Test tří kritérií ČTÚ: nová naděje pro virtuální operátory?

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 19.10.2017   

Český telekomunikační úřad nedávno dospěl ke zjištění, že na velkoobchodním trhu mobilních telekomunikačních služeb neexistuje dostatečná konkurence. Tyto závěry podporují naše tvrzení, přičemž na nekonkurenční prostřední českého telekomunikačního trhu upozorňujeme již řadu měsíců. Zjištění ČTÚ mohou vést až k regulaci trhu prostřednictvím cenových i dalších pravidel, která úřad operátorům stanoví. Na základě jakých kritérií ČTÚ k těmto závěrům dospěl a co se bude dít dál?

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Velkoobchodní trh mobilních telekomunikačních služeb neprošel takzvaným testem tří kritérií, podle kterého ČTÚ posuzuje, zda je nutné přistoupit k umělé regulaci trhu tam, kde není zajištěna dostatečná tržní konkurence. Ta ve svém důsledku působí i na koncové spotřebitele, kteří v nesoutěžním prostředí platí za telekomunikační služby zbytečně více. Nedostatečnou tržní konkurenci napravuje ČTÚ pomocí právních předpisů, kterými ukládá soutěžitelům (tedy mobilním operátorům) různá pravidla, podle kterých jsou povinni na trhu jednat. V daném případě se konkrétně jedná o velkoobchodní trh mobilní hlasové originace, na kterém virtuální operátoři nakupují služby od tří velkých síťových operátorů (T-Mobile, O2 a Vodafone) a následně je prodávají svým vlastním zákazníkům.


V čem konkrétně výše zmíněný test tří kritérií spočívá? Aby byl ČTÚ oprávněn zahájit regulaci trhu, musí být splněno každé z následujících kritérií:


1. přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh;
2. struktura trhu v přiměřeném časovém období nesměřuje k účinné hospodářské soutěži;
3. právo hospodářské soutěže není samo o sobě dostatečně účinné při řešení selhání soutěže na příslušném trhu.


Co přesně ČTÚ při hodnocení jednotlivých kritérií zkoumá?


Kritérium č. 1: Přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh

V rámci tohoto kritéria hodnotí ČTÚ několik druhů překážek, se kterými se musí potýkat každý nový operátor, který chce na telekomunikační trh vstoupit. Hodnoceny byly zaprvé překážky strukturální, to znamená velikost vstupních nákladů, které musí operátor pro vstup na daný trh vynaložit. Ty jsou v případě vstupu na telekomunikační trh doslova astronomické. Dále úřad hodnotí překážky právní, které mohou spočívat například v tom, zda je operátor povinen získat licenci pro provozování svých služeb nebo zda je povinen řídit se dalšími omezeními, která zákon pro provoz těchto služeb stanoví. Mezi jiné překážky pak ČTÚ řadí podmínky, za kterých velcí síťoví operátoři přeprodávají své služby virtuálům. Na základě všech těchto pomocných kritérii dospěl ČTÚ k závěru, že na tomto trhu existují pro nové operátory skutečně velké a trvalé překážky vstupu na trh, což naplňuje požadavky prvního kritéria.


Kritérium č. 2: Struktura trhu v přiměřeném časovém období nesměřuje k účinné hospodářské soutěži

V rámci druhého kritéria ČTÚ zkoumal, jestli i přes výše uvedené překážky existuje na trhu efektivní hospodářská soutěž alespoň mezi operátory, kteří zde již působí. Úřad hodnotil především tržní podíly operátorů, vývoj trhu a cen, bariéry růstu, překážky v přechodu zákazníků mezi jednotlivými operátory a existenci konkurence. V tomto ohledu shledal úřad jako problematickou především nemožnost virtuálních operátorů konkurovat v cenách velkým síťovým operátorům, kteří virtuálům přeprodávají své služby za příliš vysoké ceny. Zde úřad upozornil také na propastný rozdíl mezi fungujícím konkurenčním bojem o firemní zákazníky a neexistencí konkurence v oblasti poskytování služeb spotřebitelům. Právě vzhledem k tomu dospěl ČTÚ k závěru, že struktura trhu v přiměřeném časovém období nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, což naplňuje požadavky druhého kritéria.


Kritérium č. 3: Právo hospodářské soutěže není samo o sobě dostatečně účinné při řešení selhání soutěže na příslušném trhu

V rámci třetího kritéria pak ČTÚ posuzoval, zda je i přes naplnění prvních dvou kritérií možné vyřešit nastalou tržní situaci pomocí prostředků soutěžního práva. Zde úřad dospěl k závěru, že aplikací práva hospodářské soutěže nelze docílit odstranění překážek pro vstup nových operátorů na trh, ani zajistit dostatečný konkurenční boj o zákazníky z řad spotřebitelů, což naplňuje i požadavky třetího kritéria.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.czČTÚ tedy dospěl k závěru, že současná tržní situace naplňuje každé ze tří kritérií, jejichž splnění je pro přípustnost umělé regulace ze strany úřadu nutné. Z tohoto důvodu tudíž navrhl zařadit velkoobchodní trh mobilních služeb na seznam relevantních trhů, vůči kterým uplatňuje umělou regulaci. K tomuto návrhu nyní bude moci vznést připomínky odborná i laická veřejnost. Po skončení konzultací bude daný trh dále analyzován a budou vytvořeny návrhy možných nápravných opatření, která bude ČTÚ vůči operátorům uplatňovat. Ty mohou spočívat jak v omezení cen, za které jsou velcí síťoví operátoři oprávněni prodávat své služby virtuálům, tak v dalších necenových omezeních, jejichž podoba zůstává zatím předmětem dohadů.

ČTÚ v rámci testu hodnotil pouze nabídku hlasových služeb a sms. Oblast datových služeb a LTE, kterou úřad shledává z hlediska konkurence jako značně problematickou, do testu vůbec zahrnuta nebyla, neboť do vymezení tohoto trhu nespadá. ČTÚ nyní zvažuje vytvořit pro účely hodnocení zcela nový, samostatný trh datových služeb, který také podrobí testu tří kritérií a zhodnotí, zda i situace na tomto trhu vyžaduje zásah regulátora. Proč k vymezení nového trhu, který by zahrnoval i sektor datových služeb, nepřistoupil úřad již dávno, není zcela jasné.

Nedávná zjištění ČTÚ tak zároveň potvrzují to, na co již řadu měsíců upozorňujeme. Tedy to, že na českém trhu mobilních telekomunikačních služeb dlouhodobě nefunguje řádná hospodářská soutěž. Virtuální operátoři totiž nejsou vzhledem k cenám a obchodním podmínkám nastaveným velkými síťovými operátory schopni nabídnout tarify, které by představovaly pro nabídku tří velkých operátorů plnohodnotnou konkurenci. V této souvislosti jsme proto již před časem podali podnět k prošetření celé záležitosti na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisi, která již v této věci zahájila vlastní šetření.


Přihlásit