Předžalobní výzva

Včas a řádně jste odstoupili od smlouvy uzavřené na předváděcí akci či jste zrušili již zaplacenou objednávku zboží v e-shopu, na peníze od prodejce ale stále marně čekáte? Než se obrátíte se svým nárokem na soud, je třeba zaslat žalovanému výzvu k plnění (předžalobní výzvu).

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je vhodné užít v případech, kdy poskytovatel služby nebo prodejce je v prodlení s plněním a nelze předpokládat, že pohledávku uhradí bez soudního rozhodnutí. Zaslání předžalobní výzvy vás nezavazuje k podání žaloby k soudu. Lze ji zaslat například, pokud prodejce nerespektuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet nebo při koupi na předváděcí akci. Jejím zasláním zároveň dlužníka upozorníte, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.   

 

Jak tento vzor využít?

Spotřebitel může ještě před podáním žaloby k soudu naposledy vyzvat svého dlužníka, jedno jestli podnikatele či nepodnikatele, k dobrovolnému splnění. Nejčastěji půjde o nevrácení peněžních prostředků (zálohy či kupní ceny). Předžalobní výzvu je žádoucí doručit druhé straně prokazatelným způsobem, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Ve znění výzvy uveďte přiměřenou lhůtu k plnění. Dodatečnou lhůtu na dobrovolné vrácení peněz nechte běžet ode dne doručení dopisu a v délce přiměřené s ohledem na okolnosti celé záležitosti. Poskytnutá lhůta však podle zákona nesmí být kratší než sedm dnů.

Není důležité, vyhýbá-li se druhá strana přebírání poštovních zásilek a výzvu tak nepřevezme. Pro soud je podstatné její zaslání, nikoliv doručení.

 

Upozornění

Jestliže předžalobní výzvu nezašlete, nebrání vám to obrátit se na soud. Ten vám však nepřizná náhradu vynaložených nákladů na soudní řízení (soudní poplatek, odměna advokáta), i když ve sporu uspějete. Výjimečně vám plnou či částečnou náhradu přiznat může, přestože jste nedali prostor druhé straně se vyšším soudním nákladům vyhnout, ale záleží na úvaze soudu. Proto lze zaslání poslední výzvy k plnění jen doporučit. V případě, že nebude dlužník na výzvu reagovat, můžete pro zahájení soudního řízení využít náš vzor „Návrh na vydání platebního rozkazu“.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský soudní řád, zákon č. 99/1963 Sb. (§ 142a)
Sdílejte

Přihlásit