Odstoupení od smlouvy o opravě pro její podstatné porušení

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

I nejdražší pračka jednou přestane prát a zoufalý majitel se s důvěrou obrátí na zkušeného instalatéra. Oprava je hotova, jenže ouha. Dva dny nato už pračka znovu stávkuje. Instalatér zklamaně konstatuje, že pračku opravit neumí. Peníze za první opravu ale vrátit nechce. Má na takové jednání právo? Jak se může spotřebitel bránit?

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je využitelný, jestliže objednatel (spotřebitel) uzavře smlouvu o opravě věci, ale vada i přes placenou opravu stále přetrvává a ukáže se jako neodstranitelná. Opravou se rozumí činnost, kterou se odstraňují vady věci nebo následky poškození či opotřebení věci. Úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení zcela nové věci na základě požadavků spotřebitele. Pokud má být vyrobeno spotřební zboží, vždy se jedná o koupi, nikoliv o smlouvu o dílo.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci spotřebitelem, byť se projeví až později. Taktéž odpovídá za vady věcí a dílů, které pro opravu opatřil a použil, má ohledně nich postavení prodávajícího. Je-li tedy měněna nefunkční součástka, odpovídá zhotovitel za vady nové součástky při převzetí, ale i za vady, které se vyskytnou během zákonné 24 měsíční doby. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů spotřebitele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil.

 

Jak tento vzor využít?

Právo na odstoupení z důvodu vadné opravy oznamte zhotoviteli. I když nemáte písemnou smlouvu, lze písemnou reklamaci jen doporučit. Reklamace skrytých vad musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy se vada projeví, nejpozději do dvou let.

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem. Rozumí se jím takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy zhotovitel věděl nebo musel vědět, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Spotřebitel musí zvolené právo sdělit zhotovitele už při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Jestliže nezvolil právo včas, má stejná práva, jako by šlo o nepodstatné porušení smlouvy, které připouští právo odstoupit jen, pokud zhotovitel neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo to odmítne.  

Vznik smlouvy o opravě či úpravě věci je objednatel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné podobě, může její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí, které je zhotovitel povinen objednateli vydat, pokud věc od něho převzal. Nemá-li objednatel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik prokázat jiným hodnověrným způsobem (např. svědeckou výpovědí).Přihlásit