Odpovědnost v práci – pojistit, či nepojistit?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2018

Asi každý z nás občas mívá dny, kdy se mu nic nedaří a plány hatí jedna překážka za druhou. Zasedne-li si na vás pověstný Murphy jen u činností, které se týkají pouze vaší osoby, vězte, že máte ještě z poloviny vyhráno. Mnohem svízelnější situace totiž nastává ve chvíli, kdy svůj okruh působnosti rozšíří i do vašeho pracovního života a vy tak svým jednáním způsobíte škodu jiné osobě. Je možné finančním následkům takových nežádoucích událostí nějak předcházet a dopředu je eliminovat?

S mírnou nadsázkou lze říci, že pojistit se dá v dnešní době již téměř cokoliv. Výjimkou tedy nejsou ani nejrůznější lidské omyly, nezdary a pochybení, které bývají předmětem pojištění odpovědnosti za škodu. Pod tímto obecným pojmenováním pojistného produktu ovšem žádnou konkrétní smlouvu neuzavřete, neboť tento typ služby se dále dělí na produkty užšího rozsahu, specializované na jednotlivé oblasti lidského působení. Karamboly na silnicích tak kryje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, maléry všedního života lze pokrýt pojištěním odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě a následkům pracovních pochybení je určena široká škála produktů různících se podle profese a typu výdělečné činnosti. Ještě než se blíže seznámíme právě s pojištěním odpovědnosti v pracovní rovině, připomeňme si jednu zásadní skutečnost: odpovědnostní pojištění vždy kryje škody způsobené vaším počínáním jiné osobě, nikoliv vám samotným.

Víte, co znamená zkratka „D&O“ pojištění? Pod anglickou šifrou „Directors & Officers Liability“ se ukrývá produkt určený členům řídicích orgánů společností a jejich kolegům na manažerských pozicích. Takzvané pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních a dozorčích orgánů kryje jejich osobní odpovědnost za újmy způsobené porušením povinností při výkonu funkce. Členové představenstva, dozorčí rady, jednatelé, prokuristé a další členové řídicích orgánů totiž neručí za škody pouze ve výši 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku, nýbrž celým svým majetkem, a to bez ohledu na zavinění.

Než půjdete do práce…

Mezi lidmi panuje poměrně rozšířený mýtus, že jediným povinným pojistným produktem je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (neboli povinné ručení). Legislativně nařízená ochrana poškozených při dopravních nehodách však není zdaleka jediným pojištěním, které musíte mít před provozováním zamýšlené činnosti sjednáno. Zákon se obecně snaží chránit klienty a uživatele služeb těch profesí, jejichž vykonavatelé by mohli klientům způsobit nemalou zdravotní, majetkovou či finanční újmu. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání je proto u některých profesí stanoveno zákonem. Pro která odvětví a které konkrétní profese (například) je tedy odpovědnostní pojištění povinné?

  • právnické profese: advokát, notář, soudní exekutor;
  • lékařské profese: veterinární lékař, praktický lékař, stomatolog, lékárník;
  • ekonomické profese: auditor, daňový poradce, oceňovatel majetku, dražebník, správce konkurzní podstaty, pojišťovací agent, pojišťovací makléř, samostatný lik­vidátor pojistných událostí;
  • ostatní profese: provozovatel letadla, provozovatel vnitrozemského plavidla, provozovatel jaderného zařízení, zadavatel klinického hodnocení zdravotnického prostředku či léčiva, výrobce tepelné energie nepodléhající licenci

Našli jste se ve výše uvedeném výčtu příkladů a s úděsem zjistili, že pro svou činnost nemáte uzavřené pojištění odpovědnosti? Nelekejte se. Nezáleží totiž jen na profesi, kterou vykonáváte, ale i na povaze pracovněprávního vztahu – tedy jestli jste zaměstnancem, nebo osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Pokud jste v pozici zaměstnance, máte o starost méně, jelikož za újmy způsobené třetím osobám odpovídá váš zaměstnavatel, na kterého rovněž přechází povinnost sjednání pojištění odpovědnosti. V těchto případech se většinou jedná o podnikatelské produkty, například pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb nebo pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozovatelem letecké dopravy. Nespadáte-li do kategorie zaměstnanců, nýbrž OSVČ, pak leží povinnost sjednání pojištění profesní odpovědnosti na vašich bedrech.

Pojištění pro zaměstnance

V předchozím odstavci jsme zmínili, že zaměstnanci mají, co se odpovědnosti týče, jednodušší pozici než samostatně výdělečně činné osoby. To ovšem rozhodně neznamená, že coby zaměstnanec můžete svému zaměstnavateli v klidu demolovat služební vozidla či zvesela poškozovat jeho klienty. Pokud totiž svému zaměstnavateli způsobíte škodu, může po vás požadovat až 4,5násobek vašeho průměrného měsíčního výdělku. Toto číselné zastřešení maximální výše požadované náhrady škody se navíc týká pouze škod nedbalostních – pokud se totiž prokáže, že jste škodu způsobili úmyslně (například s motivem pomsty za nedostatečné finanční ohodnocení), v opilosti či pod vlivem návykových látek, má zaměstnavatel právo po vás požadovat úhradu celé vzniklé škody a případně i náhradu ušlého zisku.

Název „profesní odpovědnost“ na první pohled evokuje český původ, ve skutečnosti byl však převzat ze zahraničí, kde se pro tento druh pojistného produktu užívá označení „E&O“ – „Errors and Omissions“ (Omyly a opomenutí) nebo „PI“ – „Professional Indemnity“ (Profesní pojištění).

Obavy z pracovních nezdarů a následná finanční hrozba v podobě několikaměsíčního snížení výplaty logicky vytvořily prostor pro komerční produkt redukující riziko takové ekonomické zátěže. Pro tyto účely zaměstnancům slouží pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (lidově nazývané „pojistka na blbost“). Jeho účelem je, jak oficiální název napovídá, krytí škod způsobených vašemu zaměstnavateli při plnění pracovních povinností, přičemž pojistná ochrana se pochopitelně vztahuje pouze na ty škody, které po vás zaměstnavatel chce skutečně uhradit.

Na jaké události se pojištění obvykle vztahuje? Pojistnou ochranu uplatníte ve chvíli, kdy se vám „podaří“ například rozbít firemní telefon, poškodit pracovní pomůcku či nabourat služební vozidlo. Pojistné plnění pak pojišťovna většinou vyplácí přímo poškozenému (tedy zaměstnavateli), pokud však prokážete, že jste způsobenou škodu již uhradili, může plnění poukázat i na váš účet. Produkt je dostupný všem zaměstnancům bez rozdílu profesního zaměření – tedy jak těm, kterým sjednání odpovědnostního pojištění ukládá zákon, tak i těm, již jsou této povinnosti zproštěni. Obecně lze tuto službu doporučit především profesím, s nimiž je svázána hmotná odpovědnost, manipulace s drahými přístroji nebo činnosti ovlivňující zdraví či životy druhých.

Pojištění pro OSVČ

Jste sami sobě (obrazně řečeno) zaměstnavatelem, tedy osobou samostatně výdělečně činnou? Pak by vaši pozornost mělo upoutat pojištění profesní odpovědnosti neboli také pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Sjednání tohoto produktu je pro řadu profesí stanoveno zákonem, což znamená, že bez příslušné pojistné smlouvy nejste oprávněni k zahájení provozování činnosti. Cílovou skupinou této pojistné ochrany ovšem nejsou jen živnostníci těch profesí, jimž uzavření smlouvy ukládá zákon, nýbrž všechny podnikající fyzické (a potažmo i právnické) osoby, které mají zájem své případné finanční nesnáze v důsledku pracovního pochybení sdílet s pojišťovnou.

V nabídce pojistitelů naleznete pojištění profesní odpovědnosti většinou mezi podnikatelskými produkty. Jeho účelem je snížení finančních dopadů profesních chyb, které mohou způsobit škodu třetí osobě. Rozsah krytí vždy závisí na konkrétní smlouvě, častá však bývá kombinace odpovědnostní a majetkové složky, což zajišťuje pojištěnému i poškozenému komplexnější ochranu. U poskytovatelů zdravotních služeb je pak samozřejmostí i krytí rizika zdravotní újmy, které může být rozšířeno například o újmu způsobenou v souvislosti s přenosem infekčních onemocnění. Kromě garance dostupnosti finančních prostředků sloužících k odškodňování poškozených osob má tento produkt ještě další nesporný přínos – účast pojišťovny zpravidla znamená detailní prošetření celé události a tedy i ochranu pojištěného před neoprávněnými nároky ze strany třetích osob.

Pojištění profesní odpovědnosti je užitečným produktem, který vám může v případě pochybení ušetřit značné finanční i časové náklady. Co je však třeba před jeho sjednáním řádně promyslet, je stanovení dostatečných limitů pojistného plnění a případných spoluúčastí.


Přihlásit