O poškozených a ztracených zásilkách

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 3/2012

Balík dorazí poškozený, adresát marně čeká na zatoulaný dopis. Za co pošta odpovídá? Před měsícem jsme se věnovali zásilkám vnitrostátním, na řadě jsou zásilky dodávané do zahraničí a ze zahraničí přijímané.

Jak u mezinárodních, tak i u vnitrostátních zásilek platí, že pošta odpovídá pouze za zásilky, jejichž přijetí eviduje vystavením stvrzenky, tzv. podacího lístku. Odpovědnost pošty se vztahuje na škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo chybějícím obsahem zásilky od okamžiku jejího podání do momentu jejího předání adresátovi či vrácení zpět odesílateli. Obyčejné zásilky, tedy ty bez vystavení stvrzenky, není možné reklamovat. Zákon zná i další důvody vylučující odpovědnost pošty, a to přičinění odesílatele, neodvratitelnou událost, zvláštní povahu či vadnost obsahu zásilky.

 

Vady dodání a ztráta

Do šesti měsíců od podání můžete dodání zásilky reklamovat u kterékoliv pošty. Ta nezkoumá totožnost reklamující osoby. Může to být odesílatel či adresát; přijetí reklamace pošta podmiňuje předložením podací stvrzenky, kterou zpravidla disponuje ten, který zásilku odeslal. Při řešení reklamace spolupracuje pošta se zahraničním provozovatelem. Zjišťuje se, zda a jak byla poštovní zásilka dodána. Pošta vám následně písemně oznámí, zda, kdy a komu byla zásilka vydána. Nedošlo-li k řádnému dodání, považuje se zásilka za ztracenou. Ztrátou zásilky se rozumí i úplné zničení zásilky nebo úbytek celého obsahu.

 

Poškození či úbytek obsahu

Adresát může reklamovat poškozenou či neúplnou zásilku u zahraničního provozovatele, který reklamaci posoudí a zaujme k ní stanovisko. Odesílatel může u kterékoliv pošty reklamovat, že poštovní zásilka byla vrácena poškozená nebo s úbytkem obsahu. Rovněž může podat reklamaci i příjemce, k němuž se zásilka omylem zatoulala. Reklamaci je třeba uplatnit nejlépe při dodání, zvláště je-li na zásilce poškození patrné. Zjevně poškozenou zásilku nepřebírejte. Pošta ji vrátí zpět odesílateli a ten si může reklamaci dořešit. Nejpozději reklamaci uplatněte do dvou pracovních dnů od dodání. Pozdějšímu kladnému vyřízení může být na překážku, že hodnověrně nedoložíte stav zásilky v době dodání. Pošta není povinna přijmout reklamaci, jestliže vás její pracovník při dodání upozornil na možné poškození.

V roli odesílatele vždy věnujte náležitou pozornost zabalení zásilky. Je vaší odpovědností, aby vnitřní i vnější balení bylo dostatečně pevné, odolné proti případným nárazům a přiměřené povaze obsahu, způsobu a době přepravy. Pamatujte na to, že zásilky se mechanicky třídí a mnohokrát překládají. Častým důvodem poškozeného obsahu zásilky a tím pádem i zamítnuté reklamace je totiž nedostatečné zabalení.

Při přebírání si zásilku důkladně prohlédněte. Jestliže je obal či tvar zásilky v nepořádku, dožadujte se sepsání záznamu o stavu reklamované zásilky. Máte právo na kopii tohoto protokolu. Pošta ve spolupráci se zahraničním provozovatelem zjistí, zda a v jakém rozsahu k poškození nebo k úbytku obsahu došlo. O svých zjištěních je povinna vás písemně informovat.

 

Zamítnutí reklamace

Neuzná-li pošta váš nárok na náhradu škody, je povinna vás o tom vyrozumět a předat své odůvodněné stanovisko v písemné podobě. Námitkami docílíte přezkoumání tohoto stanoviska. Výsledkem však je další stanovisko pošty vydané v době co nejkratší.

 

Náhrada škody

Pokud jste při odesílání uvedli na poštovní zásilce částku, kterou ji oceňujete, škoda se hradí nejvýše do této částky. U cenného psaní a cenného balíku máte povinnost ocenění hodnoty obsahu zásilky uvést. V ostatních případech se škoda hradí nejvýše do částky sjednané ve smlouvě, přesněji v poštovních podmínkách. V případě ztráty doporučené zásilky uhradí pošta náhradu v paušální výši 831 Kč. Za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu doporučené zásilky pošta odpovídá a to až do výše 831 Kč. U standardního balíku se škoda způsobená ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu stanovuje součtem pevné částky 1108 Kč a částky 125 Kč za každý i započatý kilogram hmotnosti dané zásilky. Při ztrátě, poškození nebo úbytku obsahu cenného psaní nebo cenného balíku odpovídá pošta až do výše ceny udané na zásilce.

Škoda vám musí být nahrazena v penězích, v hotovosti a v české měně nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy ze šetření vyplynulo, že pošta má povinnost škodu nahradit. Do této lhůty se ale nepočítá doba nezbytná pro zjištění výše požadované náhrady škody a pro ověření její oprávněnosti. Spolu s náhradou škody máte dále právo na vrácení uhrazené ceny za reklamovanou poštovní službu. Poštovní podmínky uvádějí povinnost pošty tak učinit bez průtahů.

 

Chcete-li se více dozvědět o úpravě poštovních služeb a jejich poskytování, nahlédněte do zákona o poštovních službách č. 29/2000 Sb. Podrobnější úpravu vašich práv v případě nedodání nebo poškození poštovní zásilky však naleznete v Poštovních podmínkách České pošty, s nimiž vyslovuje souhlas Český telekomunikační úřad, jenž je uveřejňuje v Poštovním věstníku a zároveň dohlíží na jejich dodržování.

 

Poštovní ombudsmanka

Jestliže jste vyčerpali všechny uvedené prostředky, a přesto jste nedosáhli uspokojivého vyřízení reklamace nebo stížnosti, nezoufejte a obraťte se na poštovní ombudsmanku. Jejím úkolem je posoudit správnost postupu a jeho samotný výsledek. Nejpozději do 30 dnů vás pak bude informovat o svých závěrech.

Dále můžete směřovat své stížnosti a podněty k provedení kontroly přímo na Český telekomunikační úřad. Vždy je ale možnost nechat celý spor rozhodnout soudem. Jen pozor na promlčení. Domoci se nároku na náhradu škody můžete ve lhůtě šesti měsíců ode dne podání poštovní zásilky. Námitkou promlčení ze strany pošty by soudní řízení nabralo rychlý spád, a to ve váš neprospěch.

 

Pro odpovědnost pošty za dodání běžné vnitrostátní zásilky je rozhodující, zda bylo její přijetí potvrzeno či nikoliv. Pošta za zásilky bez podacích lístků neodpovídá. Jestliže pošta eviduje podání zásilky, odpovídá za její ztrátu, poškození a úbytek jejího obsahu.

Přihlásit