Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji

Po několikahodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcí akci sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že ji vlastně nepotřebujete? Co můžete udělat?

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc mimo obchodní prostory, kde obvykle podnikatel nepodniká, tj. například při předváděcí akci v restauraci nebo při podomním prodeji, a v zákonné čtrnáctidenní lhůtě se rozhodne smlouvu zrušit. Tento vzor dopadá i na případy, kdy sice dojde k uzavření smlouvy v obvyklých prostorách prodejny či stánku, pokud tomu bezprostředně předcházelo oslovení spotřebitele podnikatelem mimo tyto prostory.

 

Jak tento vzor využít?

Ze zákona lze odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů zásadně od uzavření smlouvy, ale například u koupě zboží až od jeho převzetí. Podnikatel musí spotřebitele písemně poučit především o jeho právu na odstoupení. Pokud tak neučiní, platí lhůta delší, a to jeden rok a 14 dnů. Pokud poskytne poučení dodatečně, začne běžet od tohoto okamžiku ona 14denní lhůta. Oznámení o odstoupení by mělo mít písemnou formu a být zasláno podnikateli na adresu uvedenou v poučení. Podstatné je, že pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení nejpozději poslední den lhůty odesláno.

Podnikatel je na základě doručeného odstoupení povinen do 14 dnů vrátit veškeré peněžní prostředky, které od spotřebitele přijal. Spotřebitel je ve stejné lhůtě oproti tomu povinen zakoupené zboží vrátit i s příslušenstvím a dárky. Náklady spojené s vrácením zboží hradí spotřebitel jen tehdy, jestli ho o tom podnikatel písemně poučil. Pokud nelze zboží ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo dodáno do domácnosti spotřebitele, je podnikatel povinen zboží u spotřebitele doma vyzvednout na své náklady.

Vláda pro snazší uplatnění práva na odstoupení od smlouvy stanovila jednak náležitosti vzorového poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podnikatele a jednak vzorový formulář pro toto odstoupení, jehož využití je dobrovolné.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Pokud by se podnikatel vyhýbal převzetí dopisu, uplatní se zákonná domněnka, že odstoupení zasílané prostřednictvím pošty došlo prodávajícímu třetí pracovní den po odeslání. Podnikatel v případě nesouhlasu musí pozdější termín doručení prokázat.

Výjimku ze zákonného odstoupení představují smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud ovšem podnikatel neprovedl jinou než vyžádanou práci nebo nedodal jiné zboží, které s opravou či údržbou nesouvisí či je nadbytečné. Rozhodně už nebrání odstoupení od smlouvy, pokud si spotřebitel sám podnikatele domů či na pracoviště pozval. 

Odstoupení zákon dále neumožňuje například u smluv:

  • týkajících se převodu a nájmu nemovitostí, výstavby nebo přestavby budov,
  • o finančních službách (účet, úvěr, pojištění),
  • o dodávání zboží běžné spotřeby do domácností spotřebitelů,
  • o poskytování zdravotní péče a sociálních služeb.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1818, § 1820-1840, § 2004)
  • Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, č. 363/2013 Sb.

Související vzorové dopisy

Sdílejte

Přihlásit