Žádost o slevu z nájmu

Pronajali jste si byt a následně vám bylo užívání bytu značně ztíženo, např. z důvodu zaneseného topení během tuhých mrazů? Pak máte právo požadovat ”přiměřenou” slevu z nájmu.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Základním právem nájemce je nerušené užívání bytu, společných prostor a zařízení domu. Naproti tomu pronajímatel je povinen toto nerušené užívání bytu nájemci zajistit. Pokud nájemce oznámil pronajímateli vadu a pronajímatel ji bez zbytečného odkladu neodstranil, v důsledku čehož nájemce nemůže byt a služby spojené s užívání bytu bez obtíží užívat, má právo na přiměřenou slevu z nájemného. Případně nájemce může provést opravu sám a požadovat pak náhradu účelně vynaložených nákladů po pronajímateli. Slevu z nájemného lze požadovat za dobu, kdy nájemce nemůže věc užívat (vůbec nebo bez obtíží), anebo pokud v bytě (domě) probíhají stavební úpravy, kterými se významně zhorší podmínky užívání bytu. Slevu z nájemného lze rovněž nárokovat, pokud nebyly řádně poskytovány služby spojené s nájmem bytu, např. dodávky elektřiny či vody, pokud v důsledku toho došlo k podstatnému zhoršení užívání bytu.

 

Jak tento vzor využít?

Právo na přiměřenou slevu z nájemného je třeba uplatnit u pronajímatele, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. V něm je třeba popsat, jakým způsobem bylo narušeno či znemožněno užívání bytu, po jakou dobu a jakou slevu nájemce požaduje. Vhodné je připojit podklady, kterými je nárok nájemce podpořen, např. fotografické zdokumentování závady bytu.

Zákon neřeší, jak velká sleva má být pronajímatelem poskytnuta, hovoří pouze o slevě „přiměřené“. Domníváme se, že pokud je nájemci, tak jako v našem příkladu, znemožněno byt řádně užívat po dobu poloviny kalendářního měsíce, lze za přiměřenou slevu považovat polovinu měsíčního nájemného. Konečné slovo v případě sporu bude mít až soud s přihlédnutím k individuálním okolnostem případu.

 

Upozornění

I když je nájemní smlouva uzavřena podle starého občanského zákoníku, s účinností od 1. ledna 2014 se nájem řídí novým občanským zákoníkem.

Pokud vada dosahuje takové intenzity, že užívání bytu je zásadním způsobem znemožněno nebo pokud užívání bytu není vůbec možné, má nájemce právo na prominutí nájemného, případně může nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Právo na slevu z nájemného je třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Pokud nájemce neuplatní své právo do šesti měsíců od okamžiku, kdy nájemce vadu zjistil nebo mohl zjistit, může pronajímatel u soudu namítat opožděné uplatnění nároku a soud nárok nájemci nepřizná.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro pronajímatele a druhou pro nájemce k uložení.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si nájemce jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Nájemcům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Vzor vznikl díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu dTest pomáhá nájemníkům.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2235–2301 – nájem bytu, § 2201–2234 – nájem obecně, § 2274–2278 – podnájem)
Sdílejte

Přihlásit