Pojištění mazlíčků

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2018

Majitelé domácích mazlíčků (a nejen těch čtyřnohých srstnatých) jistě rádi potvrdí, že zvíře je člen rodiny. Ačkoliv pro ně coby chovatelé chceme vždy to nejlepší, stejně jako lidské populaci se ani zástupcům říše zvířat mnohdy nevyhnou nejrůznější zdravotní problémy a patálie. Služby veterinárních lékařů ovšem nepatří mezi nejlevnější záležitosti a to poskytuje prostor pojišťovnám, respektive jejich produktům zaměřeným na úhradu takových nákladů. Co všechno může pojištění domácího zvířete pokrývat a je pro majitele finančně výhodné? 

Společnou domácnost s vámi může sdílet ledajaká němá tvář, ale pojistitelé jsou ve vymezení předmětu pojištění poměrně konzervativní a pojistnou ochranu vztahují pouze na nejčastější domácí mazlíčky z třídy savců – psy a kočky. Kromě pojištění těchto šelem se na trhu můžete setkat také s produktem pojištění hospodářských zvířat (určeného chovatelům ovcí, skotu či drůbeže), samostatnou kategorii pak tvoří pojištění koní.

Co smlouvě předchází

Základní varianta produktu většinou obsahuje tři zmíněné typy pojištění. V nabídce pojišťoven jsou však i jejich rozšířené verze či doplňková připojištění. Jaké další výlohy lze v souvislosti s vaším mazlíčkem pojistit?

K dispozici je například:

 • pojištění nákladů na náhradní ubytování psa nebo kočky v případě hospitalizace jejich majitele,
 • pojištění nákladů na inzerci při ztrátě či zaběhnutí psa nebo kočky,
 • rozšíření územního rozsahu krytí mimo oblast ČR (na území Evropy).

Vraťme se však ke štěkajícím a mňoukajícím ozdobám našich domácností, na něž se pojištění domácích mazlíčků vztahuje. Co by měli jejich majitelé před sjednáním pojistné smlouvy vědět či případně učinit? V prvé řadě je užitečné znát přesné označení soužití se zvířetem – to je v našem případě (tedy při chovu k nekomerčním účelům) klasifikováno jako zájmový chov, proto se u některých pojišťoven můžete setkat s názvem „pojištění zvířat v zájmovém chovu“.

Dále je nezbytné vědět, že pojistit je možné pouze zvíře trvale označené mikročipem nebo tetováním, které je v době sjednání pojištění zdravé a chované v odpovídajících zoohygienických podmínkách. Zohledňována je i imunita vašeho čtyřnožce – zvíře totiž musí být očkováno proti vybraným nemocem (jejich výčet si určuje pojišťovna v pojistných podmínkách), což se prokazuje, podobně jako u lidí, očkovacím průkazem. Ke sjednání pojistné ochrany také nejspíše budete (v závislosti na pojistiteli) potřebovat vyplněný a veterinářem potvrzený dotazník o aktuálním stavu zvířete a v některých případech ještě navíc průkaz původu. Setkat se můžete i s věkovým omezením – špatně pojistitelní jsou zvířecí novorozenci do půl roku věku, horní hranicí naopak bývá osmý rok života.

A co je vlastně smyslem celého pojistného produktu? Pojištění psů a koček si můžete představit jako jejich životní a zdravotní pojištění. Naše chlupaté přátele mohou potkat stejné zdravotní potíže jako nás a ani léčba není příliš odlišná, ať už se jedná o vyšetření rentgenem, podávání anestetik, či chirurgický zákrok. V čem však nalezneme značný rozdíl, je způsob úhrady poskytnuté péče a ceny služeb. Právě ty jsou předmětem pojistné ochrany, neboť účelem produktu je úhrada nutných, účelně a neodkladně vynaložených nákladů pojištěného (chovatele) souvisejících s veterinární léčbou či smrtí zvířete. U pojištění domácích mazlíčků se tedy můžete setkat s následujícími složkami:

 • pojištění léčení úrazu nebo nemoci,
 • pojištění uhynutí nebo utracení,
 • pojištění odpovědnosti.

Poraněná tlapka

Pojištění veterinární péče v případě úrazu nebo nemoci daného zvířete je základním pilířem zmíněného produktu. Na jaké konkrétní situace se vztahuje? Mezi nejčastější pojistitelná rizika patří úraz zvířete, jeho nechronické onemocnění nebo první vzplanutí nemoci, která je později vyhodnocena jako chronická a dříve se u něj neprojevila. V praxi to tedy znamená, že vám pojišťovna proplatí účty od veterináře například za odstranění kosti vzpříčené v trávicím ústrojí, ošetření tlapky zraněné na skleněném střepu nebo rentgen končetin po střetu s cyklistou. Všechny situace mají jednoho společného jmenovatele – nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady na nezbytné léčení vedené veterinárním lékařem.

Pojišťovny většinou pamatují i na hospitalizaci vašeho čtyřnohého přítele a rozšiřují o ni rozsah pojištění. Naopak poněkud méně potěšující je skutečnost, že se u tohoto produktu téměř vždy setkáte se spoluúčastí (vztahující se ke každé pojistné události), a výjimkou není ani uplatnění čekací doby – tedy časového úseku od sjednání pojištění, v jehož průběhu v podstatě za žádných okolností nemáte nárok na pojistné plnění.

Těžké loučení

Bezesporu nejsmutnějším momentem každé chovatelské etapy je okamžik, kdy mazlíček odchází na onen svět. I když vám finanční prostředky nabyté od pojišťovny jeho přítomnost nevrátí, mohou posloužit k tomu, aby u vás nalezla domov nějaká další němá tvář. Co pro to musíte udělat? Uzavřít pojištění uhynutí nebo utracení. Koncepce tohoto produktu se velice podobá životnímu pojištění lidské populace, jen je v tomto případě pojistnou událostí smrt zvířete. Jaká finanční náplast vás v této nepříjemné situaci čeká? Její výši si, stejně jako u životního pojištění, určíte předem sami. Omezovat vás mohou pouze stanovené maximální limity pojišťoven, které se napříč pojistným trhem dosti liší.

Jak už samotný název napovídá, pojištění se nevztahuje pouze na spontánní odchod čtyřnohého člena rodiny, ale i na nutné utracení v důsledku pojistného nebezpečí. Náhrada újmy za tuto pomyslnou eutanázii se tak vyplácí například v případě nákazy, infekční nemoci nebo akutní otravy.

Údaje jsou aktuální k datu 11.12.2017 a jsou čerpány z webových zdrojů jednotlivých subjektů. Účelem tabulky je porovnání produktové škály uvedených institucí, nikoli srovnání výhodnosti produktu. Pro posouzení efektivnosti pojistné ochrany je třeba vycházet z informací o pojistných limitech (částkách), výlukách či výši pojistného, které naleznete v pojistných podmínkách nebo u příslušného pojistitele.  

Pokousaná návštěva

I to nejpřítulnější psí nebo kočičí stvoření občas mívá své dny a neváhá je dát světu najevo. Je-li to pouze formou rozkousání vašich oblíbených pantoflí, dá se to považovat za vcelku minimální škodu. Horší situace nastává ve chvíli, kdy své antipatie fyzicky projeví na majetku či zdraví jiné osoby. V takové situaci vždy platilo a platit bude, že za následky chování i zvíře samotné je zodpovědný jeho majitel.

K pokrytí škod způsobených vaším domácím mazlíčkem jiné osobě slouží pojištění odpovědnosti. Nyní ovšem nemáme na mysli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě (z něhož však lze tyto škody také hradit), nýbrž „odpovědnost“ jakožto součást pojištění domácích mazlíčků. Za jakých okolností vám tento produkt bude přínosem? Tehdy, vznikne-li vám povinnost nahradit jiné osobě:

 • újmu na zdraví (obvykle včetně duševních útrap či případného usmrcení),
 • škodu na majetku,
 • finanční újmu.

Kromě škod způsobených jiné osobě dnes bývá standardem i pokrytí škod způsobených jinému zvířeti (respektive jeho majiteli) – tuto skutečnost je však vždy třeba ověřit v pojistných podmínkách či u vybraného pojistitele.

Bez výluk to nejde

Už jsme si zvykli, že výluky patří k pojištění stejně neodmyslitelně jako ranní káva ke snídani. Jaké záludnosti si na nás či na naše čtyřnohé kamarády připravily pojišťovny tentokrát? Právo na pojistné plnění nevzniká pojistníkovi (pojištěnému) při škodních událostech, k nimž došlo obvykle v důsledku:

 • vrozených a vývojových onemocnění včetně dědičné zátěže,
 • chronických onemocnění,
 • preventivních a kosmetických zákroků,
 • veterinárního zákroku, který provedla osoba bez příslušného oprávnění,
 • aktivní účasti na závodech a sportovních akcích (včetně výstav) či přípravy na ně,
 • příčinné souvislosti s válečnými událostmi, teroristickými útoky, zásahem státní moci a dalších násilných aktů,
 • porušení zákona na ochranu zvířat nebo předpisů o veterinární péči.

Z vlastních zdrojů budete nejspíše také muset uhradit náklady na potravu během hospitalizace, odstranění vnějších parazitů nebo očkování či kastraci. Pojištění vám taktéž nepomůže ani v případě, že škoda vznikne osobě žijící ve společné domácnosti, členu rodiny nebo příbuznému. 


Přihlásit