Když dodavatel energií zvyšuje ceny

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 2/2019

Při sjednávání smlouvy o dodávkách energií zajímá zákazníka většinou hlavně cena, kterou bude za dodávky elektřiny nebo plynu platit. Cenu má však dodavatel právo jednostranně zvýšit buď kdykoliv v průběhu trvání smlouvy, nebo po uplynutí období, na které byla cena takzvaně zafixována. Zaplatit více však zákazník může i v důsledku navýšení regulované části ceny, o níž rozhoduje Energetický regulační úřad. Jak musí při zvýšení ceny energií postupovat dodavatel a jaká práva a možnosti má spotřebitel?

Kdy lze zvýšit cenu za dodávky energií

Jelikož smlouva o dodávkách energií může trvat i celá desetiletí, nebylo by pochopitelně vůči dodavateli spravedlivé, aby elektřinu a plyn dodával spotřebiteli za stejné ceny jako při sjednání smlouvy. Zákon tak dodavateli umožňuje, aby ceny za elektřinu a plyn jednostranně zvýšil. Respektive aby zvýšil takzvanou neregulovanou část ceny, jejíž výši může ovlivnit. Cena za dodávky elektřiny nebo plynu se totiž vedle neregulované části skládá ještě z části regulované. Tu stanovuje kaž­doročně Energetický regulační úřad a tvoří ji poplatky za přepravu a distribuci energií, příspěvek na obnovitelné zdroje a poplatky za další související služby. Zvýšit neregulovanou část ceny však dodavatel nemůže v případě, kdy ji spotřebitel má takzvaně fixovanou, tedy neměnnou po určité období, nejčastěji po dobu jednoho, dvou nebo tří let. 

Z důvodu zvýšení neregulované části ceny může spotřebitel podle energetického zákona bez sankce od smlouvy odstoupit. Zvýšení ceny tak lze využít za situace, kdy jste uzavřeli nevýhodnou smlouvu na dobu určitou například při podomním prodeji, avšak smlouvu nemůžete vypovědět před uplynutím sjednané doby vůbec nebo jen se zaplacením tučné smluvní pokuty. Zvýší-li se však regulovaná část ceny elektřiny nebo plynu, spotřebitel odstoupit od smlouvy nemůže.

Povinnost dodavatele informovat o zvýšení ceny

Dodavatel má podle energetického zákona dvojí možnost, jak o zvýšení ceny spotřebitele informovat. Pokud ho informuje individuálně, tedy podle dohody na vyúčtování, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím SMS, a to nejpozději 30 dní před účinností změny, může spotřebitel od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před zdražením. Přičemž součástí upozornění musí být i poučení o právu takto od smlouvy odstoupit. Druhý způsob představuje vyvěšení změny podmínek v provozovně dodavatele nebo na jeho webových stránkách. V takovém případě má zákazník právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě tří měsíců od účinnosti změny. Vyplatí se tedy proto pravidelně kontrolovat stránky svého dodavatele elektřiny či plynu, abyste se o změně podmínek dozvěděli a případně od smlouvy pro zvýšení ceny včas odstoupili.

Odkdy není spotřebitel smlouvou vázán

Odstoupení je zpravidla účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému dodavateli, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Právo zvolit si pozdější datum spotřebitele chrání před takzvaným černým odběrem, tedy situací, kdy probíhá odběr plynu nebo elektřiny bez uzavřené smlouvy. K černému odběru, správně nazývanému ne­oprávněný odběr, tak může dojít za situace, kdy se mění dodavatel energií a původní a nová smlouva o dodávkách energií na sebe plynule nenavazují. Spotřebitel by se tedy měl informovat u nového dodavatele, k jakému datu mu může začít energie dodávat. Je třeba doplnit, že dodavatel posunout datum účinnosti odstoupení sám od sebe nemůže.

Odstoupení, které bylo uskutečněno do tří měsíců od účinnosti zvýšení ceny a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné až k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému dodavateli. Lze se setkat s názorem, že doba účinnosti může být spotřebitelem zkrácena, ovšem v tomto případě doporučujeme se raději domluvit přímo s dodavatelem.


Přihlásit