Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace

Zakoupili jste kočárek, po měsíci jste ho museli reklamovat a od té doby už dva měsíce nosíte dítě na rukou, zatímco vám prodavačka každý týden sděluje, že se pan vedoucí k vaší reklamaci ještě nevyjádřil? Jistě můžete přizvat ku pomoci svalnatého tatínka. Také ale můžete od smlouvy odstoupit a za vrácené peníze koupit nový kočárek.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je použitelný pro situaci, kdy prodávající nedodrží zákonnou nebo smluvenou lhůtu pro vyřízení reklamačního řízení, které u něho kupující zahájil oznámením vady koupené věci a uplatněním některého z nároků, například opravy nebo výměny věci.

Zákon stanoví prodávajícímu povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých případů do 3 pracovních dnů, přičemž reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní. Lze si dohodnout lhůtu jinou, ale pouze delší. Vyprší-li zákonná či smluvená lhůta, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a kupující může od kupní smlouvy odstoupit, požadovat výměnu za nový kus či přiměřenou slevu z ceny věci, je-li věc i přes vadu použitelná k původnímu účelu. Mohl by také ale stále trvat na odstranění vady opravou.

Je užitečné vědět, že 30denní či jiná lhůta pro vyřízení reklamace určená ve dnech začíná běžet vždy den následující po uplatnění reklamace a pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne.

O vyřízení reklamace má prodávající povinnost kupujícího informovat. Neučiní-li tak, je reklamace po uplynutí lhůty pro její vyřízení považována za nevyřízenou a jako taková za porušení smlouvy podstatným způsobem. Stejně tak je nevyřízenou reklamací reklamace vyřešená jen zčásti, tj. některé vady byly opomenuty nebo nebyly řádně odstraněny a věc po převzetí vykazuje stále ty samé vady.

 

Jak tento vzor využít?

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace, obraťte se se sepsaným odstoupením na prodávajícího (tedy ne např. na servis určený prodávajícím k opravě). Je nutné konat vždy rychle a řešení neodkládat na později.

Zároveň můžete kontaktovat také Českou obchodní inspekci, která může postihnout prodávajícího pokutou za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace podle správních předpisů, nemůže ale zasáhnout do vašeho vztahu s prodávajícím a přinutit ho, aby vaši reklamaci vyřídil.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Doručením odstoupení prodávajícímu se smlouva zruší od svého počátku, jako by nikdy nebyla. Důsledkem odstoupení je následná povinnost stran vrátit si poskytnutá plnění (kupní cenu a zboží).

Kupující by měl vrátit věc ve stavu, v jakém ji obdržel. Právu na odstoupení však nebrání:

  • změny způsobené prohlídkou věci za účelem zjištění vady,
  • změny v důsledku běžného opotřebení při používání,
  • změny v důsledku působení přírodních sil či nahodilých událostí, přestože bylo o věc řádně pečováno,
  • případy, kdy věc či její část kupující prodal, jestliže prodávajícímu vrátí to, co ještě vrátit může, a nahradí mu prospěch, který z prodeje měl.

Pokud by se prodávající vyhýbal převzetí dopisu, uplatní se zákonná domněnka, že odstoupení zasílané prostřednictvím pošty došlo prodávajícímu třetí pracovní den po odeslání. Prodávající v případě nesouhlasu musí pozdější termín doručení prokázat.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 13, § 19)
  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2002, § 2158-2174)
  • Nález Ústavního soudu ČR III. ÚS 2983/08-1
  • Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3228/2009
Sdílejte

Přihlásit