Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce

Jestliže nájemce potřebuje zrušit nájemní smlouvu z jakéhokoli důvodu (nejčastěji z důvodu výše nájemného či stěhování), obvykle se nejprve pokusí o skončení nájemního vztahu dohodou. Pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodne, může ukončit smlouvu výpovědí s využitím tohoto vzoru.
 

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

U nájemní smlouvy je nutné rozlišovat, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Vypovězení nájemní smlouvy na dobu určitou je omezeno tak, že nájemce ji může vypovědět, jen pokud okolnosti, z nichž strany při uzavírání smlouvy vycházely, doznaly takových změn, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (např. nové zaměstnaní v místě, kam nelze bez obtíží z dosavadního bydliště dojíždět). Naproti tomu nájem na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoliv písemně, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. K výpovědi ze strany nájemce může dojít zejména v případě, kdy pronajímatel nechce přistoupit na ukončení nájemního vztahu dohodou.

 

Jak tento vzor využít?

Výpověď z nájemní smlouvy na dobu neurčitou je nutné doručit v písemné formě pronajímateli. Dopis je žádoucí zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. Prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi počne běžet výpovědní lhůta, která činí tři měsíce. Nájem skončí teprve uplynutím výpovědní lhůty (tj. u výpovědi doručené například dne 13. 9. 2015 nebo 30. 9. 2015 běží výpovědní doba od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015, nájem skončí ve 24:00 hodin dne 31. 12. 2015).

 

Upozornění

I když je nájemní smlouva uzavřena podle starého občanského zákoníku, s účinností od 1. ledna 2014 se nájem bude řídit novým občanským zákoníkem.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro pronajímatele a druhou pro nájemce k uložení.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si nájemce jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Nájemcům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Vzor vznikl díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu dTest pomáhá nájemníkům.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2231, § 2285 a násl.)

Související vzorové dopisy

Sdílejte

Přihlásit