Smlouva o podnájmu bytu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Má-li nájemce pronajatý byt, který však nevyužívá a který by rád lépe zhodnotil, může za níže uvedených podmínek uzavřít smlouvu o podnájmu bytu či jeho části. K takovému kroku musí pronajímatel vždy udělit písemný souhlas.

Kdy je tento vzor vhodný?

Podnájemní smlouvou přenechává nájemce byt či jeho část k dalšímu dočasnému užívání jiné osobě (podnájemci) a tato osoba se zavazuje za něj nájemci platit smluvenou úplatu. Podnájemní vztah může být uzavřen na dobu určitou (s možností dohody o jejím prodloužení) anebo na dobu neurčitou, vždy je však omezen trváním nájemního vztahu – skončením nájemního poměru vždy končí i právní vztah podnájemní.

 

Jak tento vzor použít?

Smlouva o podnájmu bytu musí mít písemnou formu, musí obsahovat označení účastníků (nájemce a podnájemce), označení bytu, jeho příslušenství a rozsah jejich užívání (byt je třeba přesně specifikovat - označit číslem bytu, číslem popisným budovy, ve kterém se byt nachází, parcelním číslem pozemku, na kterém je budova postavena, označením katastrálního území obce, popřípadě části obce, popsat velikost bytu, kategorie apod.).

V případě podnájmu pouze části bytu je třeba přesně specifikovat jednotlivé části bytu, kterých se podnájemní smlouva týká. Ve smlouvě musí být dále jednoznačně určeno, kolik činí samotné nájemné a kolik platba za související služby (úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu nesmí být v nájemném nikdy zahrnuta). Vzhledem ke skutečnosti, že nájemce může přenechat podnájemci byt či jeho část pouze s písemným souhlasem pronajímatele, tento by měl být přiložen ke smlouvě o podnájmu bytu (popřípadě může být přiložena smlouva o nájmu bytu, kde je toto oprávnění výslovně uvedeno). Souhlas pronajímatele musí existovat vždy v písemné podobě.Přihlásit