Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací

Zasíláte obuv na reklamaci do vzdálené provozovny? Musíte odvést myčku do určeného servisu? Ale kdo uhradí vaše náklady? Obraťte se na prodávajícího a využijte tento vzor.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je využitelný v situacích, kdy spotřebitel zakoupil zboží, na kterém se ve 24měsíční době objevila vada, jejíž vznik spotřebitel nezavinil. Zboží reklamoval, přičemž k tomu musel vynaložit určité náklady. Vzor je možné použít také při žádosti o náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací opravy či úpravy věci. Hovoří-li se zde o prodávajícím, platí to i pro zhotovitele.

 

Jak tento vzor využít?

Náhradu nákladů má právo spotřebitel žádat po prodávajícím. K žádosti je třeba přiložit doklady potvrzující výši nákladů. Typickými náklady jsou např. poštovné či náklady na dopravu. Zákon dává spotřebiteli právo uplatnit pouze „účelně vynaložené“ náklady, prodávající proto může odmítnout hradit např. náklady na taxi v plné výši, pokud bylo možné zaslat zboží levněji poštou, a uhradit spotřebiteli pouze část odpovídající ceně poštovného.

Právo je nutné uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty určené pro vytknutí vady, tedy u spotřebního zboží zakoupeného v obchodě nejpozději do 25 měsíců od převzetí, jinak hrozí, že soud spotřebiteli právo nepřizná, pokud prodávající namítne neuplatnění práva včas.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Platí, že práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, jinde např. v servisu jen tehdy, pokud tak určil prodávající a informoval o tom spotřebitele. Má-li však spotřebitel servis dál než prodejnu, je oprávněn reklamovat u prodávajícího. Ale i tak doporučujeme vždy se dohodnout s prodávajícím na způsobu uplatnění reklamace. Jestliže prodávající např. nabídne odvezení zboží zdarma, bude pak oprávněně odmítat uhrazení nákladů na jiný způsob dopravy. Je-li nutné věc dopravit vlastním autem, je třeba použít na vypočtení nákladů předpisy o poskytování cestovních náhrad v pracovněprávních vztazích.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1924, § 2172)
  • Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. (§ 157)
  • Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, č. 328/2014 Sb.
Sdílejte

Přihlásit