Přihořívá, hoří

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2018

Počet požárů ovlivňuje v průběhu roku mnoho faktorů. Jedním z nich je třeba sucho, které zvyšuje riziko požáru při nedbalosti, například při nesprávné manipulaci s otevřeným ohněm během opékání buřtů. S plk. Mgr. Radkem Kislingerem, vedoucím Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů a soudním znalcem v oboru požární ochrana, jsme si povídali nejen o tom, jak požárům předcházet a jak je hasit, ale i o kuriózních příhodách, které hasiči při své práci zažívají.

plk. Mgr. Radek Kislinger, vedoucí Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů a soudní znalec v oboru požární ochrana

V jakých měsících zaznamenáváte největší počty požárů?

Co se týká číselné četnosti, je to rok od roku mírně odlišné. Ovlivňuje to třeba počasí. Záleží, zda je například tuhá zima nebo hodně suché léto. Podle toho se pak odvíjejí četnosti požárů spojených s nedbalostí při používání otevřeného ohně, častěji se například vyskytují technické závady na topidlech, klimatizacích a podobně.

V minulosti jsme si udělali takový statistický průzkum, kde jsme chtěli vědět, jaké příčiny jsou v určitých měsících nejčastější (viz tabulka na této straně).

Jaké je procento úspěšnosti při zjišťování příčin požárů?

V České republice jsme skoro stoprocentní. Vždy se zjistí, co mohlo být příčinou vzniku požáru. Jen se občas stane, že nedokážeme vyloučit jednu ze dvou možných verzí. Pak uvádíme, že příčina vzniku požáru nebyla jednoznačně zjištěna.

Jaké jsou nejčastější příčiny požárů v létě?

Tradičně nejvíc požárů vznikne v létě v přírodním prostředí. Nejčastějšími příčinami jsou lidská nedbalost a technické závady. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od jisker ze zemědělské techniky, vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu a podobně.

Existují nějaké alternativy k vypalování trav a jiných porostů?

Alternativa? Jedině odvézt do sběrného dvora nebo na kompost. Podle zákona o požární ochraně 133/1985 Sb. nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Vypalovat porosty nesmějí ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou se zřetelem na rozsah této činnosti povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření mají za povinnost předem oznámit územně příslušnému HZS kraje. Ten může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu, za který jí může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Mezi oblíbené letní činnosti patří grilování. Jak postupovat, aby bylo bezpečné?

V prvé řadě je nutné dodržovat návod grilu a všech pomůcek, které k tomu využíváme. Jinak platí obecná pravidla pro dodržování bezpečných vzdáleností od spotřebičů. Například u spotřebičů na pevná paliva, jako je krb, je bezpečná vzdálenost ve směru hlavního sálání 80 cm a v ostatních směrech 20 cm. U kamen na dřevo je pak bezpečná vzdálenost ve směru hlavního sálání 50 cm, v ostatních směrech 20 cm.

Obecně také platí pravidlo, že si každý musí počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. V případě venkovního grilování je také nutné sledovat bezpečnostní omezení – například zákaz používání otevřeného ohně v daném místě, sledovat povětrnostní situaci a další. Je také dobré dát pozor na manipulaci s hořlavými látkami na podpal.

Nejčastější příčiny požárů podle měsíců

Příčina požáru                      měsíc

úmysl                                      srpen (květen)

sebevražedný úmysl              květen

kouření                                    duben

použití otevřeného ohně         prosinec

zanedbání bezp. předpisů      leden

komíny                                    leden

topidla                                     prosinec

technické závady                   červenec

dopravní nehoda                    červen, říjen

Kde si můžeme rozdělat oheň v přírodě?

V prvé řadě tam, kde to není zakázáno. Pokud to není nijak omezeno, pak používat otevřený oheň tak, aby nedošlo k rozšíření z místa, kde jej používám. Platí také pravidlo, že požár dohoří tam, kam až dokouří. Také na to je důležité myslet, zejména v situaci, kdy je velké sucho, fouká vítr a v blízkosti je cokoliv hořlavého, co se může žhavými částicemi z ohniště vznítit.

Jak ohniště následně správně uhasit?

Popel v ohništi je velice zrádný. Dokáže v sobě velice dlouho akumulovat takovou teplotu, která umožňuje žhnutí hořlavého materiálu. Žhavý popel je uhašen, pokud stoprocentně odstraníme jednu ze tří částí, která je pro hoření důležitá: teplota, hořlavý materiál a kyslík.

Když už začne hořet, jaké kroky musíme podniknout k zamezení šíření požáru a k jeho uhašení a ochraně zdraví? Je postup shodný při požáru venku a uvnitř budovy?

V prvé řadě je dobré pokusit se zvládnout takzvaný prvotní hasební zásah. Jak už jsem zmínil, požár zlikvidujeme, pokud plně odstraníme jednu ze tří klíčových částí hoření. Teplotu snížíme například tím, že na místo hoření lijeme vodu – ochlazujeme. Hořlavý materiál můžeme odstranit z bezprostřední blízkosti ohně. Dále lze oheň zakrýt, čímž znemožníme přístup vzduchu, který obsahuje kyslík. Tento základní princip hašení požáru je shodný jak uvnitř budovy, tak venku.

Komplikuje hašení nedostatek vody v přírodě a letošní sucho?

Ano, nedostatek vody je vždy velká komplikace. Náš způsob hašení požárů je totiž stále ve velké míře opřen právě o využívání vody coby základního hasiva.

Jakým způsobem pak nedostatek vody pro hašení řešíte?

Na místě zásahu, kde není dostatek vody, se její doplňování řeší například tzv. kyvadlovou dopravou.

Jak poznat, na co stačíme sami a kdy je nutné volat hasiče?

To je velice individuální. Každý má míru odvahy posunutou jinak. Vesměs je to o tom, jak lidé zvládají situace, které předtím nikdy nezažili. Jak se dokážou poprat se stresem a šokem. Proto není od věci si i například doma udělat malé cvičení, jak takovou situaci zvládnout. Každopádně každý, i ten sebemenší požár, se musí ze zákona hlásit hasičům.

Má smysl, aby si lidé vybavovali domácnosti například hlásiči kouře nebo hasicími přístroji či jinou obdobnou technikou? Jakou? Existuje pro domácnosti nějaký univerzálně použitelný hasicí prostředek?

Smysl to určitě má. Jen je dobré myslet na to, že v případě mimořádné události je nutné reagovat rychle a s chladnou hlavou. Proto je potřeba mít takové prostředky funkční a po ruce. Je na nic přenosný hasicí přístroj zaházený ve spíži jinými věcmi nebo autonomní kouřové čidlo bez baterie. Jako univerzální hasicí prostředek pro domácnost je vhodný práškový hasicí přístroj. Ale existují i určité lehčí alternativy pro zvládnutí malých lokálních požárů, například v kuchyni lze využít hasicí spreje nebo hasicí roušku.

Jsou některé domácí spotřebiče nebo bytová zařízení z hlediska možnosti vzniku požáru rizikovější než ostatní?

Obecně lze dnes tvrdit, že riziko je spojené s každým zařízením, které při svém provozu dokáže vyvinout teplo. Nejrizikovější je tedy jakákoliv tepelná technika určená například k vytápění, ohřevu a podobně. Stejně tak jsou riziková zařízení, která jsou náchylná na odvětrání, způsob uložení, provoz a údržbu. Vždy je velice důležité, aby bylo zařízení užíváno v souladu s návodem. Za nejrizikovější zařízení v domácnosti lze považovat prodlužovací kabely, jež často přetěžujeme, nebo lednici, která běží 24 hodin denně bez přestávky.

Jak tedy máme prodlužovačky správně vybírat a používat, abychom riziko minimalizovali?

Držet se návodu výrobce. Sledovat stav prodlužovacích kabelů. Poruchové, poškozené nepoužívat a nahradit novými. Nedělat amatérské opravy.

Existují nějaké mýty, které se v souvislosti s požáry mezi lidmi tradují?

Rozhodně existují. Například ten, že když zavolám hasiče k požáru u mě doma, musím platit celý jejich výjezd. Nebo mýtus, že každé hořící auto exploduje stejně, jako tomu bývá ve filmech.

Existují nějaké činnosti, které neprovádíte, a lidé vás k nim přesto volají?

Jeden čas to bylo například otevírání zabouchnutých dveří od bytu, kdy si lidé nechali klíče doma.

Lze určit, jaké typy požárů je nejtěžší uhasit? A jaké typy požárů jsou pro zasahující hasiče nejnebezpečnější?

Velký požár rovná se většinou velký problém. Komplikované jsou pak požáry ve složitých a členitých prostorech, kde je možné snadno ztratit orientaci. Stejně tak jsou riziková místa, kde jsou uloženy různé nebezpečné látky, chemikálie a další.

Hasiči vyjíždějí nejen k požárům, ale i k mnoha jiným událostem. Jaké jsou nejčastější?

Jsou to takzvané technické zásahy, spojené například se záchranou osob na různých místech, odstraňováním různých překážek, akutních nebezpečí a podobně. Často se také jezdí k dopravním nehodám.

Kuriózní zásahy hasičů v roce 2017

Ne každý výjezd hasičů je spojen s neštěstím a bolestí, občas se všichni přítomní pobaví. Hasiči své nej-úsměv-nější historky každoročně zveřejňují. V roce 2017 například vyjížděli k holčičce, která si na hlavu nasadila dětský nástavec na WC a kvůli zúžení ho nemohla sundat. Vyjížděli také k ženě, která uvízla na stromě, kam lezla pro hračku svého dítěte. Hasiči dále lovili kočky, leguány, králíka a další zvířata. Jedním z nich byl také metrový bobr, který se uvelebil v bazénu jedné rodiny.

Více humorných příběhů najdete v článku na stránkách HZS ČR.

Jaký nejkurióznější zásah z posledních let vás napadá?

Já osobně si vždy vzpomenu na momenty, kdy jsem se setkal s čistou lidskou blbostí. Například když se žena v domácnosti snažila požár v kuchyni uhasit tím, že ho chtěla vyhnat otevřeným oknem ven. Samozřejmě tím jen víc provzdušnila požár a celý byt lehl popelem. Pak mi utkvěl v paměti požár, když se kolemjedoucí řidič rozhodl pomoci dámě uhasit hořící auto hořlavým čističem na okna, který našel v kufru, kde měl uložený nákup. Požár se rozhořel ještě víc. Když viděl, co udělal, rychle z místa ujel.

Každoročně zveřejňujeme kuriózní zásahy na našich webových stránkách. Najdete tam příhody s dětmi, zvířaty i kuriózní nehody a omyly dospělých (viz box na této straně).

Je hasičů v ČR dostatek, je o toto náročné povolání zájem?

Díky velké základně dětí u dobrovolných hasičů, se daří často získávat nové profesionály z jejich řad. V poslední době se ale také setkávám se zkušenostmi, kdy je v určitých částech naší republiky těžké sehnat „kvalitního“ mladého člověka, který by vyhověl všem požadavkům kladeným na profesionálního hasiče.  Každopádně hasičů je v globálu zatím dostatek.

Jaké předpoklady a vzdělání musí profesionální hasič mít?

U hasičů stačí středoškolské vzdělání s maturitou. Dále jsou pro vstup do HZS klíčové psychická a fyzická způsobilost a úspěšné absolvování vstupních kurzů. Vše je striktně ošetřeno zákonem a předpisy.

Jak se liší profesionální hasič od dobrovolného?

Když se podívám na ty nejlépe vybavené jednotky, tak z obecného pohledu jen tím, že jedni to dělají jako svou profesi, kdy složili slib, že položí život za druhé, a ti druzí to vykonávají plně dobrovolně ve svém volném čase. Samozřejmě jsou pak ještě technikálie jako například čas povinného výjezdu k místu události, rozdíly v technickém vybavení a podobně.

Mají jednotliví hasiči nějaké specializace pro určité typy požárů, nebo musí být každý zcela univerzální a připravený doslova na vše?

V úplném základu musí každý hasič zvládnout vše stejně. Tedy likvidaci jakéhokoliv požáru by měl umět zvládnout každý. Následně je každý hasič podle zařazení u sboru specializován. Nejsou jen takzvaní „mokří hasiči“, jsou také příslušníci pracující v oblasti požární prevence, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a další.


Přihlásit