Problémy, budoucnost a trendy v energetice

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2020

Energetika je jednou z oblastí, které se dlouhodobě a pravidelně věnujeme. V minulosti jsme opakovaně pořádali hromadné změny dodavatele energií či hromadný nákup solár-ních elektráren a kamen na pelety. V současné době se účastníme mezinárodního projektu STEP, který si klade za cíl bojovat s energetickou chudobou. S konkrétními problémy, které vás v této oblasti trápí, vám pak pomáháme v naší spotřebitelské poradně. Pojďme se tedy společně podívat na to, co pálí české spotřebitele a co je v energetice čeká v budoucnu.

Pozor na energetické šmejdy

Podvodníky přicházející se zdánlivě výhodnou nabídkou nové smlouvy o dodávkách energií, díky níž má spotřebitel ušetřit, si bereme na mušku téměř neustále. Kromě jiného se totiž vyznačují mimořádnou vynalézavostí, která jim umožňuje přizpůsobit své taktiky a praktiky aktuální situaci. Musíme tedy konstatovat, že tito podvodníci, pro které se vžilo označení energetičtí šmejdi nebo také zkráceně energošmejdi, profitují i ze současné situace spojené s pandemií nemoci COVID-19. Vydávají se za zástupce dodavatelů, distributorů, kontrolory či zaměstnance radnice a nabízejí lidem roušky oproti podpisu. Ve skutečnosti však zpravidla senioři nevědomky podepisují novou smlouvu o dodávkách energií. Očekávat lze také zvýšené množství telefonických nabídek, v nichž budou obchodníci slibovat, že ušetříte na dodávkách energií. Pouhé vyslovení slůvka ano pak může vést k uzavření nevýhodné a nechtěné smlouvy.

Zvláště senioři, kteří jsou často cílovou skupinou energetických šmejdů kvůli jejich větší důvěřivosti, by se měli mít na pozoru a nabídku si nejdříve pečlivě prostudovat, případně se obrátit na své děti či vnoučata s žádostí o pomoc. Tu by měli rovněž vyhledat v případě, že již odsouhlasili nějakou nabídku po telefonu či cokoliv podomním obchodníkům podepsali. Rozhodující je totiž včasné jednání, tedy výpověď či odstoupení od takto uzavřené smlouvy v zákonných lhůtách.

Zároveň s tím doporučujeme kontaktovat i Energetický regulační úřad, který již oznámil, že vzhledem k současnému nouzovému stavu přistoupí v případě odhalení nekalých praktik na straně zástupců dodavatelů energií k ještě přísnějším trestům než v minulosti.


Zelená energie, samovýrobci a komunitní energetika

Nejen vzhledem k závazkům vůči Evropské unii musí Česká republika zvyšovat podíl zelené energie. I když pověst energie z obnovitelných zdrojů značně utrpěla kvůli takzvaným solárním baronům, kteří zneužili dotace na její výrobu, zájem o ni v poslední době vzrůstá. O tom jsme se ostatně přesvědčili během námi realizované kampaně na pořízení domácích solárních elektráren. Vedle ekologického hlediska je pro mnoho spotřebitelů motivací i získání částečné nezávislosti na dodavatelích energií. Navíc díky vývoji virtuálních i skutečných baterií pro ukládání vyrobené energie může dojít k odstranění problému s obnovitelnou energií – tedy nutnosti vyrobenou elektřinu okamžitě spotřebovat.

Samovýrobci neboli prosumers jsou podporováni jak legislativou na úrovni Evropské unie, tak i vnitrostátní právní úpravou. V České republice existuje celé spektrum dotačních programů podporujících zavedení energie z obnovitelných zdrojů v domácnostech. Tyto dotační programy rovněž podporují vytváření opatření zvyšujících energetickou účinnost. Dochází k zjednodušování potřebné administrativy, malí výrobci už nepotřebují licence pro výrobu elektřiny.

V zahraničí je již řadu let populární komunitní energetika spočívající ve společné výrobě energie z obnovitelných zdrojů lidmi z jednoho domu nebo obce. Takto vyrobenou energii mohou členové energetické komunity spotřebovávat, ukládat nebo prodávat. Aktuálně se vede diskuze na téma, zda a kolik by měli prosumers (individuální i ti z energetické komunity) zaplatit za dodání energie do sítě. Poplatky mají být přiměřené a spravedlivé, zaznívají i hlasy, že by měly být nulové. Nastavení výše poplatků pro prosumers bude jednou z výzev pro vytvoření nové tarifní struktury. Energetické komunity také mohou představovat řešení energetické chudoby, k aktivitě v tomto směru jsou povolávány zejména místní samosprávy. Zároveň by možnosti komunitní energetiky měli využít nejen vlastníci bytů, ale i jejich nájemci. Se všemi uvedenými požadavky se musí vyrovnat jednotlivé členské státy Evropské unie.

Projekt STEP

Jak jsme vás již několikrát informovali, dTest se zapojil do mezinárodního projektu STEP, kterého se účastní spotřebitelské organizace z Bulharska, Kypru, České republiky, Litvy, Lotyšska, Polska, Portugalska, Slovenska a Velké Británie. Koordinuje jej Evropská spotřebitelská organizace BEUC a dále se na něm podílí i britské obchodní sdružení průmyslového, obchodního a veřejného sektoru, pracující na energetické účinnosti a decentralizaci energetiky, ADE research. Výhodou mezinárodní účasti je sdílení zkušeností, různých pohledů a osvědčené praxe z jednotlivých zemí.

V rámci projektu bude poskytována pomoc těm, kterých se energetická chudoba týká, prostřednictvím bezplatného poradenství. Dále vyškolíme pracovníky organizací, které jsou se zranitelnými spotřebiteli v kontaktu a které jim budou poskytovat ono poradenství. V současné době vyvíjíme tréninkové modely, tedy soubory doporučení, jak zvýšit energetickou účinnost v domácnosti a tím ušetřit na platbách za energie. Jedná se o opatření, která lze zavést prakticky okamžitě bez nákladů, a to pouhou změnou návyků (efektivní vaření, vypínání spotřebičů ze sítě), nebo s nižšími či vyššími náklady (zateplení domu, výměna starých spotřebičů za nové s vyšší energetickou účinností).

Součástí poradenství bude i informování o možnosti změny dodavatele, kterou lze ušetřit na platbách za energie, ovšem i prodělat. V rámci projektu budou vysvětlovány základy energetiky, která je pro mnoho spotřebitelů velkou neznámou kvůli zdánlivé složitosti a množství technických termínů. Bude řešeno, na co se soustředit ve smlouvě o dodávkách energií a v další smluvní dokumentaci a také jak se vyznat ve vyúčtování spotřebovaných energií. Projekt sleduje i dotace, které mohou být čerpány na provedení stavebních úprav vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti. Materiály vytvořené v rámci projektu budou poskytnuty zdarma k dalšímu šíření.

Součástí projektu je i nalezení definice energetické chudoby. Termíny energetická chudoba, zranitelní spotřebitelé nebo ohrožení zákazníci se totiž objevují v právních předpisech a dokumentech vytvořených na úrovni Evropské unie i v rámcových dokumentech týkajících se energetiky na vnitrostátní úrovni, ovšem evropská definice energetické chudoby dosud nebyla přijata. Některé evropské státy mají definici vlastní, u nás ovšem zatím není. Definice je přitom důležitá pro správný výběr opatření k boji s energetickou chudobou. Projekt se proto zabývá i faktory, které na ni mají nebo mohou mít vliv, jako jsou například příjmy a výdaje domácnosti, zdravotní stav, věk či pohlaví spotřebitele.

Z dosavadního průzkumu vyplynulo, že naprostá většina respondentů se nejvíce přiklání k tomu, že energetickou chudobu lze popsat jako situaci, kdy si domácnost není schopna dovolit takové množství energie, které je nezbytné pro topení, vaření, svícení a užívání různých spotřebičů. Vedle nedostatečných příjmů samotné domácnosti ji ovlivňuje zejména nízká energetická účinnost obydlí nebo nedostatečná informovanost o možnostech, jak energetické chudobě čelit prostřednictvím sociální pomoci.

Vzhledem k současné si­tuaci se domníváme, že řešení energetické chudoby nabývá ještě většího významu, než tomu bylo dříve. Ceny energií sice mají podle některých zpráv klesat, ovšem může se stát i pravý opak. Navíc zvyšování energetické účinnosti souvisí i s ožehavým tématem ochrany klimatu, které se dostává stále více do popředí.


Přihlásit