Soukromé zdravotní pojištění

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2017

Nemoc bývá nezvanou narušitelkou plánovaného harmonogramu. Její příchod obvykle mění nejen zamýšlené aktivity dotčeného hostitele, ale často znamená i citelný zásah do jeho financí. Zatímco fyzické neduhy umějí vyléčit příslušné medikamenty či zdravotnický personál, na krvácející peněženku nám žádný lékař infuzi nepředepíše. Výpadek příjmů v době zdravotní indispozice tak musíme řešit buďto svépomocí (formou úspor), nebo využitím nabídky pojistného produktu s názvem soukromé zdravotní pojištění. Co si pro nás komerční pojišťovny připravily tentokrát?

Zmíněná pojistná ochrana bývá často kritizována již pro svůj název. Svým pojmenováním totiž právem vyvolává dojem duplicitní formy veřejného zdravotního pojištění, na němž je účast kaž­dému pojištěnci stanovena zákonem. Mnoho potenciálních zájemců tak považuje tento produkt za paralelní dobrovolnou alternativu či jakousi nástavbu povinného veřejného zdravotního pojištění, případně takto nazývá kategorii plátců OBZP (osob bez zdanitelných příjmů), kteří si pojistné hradí z vlastních zdrojů.

Název versus účel

Pod zavádějícím názvem pojistného produktu se však skrývá zcela odlišná funkce, než jakou známe u veřejného pojištění. Účelem soukromého zdravotního pojištění totiž není úhrada čerpané zdravotní péče, ale ochrana pojištěného před ztrátou příjmů či jejich částečná kompenzace v případě vybraných zdravotních potíží. Tento princip tak doprovází i zcela jiný systém financování – ve veřejném pojištění je konečným příjemcem odvedeného pojistného zdravotnické zařízení, kdežto soukromé zdravotní pojištění je založeno na klasickém vztahu klient–pojišťovna, a příjemcem pojistného plnění je tedy sám pojištěný. Svou povahou tak více než zdravotní připomíná spíše pojištění sociální, jehož účelem je taktéž dočasná náhrada příjmu po dobu zhoršené pracovní schopnosti. Důležité je však uvědomit si, že se jedná o prvek ryze komerčního, nikoliv veřejného systému.

Od protézy po infarkt

Říkáte si, že soukromé zdravotní pojištění musí být na trhu nováčkem, jelikož jste na něj nezaznamenali žádnou reklamu? Důvodem může být skutečnost, že se tento název často užívá jako souhrnné označení několika dílčích pojištění, jež bývají nabízena nejen v balíčku, ale i samostatně, a tudíž jsou inzerována pod názvem konkrétních rizik. Mnoho pojišťoven navíc neumožňuje tento produkt či jeho jednotlivé části uzavřít samostatně, nýbrž pouze jako doplňkové připojištění k pojištění životnímu. Které složky soukromé zdravotní pojištění obvykle zahrnuje?

  •  Pojištění pracovní neschopnosti (následkem úrazu i nemoci),
  •  pojištění hospitalizace (následkem úrazu i nemoci),
  •  pojištění nadstandardního vybavení v nemocnici,
  •  pojištění stomatologických výkonů,
  •  pojištění invalidity následkem nemoci,
  •  pojištění závažných onemocnění,
  •  pojištění dlouhodobé péče.

Nejrozšířenějším typem pojistné ochrany bývá pojištění pracovní neschopnosti. Známé je i pod svým druhým názvem – pojištění denních dávek, který vychází z konstrukce pojistného plnění. To je totiž stanoveno jako fixní (absolutní) částka za jednotlivé dny, jejíž výši si zvolíte předem. Kolik by to mělo být? Výši denní dávky lze přibližně vypočítat odečtením nemocenských dávek od čisté mzdy, přičemž tento rozdíl je dále vydělen 30 dny. S výplatou plnění však nepočítejte hned od prvního dne vaší neschopnosti – pojišťovny se totiž i zde snaží vyhnout jeho nadměrnému čerpání, a uplatňují tak nepopulární čekací doby (karenční lhůty).

Na podobném principu funguje i druhý oblíbený produkt, a to pojištění hospitalizace. Na rozdíl od výše jmenovaného zde však není pojistnou událostí pracovní neschopnost, ale nezbytně nutný pobyt v nemocnici. Ostatní parametry pojištění, například plnění na denní bázi včetně jeho výpočtu či existence karenčních lhůt, zůstávají takřka identické. 

Shrnutí kladů a záporů soukromého zdravotního pojištění

Výhody:

 paralelní získání dalšího příjmu k nemocenským dávkám,

 nastavitelná výše denní dávky či pojistné částky,

 vynechání karenčních lhůt v případě pojistných událostí následkem úrazu.

Nevýhody:

 často podmíněno současným uzavřením životního pojištění,

 absence spořicí složky – celá výše pojistného je určena ke krytí rizik,

 věková, profesní či zdravotní omezení pro uzavření pojistných smluv.


Přihlásit