Měníte dodavatele energií? Pozor, co je ve smlouvě

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2017

Těžko v dnešní době hledat domácnost bez elektřiny nebo plynu. S mírnou nadsázkou lze říci, že energie potřebujeme k životu téměř jako vzduch. Této skutečnosti jsou si dobře vědomi i dodavatelé energií. Stejně jako toho, že pojmům jako například distributor nebo přenosová soustava většina spotřebitelů nerozumí, a tak předloženou smlouvu o dodávkách energií leckdy ani nečtou a rovnou ji podepíší. To je však chyba. Nemusíte být totiž odborníkem na energetiku, abyste dokázali zhodnotit, zda je pro vás smlouva výhodná a zda se v ní neskrývají nástrahy. 

Základem smlouvy je závazek dodavatele dodat spotřebiteli elektřinu nebo plyn a závazek spotřebitele zaplatit dodavateli za spotřebované energie. Ve smlouvě musí být uvedeno odběrné místo, do kterého budou elektřina či plyn dodávány. Zákon dále požaduje, aby byl kromě jiného sjednán způsob úhrady plateb za dodávku energií. V praxi bude ve smlouvě stanovena splatnost záloh a jejich vyúčtování. Musí zde být popsáno i právo odstoupit od smlouvy v případě neplnění povinností dodavatele či nesouhlasu spotřebitele se změnou smluvních podmínek navrhovanou dodavatelem. Smlouva upravuje i rezervovaný příkon, což je zamluvené množství elektřiny, které se promítá do platby za jistič. Smlouva musí řešit i stav nouze, tedy situaci, kdy dojde k omezení či přerušení dodávek například z důvodu živelné události.

Smlouvu na dobu neurčitou, nebo určitou?

Ve smlouvě musí být také uvedeno, zda se uzavírá na dobu určitou, nebo neurčitou. Jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, musí v ní být uvedena výpovědní doba, která činí podle zákona maximálně tři měsíce. Předchozí právní úprava umožňovala výpovědní dobu v trvání až šesti měsíců. Je-li taková výpovědní doba uvedena ve vaší smlouvě, zkracuje se na zákonnou tříměsíční. Smlouvy na dobu určitou nelze často vypovědět před uplynutím sjednaného období vůbec nebo jen se zaplacením smluvní pokuty. Pokuta se v některých případech blíží předpokládanému odběru energií spotřebitele až do konce trvání závazku. O oprávnění dodavatele požadovat smluvní pokutu za předčasné ukončení odběru se pak lze přít, ovšem nejlepší je smlouvu s vysokou smluvní pokutou vůbec nepodepisovat.

Smlouva na dobu určitou bývá obvykle spojená také s fixní cenou, což znamená, že cena nebude po sjednané období měněna. Dodavatel prezentuje fixaci ceny jako výhodu, avšak ceny energií mohou v následujících letech klesat, proto tedy doporučujeme neupsat se na více než jeden rok. Námitce o možném cenovém poklesu se někteří dodavatelé brání poskytnutím takzvané garance ceny. Spotřebiteli vysvětlí, že pokud si tuto službu sjedná (často za úplatu), klesne sjednaná cena až na výši ceny poskytované dodavatelem, který má v daném regionu nejvíce zákazníků. Problém však spočívá v tom, že pokud je garance zpoplatněna, může spotřebitel ve výsledku zaplatit dokonce více, než kdyby si garanci vůbec nesjednal. Také produkt dominantního dodavatele, podle kterého se cena může případně snížit, nemusí být ten nejvýhodnější na trhu, takže by spotřebitel ušetřil, pokud by měl možnost od dodavatele odejít a uzavřít jinou smlouvu.

Smlouva na dobu určitou může představovat riziko rovněž v případě stěhování. Energetický zákon totiž nikterak neupravuje, co se děje se smlouvou v případě, že se spotřebitel odstěhuje z odběrného místa. Někteří dodavatelé po předložení dokladu o stěhování (například výpisu z katastru nemovitostí) uznají odstěhování jako důvod pro ukončení smlouvy na dobu určitou. Jiní dodavatelé požadují převod smlouvy do nového bydliště. Jestliže se tak nestane, chtějí po spotřebiteli úhradu smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy.

Žárovky a různé služby

Obezřetní byste měli být v případě, že vám dodavatel kromě dodávek energií nabízí i další služby, například činnost zámečníka, malíře, instalatéra, ale i různá pojištění a mnoho dalšího. Kromě toho, že tyto služby nemusíte v budoucnu vůbec využít, je problémem to, že často není jasné, na co máte vlastně za cenu služby nárok. Nechvalně známá je pak koupě, případně pronájem žárovek, které vám ve výsledku brání od smlouvy bez sankce odstoupit.

Smluvní podmínky a ceník

Při podpisu smlouvy je dobré si uvědomit, že některé důležité povinnosti vyplývají ze smluvních podmínek a ceníku. Ve všeobecných či zvláštních obchodních podmínkách lze často nalézt podrobnosti ohledně sjednaného produktu, například výpovědní dobu nebo automatické prodloužení, což je ustanovení, podle kterého se smlouva na dobu určitou prodlužuje na další, zpravidla stejně dlouhé období, pokud v určitém časovém úseku nedáte dodavateli vědět, že si ve smlouvě nepřejete pokračovat. V ceníku neboli sazebníku jsou pak kromě jiného informace o zpoplatnění upomínek k zaplacení nebo o výši smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy.

Změna smlouvy dodavatelem

Jelikož se předpokládá, že bude smlouva o dodávce energií trvat delší dobu, má dodavatel právo změnit během jejího trvání smluvní podmínky. Při změně podmínek či zvýšení ceny má však spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to bez sankce, tedy i bez zaplacení smluvní pokuty. Změny podmínek tak lze využít pro zrušení nevýhodné smlouvy uzavřené na dobu určitou spojené se smluvní pokutou. Dodavatel má dvojí možnost, jak změnu smlouvy spotřebitelům oznámit. Jednak tak může učinit poštou, sms nebo e-mailem, tedy adresně a individuálně. V takovém případě může spotřebitel od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před účinností změny, došlo-li mu oznámení o změně podmínek nejpozději 30 dní před její účinností. Dodavatel však také může změnu smluvních podmínek oznámit pouze vyvěšením v provozovně nebo na svých webových stránkách. Za této situace může spotřebitel od smlouvy odstoupit do tří měsíců od účinnosti změny. Ideálně by tedy spotřebitelé měli každé dva až tři měsíce kontrolovat, zda nedošlo ke změně obchodních podmínek.

Možnost zrušení smlouvy uzavřené doma či přes telefon

Často se smlouvy uzavírají při podomním prodeji při návštěvě zástupce dodavatele energií u spotřebitele doma. Někteří zástupci pronikají do domácností pod smyšlenými záminkami, kdy se vydávají například za zástupce stávajícího dodavatele nebo Energetického regulačního úřadu. Obvykle pak spotřebiteli nabídnou nepříliš výhodnou smlouvu. Pokud spotřebitel podlehne a smlouvu uzavře, má ještě možnost ji zrušit. Odstoupit od takto sjednané smlouvy může do 14 dní od jejího uzavření. Pokud ale spotřebitele o možnosti od smlouvy odstoupit zástupce dodavatele nepoučí při uzavření smlouvy, počítá se čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení až od dodatečně poskytnutého poučení ze strany dodavatele, maximálně se však prodlužuje o jeden rok. Pokud od smlouvy nestihnete odstoupit, máte ještě další možnost, jak se zbavit nevýhodné smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory dodavatele. Jedná se o výpověď smlouvy. Tu můžete vypovědět do 15 dní od zahájení dodávek. Pokud spotřebitel již na základě smlouvy odebere elektřinu či plyn, musí za ni dodavateli samozřejmě zaplatit.

Pozor na ústně uzavírané smlouvy

Energetický zákon stanoví, že smlouva musí mít písemnou formu. Není ovšem neobvyklé, že zejména dodatky ke smlouvě, kterými se například mění doba trvání smlouvy, uzavírají dodavatelé se spotřebiteli prostřednictvím telefonu. Později pak dodavatel napraví situaci tím, že zašle spotřebiteli smlouvu v písemné podobě. Jelikož se v tomto případě jedná o smlouvu uzavřenou takzvaně na dálku, lze ji ukončit do 14 dnů od jejího uzavření, případně do 15 dnů od zahájení dodávek, tak, jak bylo uvedeno výše.

Právo na úplné a pravdivé údaje

Nejen z důvodu častých změn podmínek nemají někteří spotřebitelé k dispozici důležité údaje týkající se jejich smlouvy. Jedná se zejména o datum skončení smlouvy, výpovědní dobu a smluvní pokuty, které jsou spojeny s předčasným ukončením smlouvy. Dodavatelé jsou povinni jim tyto informace na požádání poskytnout, ovšem řada z nich tak nečiní s výmluvami na ochranu osobních údajů nebo spotřebitelům sdělí, že si mají informace dohledat sami. Řešením by mohlo být uložení povinnosti tyto informace zahrnout do vyúčtování, což je v současné době projednáváno parlamentem. 


Přihlásit