Platby za dodávky energií

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2017

Platíte elektřinu nebo plyn formou záloh? Víte, jak se vypořádávají přeplatky či nedoplatky? Může po vás dodavatel požadovat složení určité částky předem na úhradu případných nedoplatků? Jste si vědomi smluvních pokut a poplatků, které po vás dodavatel může požadovat? A jak je to s platbami za energie v případě, že jste v postavení nájemce?

Zálohy na energie

Vzorové dopisy

Připravili jsme pro vás několik vzorů, které pomohou s řešením nejčastějších problémů, jako je odstoupení od smlouvy o změně dodavatele energie uzavřené při podomním prodeji či reklamace vyúčtování. Vzory najdete na webové stránce www.dtest.cz/vzory.

Dodavatelé mají podle zákona povinnost stanovit nejvýše takové zálohy na elektřinu nebo plyn, které odpovídají množství spotřebované energie v předchozím zúčtovacím období. Zvýší-li se cena elektřiny či plynu, budete logicky platit více, i když se vaše spotřeba nezmění. Zúčtovací období zpravidla činí dvanáct měsíců, podle dohody s dodavatelem může být ale kratší. Výše, počet a splatnost záloh pro první období jsou uvedeny dodavatelem v předpisu, který dostanete společně s uzavřenou smlouvou. Pro další období obdržíte předpis záloh společně s vyúčtováním předchozího období. Jestliže nebudete platit zálohy včas a ve správné výši, může dodavatel v průběhu zúčtovacího období změnit předpis záloh nebo požadovat další platby jako kompenzaci nákladů souvisejících s nesprávným placením. Jde například o poplatky za zaslání upomínek k zaplacení. Jestliže nejste schopni zálohy platit v předepsané výši, doporučujeme se domluvit s dodavatelem na jejich úpravě. Při vzniku dluhu mohou dodavatelé rovněž přistoupit na sjednání splátkového kalendáře.

Přeplatky a nedoplatky

V obchodních podmínkách najdete, jak se vypořádávají přeplatky a nedoplatky. Zde je nutné upozornit, že odečty z elektroměrů a plynoměrů neprovádí distributor plošně ve stejný den. Vyúčtování tedy nechodí všem stejně. Někteří dodavatelé pak převádějí přeplatky v jakékoliv výši do dalšího období, jiní tak činí jen u přeplatků v řádech několika set korun a vyšší částky vracejí.

Složení jistoty na budoucí dluhy

Když nezaplatíte nedoplatek včas, máte dluhy na zálohách nebo dokonce předchozí dluhy u jiných společností, požadují někteří dodavatelé složení určité částky předem, takzvané jistoty. Tu si pak dodavatel může započítat na vaše případné dluhy. Najdou se i dodavatelé, kteří složení jistoty vyžadují i v případě, že máte jiné dluhy než na energiích. Co se týče výše jistoty, dodavatelé často požadují po spotřebiteli-dlužníkovi složit trojnásobek měsíční zálohy.

Reklamace vyúčtování

Podrobnosti ohledně vyúčtování si sjednáváte s dodavatelem, zákon však stanoví, že dodavatel musí vyřídit reklamaci vyúčtování nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího doručení. V případě, že uzná reklamaci za oprávněnou, musí vyrovnat rozdíl v platbách do 30 kalendářních dnů. Zpozdí-li se dodavatel s vyřízením reklamace u elektřiny, má spotřebitel nárok na 600 Kč za každý den zpoždění, maximálně však na 24 000 Kč, u plynu se pak jedná o náhradu ve výši 750 Kč za každý den, nejvýše však 7500 Kč. Je třeba si ale uvědomit, že podání reklamace nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit fakturovanou částku, i když s ní nesouhlasí.

Smluvní pokuty, úroky a další platby

Při sjednávání smlouvy byste neměli zkoumat pouze text předložené smlouvy, ale podívat se i na text obchodních podmínek a ceník. Zajímat by vás měly především smluvní pokuty, úroky za zpoždění s platbami a různé poplatky. Často vám hrozí například smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy. To je situace, kdy vypovíte smlouvu sjednanou na dobu určitou před dohodnutým termínem jejího skončení. Zpoplatněny bývají i upomínky k zaplacení dlužných plateb, jak bylo zmíněno výše. Dodavatel po vás také může požadovat náklady spojené s přerušením či obnovením dodávek energií, které jste způsobili například neoprávněným odběrem. Za ten mohou dodavatelé dále požadovat i smluvní pokutu. Poplatky se většinou pohybují v řádech stovek korun, ovšem smluvní pokuta často dosahuje tisícových částek.

Vedle smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy navíc někteří dodavatelé chtějí po spotřebiteli ještě náhradu škody odpovídající předpokládané spotřebě za období, na které se dodavateli uvázal k odběru energií. Oprávněnost některých nároků dodavatele je ovšem sporná. Smluvní pokuty či poplatky by měly být uvedeny ve smlouvě nebo byste s nimi měli být prokazatelně a výslovně seznámeni, jinak na ně dodavatel nemá podle zákona nárok. Proti některým pokutám či poplatkům se lze bránit i s odkazem na jejich nepřiměřenost či překvapivost. U náhrady škody zase spotřebitel může vyžadovat, aby dodavatel prokázal, že mu zákazník způsobil škodu odpovídající požadované částce. Ovšem ne každý se chce pustit do sporu s dodavatelem, už jen z toho důvodu, že v případě prohry může zaplatit i jeho náklady spojené se sporem.

Platby za jiné služby než dodávky energií

Nejen v České republice nabízejí dodavatelé k dodávkám energií i jiné služby. Jedná se o nabídky prezentované například jako služby elektrikáře, plynaře, instalatéra, sklenáře, pokrývače či topenáře. Ve skutečnosti se však nemusí jednat o služby, ale o pojištění pro případ havárie způsobené v souvislosti s odběrem energií. Zkontrolujte si tedy podmínky a rozsah těchto vedlejších služeb, abyste si je nesjednali s mylným očekáváním, že je máte k dispozici v případě poruchy nesouvisející s odběrem energií. Jindy dodavatelé nabídnou spotřebiteli úrazové či životní pojištění. I zde platí rada prostudovat výhodnost takového pojištění a porovnat jej s konkurenčními nabídkami.

Koupě žárovek

Velmi rozšířená mezi doplňkovými službami je i koupě žárovek, ke které se uvážete při uzavření smlouvy o dodávkách energií nejčastěji při podomním prodeji. Z původně výhodné koupě žárovek za symbolickou cenu se může stát problém, pokud využijete svého práva a od smlouvy odstoupíte ve lhůtě 14 dnů od uzavření, případně ji vypovíte ve lhůtě do 15 dnů po zahájení dodávek. Dodavatel po takovém ukončení smlouvy zašle fakturu na několik tisíc korun. V současné době již existují soudní rozhodnutí i stanovisko České obchodní inspekce, že dodavatel nemá právo požadovat takto zvýšenou částku za žárovky. Postačí tedy, pokud dodavateli žárovky vrátíte, případně mu zaplatíte cenu, za kterou je pořídil. Nejlépe však uděláte, pokud se ke koupi žárovek vůbec neupíšete, nebudete se pak při odstoupení či výpovědi s dodavatelem dohadovat, či dokonce soudit o oprávněnost jeho požadavku na zaplacení faktury.

Dodávky energií a nájem bytu

Zvláště pro pronajímatele je praktické, pokud jsou elektřina či plyn vedeny přímo na nájemce. Jestliže totiž nebude nájemce za dodávky energií platit, bude se jednat o jeho dluhy a dodavatel je bude řešit přímo s ním, nikoliv s pronajímatelem. Pokud budou energie vedeny na pronajímatele, může mu nájemce platit podle dohody energie paušálně, tedy bez ohledu na spotřebu. Druhou možností pak je, že pronajímatel bude požadovat zaplacení záloh a nájemci zašle po skončení zúčtovacího období vyúčtování spotřeby. Podle zákona musí pronajímatel zaslat vyúčtování nájemci nejpozději čtyři měsíce po skončení zúčtovacího období. Na základě písemné žádosti nájemce je pronajímatel povinen doložit a vysvětlit mu náklady na jednotlivé služby a umožnit pořízení kopie podkladů. Nájemce může podat námitky proti vyúčtování, a to nejpozději do třiceti dnů od doručení vyúčtování nebo od poskytnutí vyžádaných podkladů od pronajímatele. Zpozdí-li se pronajímatel s vyúčtováním, poskytnutím podkladů nebo s vypořádáním námitek, má nájemce právo na to, aby mu pronajímatel zaplatil pokutu ujednanou se dvěma třetinami nájemců v domě, která nesmí přesáhnout 50 Kč za každý den zpoždění. Není-li takové dohody, pak pokuta činí 50 Kč za každý den zpoždění. Pokuta nájemci nenáleží, pokud nemohl pronajímatel vyúčtování poskytnout včas, jelikož jej sám neobdržel od příslušných poskytovatelů služeb, družstva, společenství vlastníků jednotek nebo jiného za vyúčtování odpovědného subjektu. 


Přihlásit