepříjemnostem s fakturací služeb, které nebyly nájemcem odebrány.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro pronajímatele a druhou pro nájemce k uložení.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si nájemce jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Nájemcům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Vzor vznikl díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu dTest pomáhá nájemníkům.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2254, § 2235-2301 – nájem bytu, § 2201-2234 – nájem obecně, § 2274-2278 – podnájem)
     
Sdílejte

Přihlásit