Pojištění nemovitosti a domácnosti

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2017

Pro mnoho z nás je obydlí nedotknutelným útočiš-těm klidu, harmonie a pohody. Aby byl náš byt či dům skutečně útulnou oázou, v níž se cítíme příjemně, je třeba mu věnovat potřebnou péči a údržbu. Mnohdy se však vyskytnou situace, jejichž vznik či průběh jen stěží dokážeme ovlivnit a které přitom náš příbytek mohou zcela zpustošit. Pro takové případy existuje pojištění nemovitosti a domácnosti. Jaké přínosy či záludnosti majitelům přináší?

Dnešní finanční rubriku začneme poněkud netypicky příkladem. Představte si situaci, kdy na vás po příchodu domů místo přívětivého domácího prostředí čeká vyplavený byt. Co v takovém případě uděláte? Po provedení opatření zabraňujících vzniku dalších škod a kontaktování sousedů žijících v patře nad vámi začnete nejspíše přemýšlet, z jakých zdrojů vzniklé škody uhradíte. Předpokládejme situaci, kdy vy i vaši sousedé s podobnými pohromami v koutku duše počítáte, a máte tak uzavřena příslušná pojištění. Jak vy, tak protistrana máte sjednáno nejen pojištění domácnosti, ale i pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě (lidově nazývané pojistka na blbost). Celkově zde tedy figurují čtyři potenciální pojistné produkty. Tušíte, který z nich bude využit pro výplatu pojistného plnění? Ti z vás, kteří tipují „sousedovu odpovědnost“, zvolili správnou možnost. Vaše pojištění domácnosti (či nemovitosti a domácnosti) by přišlo na řadu až v případě, kdy by soused pojištění odpovědnosti sjednáno neměl.

Domácnost, či nemovitost?

hypoteka, domecek

Nejeden vlastník nemovitosti, který se rozhodne pro pojistnou ochranu svého obydlí, váhá, zda zvolit pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti, či kombinaci obou produktů. Mnoho klientů se navíc mylně domnívá, že pojištění nemovitosti se vztahuje pouze k domům, zatímco pro byt lze uzavřít jenom pojištění domácnosti. Nikoliv – oba typy ochrany je možné sjednat pro oba druhy nemovitostí. Reálně to tedy znamená, že i pro klasické byty je dostupné pojištění nemovitosti.

Značným problémem bývá rozeznat, jaké vybavení bytu spadá do pojištění domácnosti, a jaké naopak již do pojištění nemovitosti. Zde platí jednoduchá pomůcka: když pomyslně obrátíte byt „vzhůru nohama“, vše, co z něj vypadne, je zařízení domácnosti. Součásti pevně spojené s bytem či domem, které po tomto manévru nezmění svou polohu, se řadí k vybavení nemovitosti. Do pojištění domácnosti tedy běžně patří nábytek, elektronika, koberce, svítidla či věci osobní potřeby. Které předměty naopak popřou princip gravitace a zařadí se do pojištění nemovitosti? Jsou to například dveřní zárubně, radiátory, obvodové zdivo, zateplovací materiály ve stropech či podlahách nebo obklady v koupelně.

Spornými položkami často bývají kuchyňské linky, vestavěné spotřebiče, vestavěný nábytek či například závěsné skříňky. Toto vybavení řadí pojišťovny většinou ještě do pojištění domácnosti, avšak při uzavírání smlouvy je třeba dát si na tyto součásti pozor a zkontrolovat jejich skutečné zařazení. Rozhodnete-li se pouze pro pojištění domácnosti, často se můžete setkat s nabídkou připojištění kryjící vybavení standardně spadající pod pojištění nemovitosti. Za navýšené pojistné tak není výjimkou, že máte „v domácnosti“ pojištěné i výše zmíněné radiátory či okenní rámy.

Krytí versus výluky

Jak jsme již u pojistných produktů víceméně zvyklí, i pojištění nemovitosti a domácnosti pořídíte pouze v podobě balíčku mnoha sloučených rizik. Ten bývá rozdělen na základní a rozšířenou variantu, lišící se od sebe nejen rozsahem krytí, ale často také pojistnými limity. Základní va­rian­ta pojištění obvykle kryje tato rizika:

 • živelní rizika (často sdružená pod názvem FLEXA – zahrnující požár, blesk, výbuch a pád letadla),
 • povodeň a záplava,
 • vodovodní škody (způsobené vodou vytékající z vodovodních zařízení),
 • loupež či krádež vloupáním,
 • vandalismus (rozsah krytí závisí na variantě produktu).

U rozšířené varianty se můžete těšit na širší pojistnou ochranu zahrnující například tato rizika:

 • zatečení atmosférických srážek,
 • přepětí v elektrické síti či zkrat,
 • porucha chladicího zařízení (lednice nebo mrazáku),
 • rozbití skel (all-risk).

Náš výčet rozšířené alternativy pochopitelně není kompletní, produktová oddělení pojišťoven bývají často velmi kreativní a přicházejí se stále novými možnostmi. Kromě pojištění samotného objektu či předmětů v něm povětšinou daný produkt zahrnuje i soubor věcí v těsné blízkosti vaší domácnosti, například vybavení garáže, jízdní kola, lyže nebo věci ponechané v zaparkovaném autě. U všech předmětů však musíte počítat s jejich „obvyklou hodnotou“ (viz dále) či seznamem věcí, které nebudou proplaceny vůbec.

Speciální slovník pojišťoven

Věděli jste, že „povodeň“ znamená řeku vylitou z břehů, zatímco „záplavu“ reprezentuje nejčastěji průtrž mračen, respektive jiný proudící vodní zdroj? Podobně je třeba rozlišovat i následky blesku – „přímý úder blesku“ značí přímý zásah do předmětu pojištění, zatímco pro přepětí vzniklé v blízké trafostanici a následné zničení spotřebičů se užívá termín „nepřímý úder blesku“.

Co má jedna pojišťovna kryto již v základním rozsahu, druhá může mít ve výlukách. A těch nalezneme u pojištění nemovitosti a domácnosti skutečně nespočet. Největší pozornost věnujte tomu, zda se pojištění vztahuje pouze na vaši domácnost, či kryje i její příslušenství – tím máme na mysli právě zmíněné sklepy, garáže a ostatní nebytové prostory. Ve výluce mnohdy bývají i předměty umístěné na oploceném pozemku u domácnosti (například nářadí v kůlně nebo zahradní nábytek na terase). Problém může nastat taktéž v případě, bude-li vám odcizena nebo poškozena dočasně zapůjčená zahradní technika – nejste totiž jejím vlastníkem.

Máte doma sbírku drahých obrazů či uměleckých děl? Na tyto skvosty se běžná výše pojistného také vztahovat nebude.

Obligátní třecí plochou mezi pojistníky a pojišťovnami bývá způsob odcizení pojištěné věci. Mějte na paměti, že krádež a loupež nejsou identické zlodějské techniky a důkazní břemeno překonání překážky leží vždy na vašich bedrech.

Tak akorát

Jedním z nejdůležitějších parametrů celého pojištění je nastavení správné pojistné částky. Ta by měla u majetkového pojištění vždy přesně odpovídat hodnotě samotného majetku (pojištěné věci), v našem případě tedy nemovitosti, domácnosti nebo věcí se v ní nacházejících. V této souvislosti častokrát snižují (ať už záměrně, či nezáměrně) efektivitu pojistné ochrany dva rozšířené jevy – podpojištění a přepojištění.

Podpojištění je typické pro spotřebitele, jejichž motivací je co nejvíce ušetřit na pojistném. To provedou způsobem, že při uzavírání smlouvy pojišťovně vědomě nahlásí nižší hodnotu majetku, než jakou ve skutečnosti má. Dosáhnou tím sice nižšího pojistného, ale už si neuvědomují, že v případě pojistné události bude pojišťovna vycházet nikoliv ze skutečné hodnoty daných věcí, ale z částky ujednané ve smlouvě. Vzniklý rozdíl pak budou muset uhradit z vlastních zdrojů a potrestají tak pouze sami sebe.

Poněkud méně častým jevem je přepojištění. Dopracovat k němu se můžete dvěma způsoby: první možností je opět uvedení nepravdivé (tentokrát vyšší než skutečné) hodnoty majetku, patrně s vidinou vyššího pojistného plnění. Ani toto počínání však ziskuchtivým jedincům nevyjde – pojišťovna si sice vyšší pojistné zaplatit nechá, ale výše plnění bude odpovídat reálné hodnotě pojištěné věci. Druhou cestou je zastaralá pojistná smlouva, respektive její neaktualizovaná pojistná částka. U vybavení domácnosti musíte, stejně jako u havarijního pojištění, počítat s nepopulární amortizací. Pojišťovny většinou zub času zohledňují v podobě odpisů, a vám se proto čas od času vyplatí návštěva pobočky za účelem úpravy pojistné částky.

Kromě adekvátního vztahu mezi pojištěným majetkem a pojistnou částkou musíte bedlivě sledovat ještě další významný faktor – v jakých cenách je počítáno pojistné plnění neboli jakým způsobem pojišťovna předmět ocení k okamžiku vzniku pojistné události. Na výběr jsou ceny nové, časové nebo obecné.

 • Nová cena – je nejvýhodnější, avšak nejdražší variantou. Znamená výplatu plnění v ceně, za niž si můžete (při zničení nemovitosti) v dané lokalitě pořídit stejné nebo srovnatelné bydlení odpovídající hodnotě v době sjednání. Stejný způsob výpočtu je možno uplatnit i u souboru věcí vybavení domácnosti.
 • Časová cena – uplatňuje již zmíněnou amortizaci. Vychází z hodnoty věci bezprostředně před pojistnou událostí, přihlíží se tedy ke stupni opotřebení či jiného znehodnocení. Pro vyčíslení poklesu hodnoty předmětu v čase pojišťovny často využívají amortizačních tabulek.
 • Obecná (obvyklá, tržní) cena – závisí na tom, za kolik se na trhu aktuálně prodává vaše vybavení či nemovitost stejného stáří, stavu a parametrů. Stanovení výše plnění tedy obnáší seznámení likvidátora s příslušnou inzercí.

Správné zařazení předmětů do pojištění domácnosti či nemovitosti bývá leckdy skutečným oříškem. Ještě větší komplikace však nastává v případě, poškodí-li majetek sousedů například rozvodné mezipatrové trubky (stoupačky), které se nenacházejí přímo v pojištěném objektu, ale účelně k němu náleží. Náhrada škody se za takových podmínek neposkytuje z majetkového, nýbrž odpovědnostního pojištění, a to konkrétně z pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

Neuklízet, fotit!

Na závěr se vrátíme k našemu úvodnímu příkladu. Dojde-li skutečně k situaci, že svou nemovitost naleznete vytopenou, vykradenou či jinak poškozenou, potlačte v sobě veškeré hygienické návyky či pořádkumilovné tendence a nezačněte hned uklízet. Proč? Důležitá je dokumentace poškozeného objektu. Nejlépe tedy uděláte, když učiníte pouze nutná opatření vedoucí k zábraně dalších škod (je-li to nezbytné), poté událost ohlásíte pojišťovně a v mezičase, než k vám dorazí příslušný likvidátor, vzniklou škodu pečlivě zvěčníte. 

Srovnání pojištění nemovitosti a domácnosti

Cenu pojištění ovlivňuje mimo jiné i to, v jaké lokalitě se vaše nemovitost nachází. V naší tabulce srovnáváme tři různá města (Prahu, Zlín a Ostravu) a sledujeme jejich vliv na výši ročního pojistného. V modelovém příkladu se jedná o kombinaci pojištění nemovitosti a domácnosti. Nemovitostí se rozumí byt v osobním vlastnictví, nacházející se v patře domu, nikoli v jeho přízemí. Do srovnání jsou zahrnuty základní varianty produktů (bez pojištění nebytových prostor, nejsou-li součástí základu). Hodnota bytu činí 2 100 000 Kč (rozloha 70 m2), hodnota vybavení domácnosti činí 400 000 Kč. Nemovitost je trvale obývaná a řádně udržovaná.
pojišťovna
produkt
varianta
spoluúčast
typ ceny při pojistném plnění (PP)
Praha - roční pojistné
Zlín - roční pojistné
Ostrava - roční pojistné
Česká pojišťovna Pojištění majetku Standard 1 % z PP, min. 10 000 Kč neuvedeno 3780 Kč 3279 Kč 3780 Kč
ERGO pojišťovna Bezpečný domov - neuvedeno neuvedeno 3076 Kč 3076 Kč 3076 Kč
Kooperativa pojišťovna Pojištění majetku PRIMA 1000 Kč nová cena od 3261 Kč od 2640 Kč od 2640 Kč
MAXIMA pojišťovna MaxDomov IDEAL 1000 Kč neuvedeno 1921 Kč 1921 Kč 1921 Kč
Slavia pojišťovna DOMOV+ ZÁKLAD 1000 Kč nová cena 1674 Kč 1674 Kč 1674 Kč
UNIQA pojišťovna Domov VARIANT Základní neuvedeno nová cena 991 Kč 991 Kč 991 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 15. 10. 2017 a jsou čerpány z webových stránek pojišťoven.
Do srovnání byly zařazeny pouze pojišťovny s veřejně dostupnými údaji – tzn. ty, které pro vyhotovení online kalkulace nevyžadují osobní či kontaktní údaje zájemce o pojištění. Uvedené výsledky není možno považovat za jediné relevantní kritérium efektivnosti pojistné ochrany – každý produkt v sobě zahrnuje jiné typy rizik či jiné dílčí pojistné limity. Pro posouzení výhodnosti produktu je tak vždy třeba zohlednit veškeré informace uvedené v pojistných podmínkách.


Přihlásit