Pojištění právní ochrany

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2018

Také máte občas pocit, že se v málokterém sporu dá zvítězit bez právníka? Současná doba postrádající toleranci a respekt k druhým příliš nenahrává smírným řešením, a v lidech tak vyvolává stále větší potřebu preventivní ochrany. Ta se netýká jen fyzických konfliktů, ale i sporů plynoucích z obchodních či jiných závazků. O rostoucí poptávce po právních službách dobře vědí pojišťovny, které se jí přizpůsobily v podobě nabídky pojištění právní ochrany. Je tento produkt skutečně všemocnou obranou, nebo jde jen o dalšího „gina v láhvi“ z dílny schopných marketérů?

Ačkoliv pojištění právní ochrany není tak rozšířené jako například pojištění úrazové či havarijní, první podoba této služby byla na českém trhu k dispozici již v raných začátcích novodobého pojišťovnictví. V roce 1995 jej u nás poprvé představila původně francouzská (dnes rakouská) pojišťovna D.A.S., která byla první svého druhu v Evropě a prvenství mezi specialisty tohoto oboru si udržuje dodnes.

Pod pokličkou produktu

Podoba tohoto specifického pojistného produktu se v rámci přizpůsobování aktuálnímu tržnímu prostředí a vývoji poptávky pochopitelně vyvíjela a měnila. Co se však po dobu jeho existence nezměnilo, je smysl a záměr pojistné ochrany. Účelem pojištění právní ochrany je pomoc pojištěnému v případě nepříznivých důsledků nahodilých právních sporů a prosazování jeho oprávněných zájmů. Míra zapojení pojistitele vždy záleží na konkrétním subjektu, podmínkách dané smlouvy a příslušné tematické oblasti. Obecně však činnosti pojišťovny v rámci zmíněného produktu obnášejí tyto aktivity:

  •  právní poradenství,
  •  jednání s protistranou či zastupování při soudním řízení,
  •  poskytování úhrady nákladů vzniklých s uplatňováním náhrady škody.

Abychom popis účelu produktu ještě více zjednodušili, nastíníme si jej na konkrétních případech. Představte si situaci, kdy se v pracovním či osobním životě ocitnete v roli poškozeného a protistrana není ochotna dostát svým závazkům či jednání s vámi dokonce úplně zavrhuje. Nezáleží přitom, zda vám pronajímatel bezdůvodně odmítá navrátit vratnou kauci, nebo máte problém se sousedem, který po vás kvůli chybnému zápisu v katastru nemovitostí vypočítavě požaduje náhradu za neoprávněné užívání jeho pozemku. Máte-li na danou oblast uzavřenu pojistnou ochranu, je v podstatě vaší jedinou povinností kontaktovat příslušnou pojišťovnu a o celou záležitost se dále starají právní specialisté. Jejich aktivity přitom nespočívají pouze v samotném jednání s protistranou, ale pokud to daný případ vyžaduje, obvykle zajišťují i podklady prokazující váš nárok (například znalecké posudky či odborné expertízy).

Problematickou situaci vám tak pojištění právní ochrany zjednoduší nejen po stránce časové, ale také finanční. Jistě, komerční pojišťovny jsou podnikatelskými subjekty toužícími po generování zisku, pokud si ovšem porovnáte výši pojistného s případnými výdaji na soudní poplatky nebo odměnu advokáta, záhy zjistíte, že možnost postoupení rizika na bedra pojistitele je nesporně výhodnější. Poskytnutí pojistné ochrany navíc nezávisí na tom, zda jste v roli žalujícího, nebo žalovaného.

Říkáte si, že s lidmi se vždycky nějak domluvíte a soudit se stejně nebudete? Pojištění se nevztahuje jen na spory mezi občany navzájem, ale i na případy, kdy máte rozepři s libovolnou společností či institucí – a to ať jste v pozici soukromé osoby, nebo podnikatele. Neshody zároveň také nemusí vždy končit u soudu, možnou a oblíbenou variantou je rovněž cesta mimosoudní.

Mocná síla paragrafů

Nejviditelnějším poznávacím znamením, že ta či ona osoba požívá výhod právní ochrany, bývá samolepka s nápisem „DAS“ na zadních sklech automobilů. Služby související s komplikacemi na silnicích však nejsou jedinou oblastí, kterou lze pokrýt příslušným pojistným produktem. Pojištění právní ochrany se zabývá právem přestupkovým, trestním, pracovním, pojistným, vlastnickým či například závazkovým, a je proto uplatnitelné v celé řadě životních situací. Než se na jednotlivé vybrané oblasti podíváme podrobněji, přiblížíme si nejprve onu zmíněnou ochranu vozidel.

Na silnicích

Využitelnost právní ochrany vozidla skýtá vskutku široké možnosti. Nevztahuje se totiž jen na potíže související s dopravní nehodou, služby právních zástupců se dají aplikovat například v situacích, kdy si v důsledku chybějícího dopravního značení vozidlo poškodíte, je vám neoprávněně odtaženo z důvodu čištění komunikace nebo vám zaměstnanci autoservisu nejsou schopni doložit průkaznost fakturované částky. Samozřejmostí bývá i zastupování ve sporech s pojišťovnou proti­stra­ny, která odmítá uznat váš nárok na pojistné plnění či jej neposkytne v odpovídající výši. Pojištění poskytuje právní ochranu provozovateli, nájemci a vlastníku vozidla, a to jak v postavení poškozeného, tak viníka.

Nenechte se však unést opojným pocitem, že za vás pojištění vyřeší veškeré průšvihy související s plechovým miláčkem. Na některé okolnosti škodních událostí se totiž právní ochrana nevztahuje. Které to jsou? Řízení bez platného řidičského a technického průkazu, účast na motoristických závodech či neuhrazení poplatku za užívání silnic. Podobné výluky obsahuje i právní ochrana řidiče, kterou si společně s prvním jmenovaným druhem pojištění často sjednávají zejména řidiči z povolání.

Na pracovišti

I pojistitelé nabízející právní ochranu mají své společenství. Je jím RIAD – mezinárodní asociace pojistitelů právní ochrany, jejímž cílem je prostřednictvím svých členů podporovat snadný, cenově dostupný a kvalitní přístup ke spravedlnosti a právu. Byla založena roku 1969 v Římě a dnes ji tvoří více než padesát společností ze čtyř různých kontinentů.

Do malérů v zaměstnání se můžete dostat stejně snadno jako do problémů na silnicích – a to i přesto, že nejste zrovna notorickými flákači. Většinou k tomu postačí nesympatie mezi vámi a nadřízeným, který se rozhodne upírat vám zaměstnanecká práva. V jakých případech vám pojištění právní ochrany zaměstnance může pomoci? Advokáti nejčastěji řeší nevyplacené odškodné při pracovních úrazech, neoprávněné požadavky na náhradu škody na majetku zaměstnavatele či nedodržení zákonných norem v souvislosti s ukončením pracovního poměru (například nepřiznání nároku na odstupné).

Z uvedených příkladů již správně tušíte, že produkt mohou využít pouze osoby v pracovněprávním vztahu – tedy zaměstnanci (nikoliv osoby samostatně výdělečně činné). Pozor si dejte i na územní rozsah pojištění – na rozdíl od jiných druhů právní ochrany se tento typ obvykle vztahuje výhradně na pojistné události podléhající pravomoci soudů České republiky, což znamená, že pojištění má smysl pouze pro zaměstnance pracující pro společnosti se sídlem v ČR.

Soukromí nade vše

Právní ochrana soukromí je vhodná pro osoby, které se ve svém mimopracovním životě nechtějí účastnit řešení sporů s jakýmikoliv jinými spotřebiteli či společnostmi. Co všechno můžete vyřídit v právním zastoupení? Pro ilustraci jmenujme například újmy způsobené v důsledku úrazu na chodníku, neuznané reklamace vadného zboží z e-shopu nebo nedodržení objednaných služeb ze strany cestovní kanceláře. Do rozsahu pojištění patří i prosazování vašich právních zájmů ve sporech se soukromými pojišťovnami (ve vztahu k pojištění úrazovému či pojištění domácnosti), jistou zradu však čekejte při správním řízení ve věci důchodových či nemocenských dávek – tedy s institucemi sociálního pojištění. Zde je právní ochrana povětšinou omezena pouze na právní poradenství.

Výběr ze švédského stolu

Láká vás představa komfortu a pohodlí spočívající v řešení problémů prostřednictvím právního zástupce? Na trhu pochopitelně nejsou k dispozici jen výše zmíněné tři druhy právní ochrany, které jsme si nastínili, typů pojištění existuje mnohem víc. Jaké další oblasti života lze spravovat pod křídly právníků?

Z nabídky produktů pro soukromé (nepodnikající) osoby stojí za zmínku například:

  •  právní ochrana bydlení,
  •  právní ochrana pro případ úrazu,
  •  právní ochrana rodiny.

Pojišťovny se snaží přizpůsobit také poptávce podnikajících osob či potřebám různých profesních sdružení a samosprávních celků. Jaké speciální produkty lze pro tyto účely obstarat?

  •  právní ochrana podnikatelů,
  •  právní ochrana myslivců,
  •  právní ochrana sportovců,
  •  právní ochrana obcí.

Až nastane správný čas

Stala se vám pojistná událost, jejíž důsledky jsou předmětem rozsahu pojištění? Ještě nejásejte a zkontrolujte si datum počátku pojištění ve smlouvě. Ve snaze vyhnout se nepoctivým klientům totiž pojišťovny často uplatňují takzvanou čekací dobu, což je časový úsek od počátku pojištění, kdy nemáte nárok na pojistné plnění (respektive jeho plný rozsah). Bývá většinou tříměsíční a pojišťovny po tuto dobu zpravidla poskytují pouze právní poradenství.


Přihlásit