Jak na změnu dodavatele energií

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2018

Mnoho lidí nemá rádo změny. Pesimisté pak tvrdí, že každá změna je změnou k horšímu. Snad proto stále existují spotřebitelé, kteří dodavatele elektřiny či plynu nikdy nezměnili, i když je to u elektřiny možné od roku 2006 a u plynu od roku 2007. Co všechno byste měli zvážit, jestliže se rozhodnete vyjet ze zajetých kolejí a dodavatele změnit? Jakou smlouvu je nejvýhodnější s ním uzavřít? A na co si dát pozor?

Znáte svou stávající smlouvu?

Z mnoha průzkumů vyplývá, že řada lidí nemá přehled o svých smlouvách o dodávkách energií. Nevědí například, na jak dlouho jsou smlouvou vázáni, jak ji ukončit či jaké smluvní pokuty jim hrozí. Tyto informace jsou ale důležité, jelikož se může ukázat, že v konkrétním případě nebude možné dodavatele změnit vůbec nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty. Lidé si ovšem smlouvu před jejím podpisem často nepřečtou nebo jí nerozumí, případně ji někam založí. Nezbývá pak, než se obrátit na dodavatele a zeptat se ho. Vhodné je požádat o poskytnutí kopie smlouvy včetně všech dodatků k ní. Dále si vyžádejte údaje o délce trvání smlouvy, výpovědních dobách i možných smluvních pokutách a poplatcích spojených s ukončením smlouvy a trvejte na tom, aby byly sděleny písemně či alespoň e-mailem.

Přístup dodavatelů energií ke sdělování informací se liší. Někteří zasílají opisy smluv zdarma, jiní za poplatek. Jsou i tací, kteří odmítnou údaje sdělit s tím, že si je máte zjistit sami ze smlouvy a obchodních podmínek, nebo se vymlouvají, že jde o citlivé informace, které mohou být zneužity jinými dodavateli. Je pravda, že se lze setkat s případy, kdy zvláště podomní prodejci zneužijí údaje získané ze smlouvy či z vyúčtování k uzavření nové, mnohdy nevýhodné smlouvy především se seniory. Odmítnout tyto údaje sdělit přímo zákazníkovi je ovšem nesmyslné. Každý má totiž právo vědět, jaká jsou jeho práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. V minulosti se několikrát objevily snahy, aby byly údaje o délce trvání smlouvy a výpovědní době uváděny přímo ve vyúčtování, kde by si je mohl každý dohledat. Návrh na novelu vyhlášky, která upravuje vyúčtování energií, však byl stažen. Energetický regulační úřad se před časem nechal slyšet, že chce podobu vyúčtování návrhem úpravy energetického zákona změnit ve prospěch spotřebitelů. Kdy se to ovšem podaří, je otázkou.

Máte smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou?

Dodavatelé zpravidla nabízejí více typů smluv neboli „produktů“. Ve smlouvě někdy bývá u názvu produktu číslovka 24 či 36 značící počet měsíců, na které smlouvu uzavíráte. Jindy je ve smlouvě zaškrtávací políčko s možnostmi „ano“ nebo „ne“, které určuje, zda se jedná o závazek na dobu určitou, či neurčitou. Někdy se stává, že je ve smlouvě zaškrtnuto políčko, které říká, že se jedná o závazek na dobu neurčitou, avšak dále v textu smlouvy je uveden produkt na dobu určitou. Při takovém rozporu ve smluvních ujednáních jste si sjednali daný produkt na dobu neurčitou, jelikož podle zákona platí to, co je pro vás výhodnější. Mít závazek sjednaný na dobu neurčitou je přívětivější, jelikož smlouvu je možné ukončit kdykoliv. Zákonná výpovědní doba v současnosti činí tři měsíce. Máte-li ve smlouvě uvedenu dřívější šestiměsíční dobu, zkracuje se automaticky na tříměsíční.

Smlouvy na dobu určitou nelze před uplynutím sjednaného období často ukončit vůbec nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty. Pokuta se v některých případech blíží předpokládanému odběru energií zákazníka až do konce ujednaného trvání závazku. O oprávnění dodavatele požadovat smluvní pokutu za předčasné ukončení odběru se pak lze přít, ovšem lepší je smlouvu s vysokou smluvní pokutou vůbec nepodepisovat.

Vždy zkontrolujte obchodní podmínky i ceník

Motivací pro změnu dodavatele je zpravidla získání lepší ceny, zajímat byste se ale měli i o dobu trvání závazku, smluvní pokuty a jiné poplatky či třeba kvalitu zákaznického servisu. Některé důležité povinnosti nejsou sjednané přímo v textu smlouvy, ale naleznete je v obchodních podmínkách a cenících. V nich lze často nalézt podrobnosti ohledně sjednaného produktu, například výpovědní dobu nebo automatické prodloužení, což je ustanovení, kterým se smlouva na dobu určitou prodlužuje na další, zpravidla stejně dlouhé období, nedáte-li dodavateli vědět, že si ve smlouvě nepřejete pokračovat. V ceníku neboli sazebníku jsou pak kromě jiného obsaženy informace o zpoplatnění upomínek k zaplacení nebo o výši smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy. Jelikož dodavatel musí prokázat, že byl spotřebitel s obchodními podmínkami a ceníkem skutečně seznámen, bývají vytištěny na druhé straně smlouvy. Ovšem aktuálně platné obchodní podmínky a ceník naleznete obvykle na webových stránkách dodavatele.

Fixní cena či garance ceny

Smlouva na dobu určitou bývá zpravidla spojena s fixací, což znamená, že cena nebude po sjednané období měněna. Dodavatel prezentuje fixaci jako výhodu, avšak ceny energií mohou klesat, proto tedy doporučujeme neupsat se na více než jeden či dva roky. Námitce o možném cenovém poklesu se někteří dodavatelé brání současným poskytnutím takzvané garance ceny. Zákazníkovi vysvětlí, že pokud si tuto službu sjedná (často za úplatu), klesne sjednaná cena až na výši ceny poskytované dodavatelem, který má v daném regionu nejvíce zákazníků. Problém však spočívá v tom, že pokud je garance zpoplatněna, můžete ve výsledku zaplatit dokonce více, než kdybyste si garanci vůbec nesjednali. Také produkt dominantního dodavatele, podle kterého se cena může případně snížit, nemusí být zrovna ten nejvýhodnější na trhu.

Pozor na změny smlouvy dohodou či dodavatelem

I když jste našli svou třeba již léty zaprášenou a zažloutlou smlouvu a dokonce i text obchodních podmínek a ceníku a vše pečlivě prostudovali, měli byste pamatovat na to, že se vaše smlouva mohla v průběhu trvání změnit. A to písemným dodatkem, ale třeba i nevinně vypadajícím telefonátem s dodavatelem. Podívat byste se měli také na webové stránky dodavatele. Tam mohou být zveřejněny změny obchodních podmínek. Dodavatel totiž podle zákona může podmínky jednostranně měnit. V takovém případě máte možnost od smlouvy odstoupit, ledaže by změna spočívala ve snížení ceny za dodávky. Odstoupit od smlouvy však musíte stihnout v zákonných lhůtách. Jestliže vám dodavatel oznámí změny podmínek individuálně (poštou, SMS nebo e-mailem), tak můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před účinností změny, došlo-li vám oznámení o změně podmínek nejpozději 30 dní před její účinností. Dodavatel také může změnu podmínek oznámit pouze vyvěšením v provozovně nebo na svých webových stránkách, jak už bylo zmíněno výše. Za této situace můžete od smlouvy odstoupit až do tří měsíců od účinnosti změny. Ideálně byste tedy měli každé tři měsíce sledovat webové stránky dodavatele. Při odstoupení od smlouvy kvůli zvýšení cen či změně obchodních podmínek vůči vám dodavatel nemůže uplatňovat žádné sankce, takže změn lze využít pro výměnu dodavatele v případech, kdy by ukončení smlouvy nebylo možné či jen po zaplacení smluvní pokuty, tedy typicky u předčasného ukončení smlouvy sjednané na dobu určitou.

Jak probíhá změna dodavatele?

Při hledání dodavatele můžete využít internetové srovnávače, ovšem ty neberou v potaz všechny smluvní podmínky, a některé nabídky dodavatelů jsou navíc neveřejné. Pozor si dejte také na nabídky podomních prodejců energií, platí, že dobrá nabídka za vámi sama většinou nepřijde.

Pro vyřízení změny dodavatele máte dvě cesty. Zaprvé můžete smlouvu o dodávkách energií sami vypovědět svému stávajícímu dodavateli a následně uzavřít smlouvu s nově vybraným. V praxi ale většinou udělíte novému dodavateli plnou moc, a to na samostatném dokumentu či několika řádky v textu smlouvy. Ten za vás vypoví smlouvu u stávajícího dodavatele a zařídí další administrativní záležitosti s tím spojené. Od nového dodavatele pak začnete odebírat energie obvykle za jeden až tři měsíce, pokud je vaše stávající smlouva sjednána na dobu neurčitou. U smluv na dobu určitou to může trvat déle v závislosti na termínu uplynutí sjednané doby závazku.

O datu zahájení dodávky vás nový dodavatel bude informovat. V souvislosti se změnou zašle předchozí dodavatel závěrečné vyúčtování, kterým dojde k vyrovnání vašich závazků. U prvního vyúčtování od nového dodavatele pak zkontrolujte, zda jsou dodrženy ceny a další smluvené podmínky. Nezapomeňte přesměrovat a upravit zálohy na účet nového dodavatele. Někdy dojde k chybě a závěrečné vyúčtování od předchozího dodavatele a první vyúčtování od nového se částečně překrývají ve vyúčtovacím období, za určité období byste tedy platili dvakrát. V takovém případě vyúčtování reklamujte.


Přihlásit