Žádost o provedení opravy majitelem u pronajatých prostor

Nájemce, který si pronajal byt od majitele, zjistí, že se v něm objevila závada, např. rozbité topení. Nejvhodnějším způsobem řešení této situace je písemně oznámit závady pronajímateli a zároveň jej požádat, aby zajistil opravu.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je vhodné využít v situaci, kdy je potřeba v bytě provést opravu, která není drobnou opravou ani běžnou údržbou bytu.

Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce.

Co vše lze zahrnout pod pojem drobné opravy a běžné údržby, vymezuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Pronajímatel a nájemce si mohou v nájemní smlouvě vymezit odlišně od nařízení, co se myslí drobnou opravou a běžnou údržbou bytu, nesmí tím však dojít ke krácení práv nájemce.

 

Jak tento vzor využít?

Žádost o provedení opravy majitelem u pronajatých prostor zašlete písemně, a to i když není písemná forma požadována zákonem. Předejdete tak případným sporům, zda jste vadu či poškození pronajímateli včas oznámili.

 

Upozornění

I když je nájemní smlouva uzavřena podle starého občanského zákoníku, s účinností od 1. ledna 2014 se nájem řídí novým občanským zákoníkem.

Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav a odstranění vad v bytě, které má řešit pronajímatel, a umožnit jejich provedení. Nájemce musí sám bezodkladně učinit vše, co je nutné k tomu, aby z důvodu vady nebo poškození nevznikala další škoda. Přičemž může po pronajímateli požadovat náhradu takto vynaložených nákladů.

Pronajímatel má povinnost vady nebo poškození v přiměřené době odstranit, pokud tak neučiní, může to učinit sám nájemce a požadovat po pronajímateli úhradu účelně vynaložených nákladů. Pokud se jedná o podstatnou vadu nebo poškození, může nájemce dále požadovat i slevu z nájemného. Zákon ale nestanovuje výši slevy z nájemného, kterou lze požadovat. Nájemce, i když vadu nebo poškození odstranil, nemá nárok na výše uvedené náhrady, pokud porušil svou oznamovací povinnost vůči pronajímateli. Pokud pronajímatel neodstraní vadu nebo poškození, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté nájemcem, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Pokud nájemce nutnost odstranění závady nebo poškození neoznámí pronajímateli, má pronajímatel nárok na případnou náhradu způsobené škody.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro pronajímatele a druhou pro nájemce k uložení.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si nájemce jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Nájemcům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Vzor vznikl díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu dTest pomáhá nájemníkům.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2257, § 2264 a násl.)
  • Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, č. 308/2015 Sb.

Související vzorové dopisy

Sdílejte

Přihlásit