Jak zatočit s energetickou chudobou

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2020

Energetika prochází v posledních letech řadou významných změn v souvislosti s novými technologiemi a požadavky na ochranu životního prostředí. Odpovědní činitelé se dušují, že v centru jejich zájmu je spotřebitel. Zvláštní péče má pak být věnována těm spotřebitelům, kteří jsou dotčeni či přímo ohroženi energetickou chudobou. Právě tou se zabývá i mezinárodní projekt STEP, kterého se účastníme. Co je tedy energetická chudoba a jak jí můžeme čelit?

Co je energetická chudoba

Pojmy jako energetická chudoba, zranitelní spotřebitelé nebo ohrožení zákazníci se objevují v právních předpisech a dokumentech vytvořených na úrovni Evropské unie, avšak nejsou definovány. Některé evropské státy mají definici vlastní, třeba u nás však zatím není. Najít tu nejpřiléhavější definici a tím zároveň určit, koho se problém energetické chudoby týká, je i jedním z úkolů již zmíněného mezinárodního projektu STEP.


Z průzkumu provedeného v rámci tohoto projektu vyplynulo, že naprostá většina respondentů se nejvíce přiklání k tomu, že energetickou chudobu lze popsat jako situaci, kdy si domácnost není schopná dovolit takové množství energie, které je nezbytné pro topení, vaření, svícení a užívání různých spotřebičů. Vedle nedostatečných příjmů samotné domácnosti ji ovlivňuje zejména nízká energetická účinnost obydlí nebo nedostatečná informovanost o možnostech, jak energetické chudobě čelit prostřednictvím sociální pomoci.

Ochrana klimatu a zvyšování energetické účinnosti

Jelikož ochrana klimatu je závazkem členských států Evropské unie, roste podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dále nabývají na významu opatření ke zvýšení energetické účinnosti, která jsou jednou z cest, jak omezit spotřebu energií. V této souvislosti se mluví o takzvaných prosumers neboli samovýrobcích elektřiny, tedy o těch, kteří alespoň část elektřiny pro svou spotřebu vyrábějí sami z obnovitelných zdrojů. V našich podmínkách se jedná typicky o domácnosti, které mají na svých domech či zahradách instalovány solární panely.

Stát se snaží motivovat domácnosti k šetření energiemi dotačními programy, z nichž lze čerpat prostředky například na pořízení kotle na biomasu, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle, ale i na instalaci fotovoltaického systému, zateplení fasády či výstavbu pasivních domů. Ovšem podmínkou je většinou finanční spolu­účast. Některá jednoduchá úsporná opatření lze ale zavést prakticky okamžitě a především bez větších nákladů.

Jak snížit spotřebu energií

Při nákupu spotřebičů by měla nakupujícího zajímat vedle ceny, funkčnosti či designu i energetická třída, kterou lze rozpoznat z energetického štítku. Uvádí se, že rozdíl ve spotřebě mezi jednotlivými třídami (na škále A+++ až G) může činit i 30 %. Z hlediska spotřeby je největším žroutem v domácnosti chladnička, jejíž podíl na celkové spotřebě může činit až 20 %. Navíc poloprázdná lednice spotřebovává více energie než plná, protože při jejím otevření dochází k větší výměně vzduchu. Je proto třeba zvážit před její koupí vhodnou velikost.

Ušetřit se dá i nastavením správné teploty uvnitř chladničky. V chladicí části není zapotřebí teploty nižší než pět stupňů Celsia, v mrazicí části stačí –18 stupňů. Spotřebu pak také zvyšuje námraza uvnitř chladicího či mrazicího prostoru nebo umístění ledničky v blízkosti zdrojů tepla či vystavení slunečnímu svitu.

Ke zbytečným energetickým ztrátám dochází u spotřebičů, které jsou sice naoko vypnuté, ale stále zapojené v síti, tedy v takzvaném stand–by režimu. Jednoduché řešení představují prodlužovačky či vypínač s tlačítky pro vypojení ze sítě.

Spotřebu energií lze snížit i správnými návyky při vaření. Používání pokliček zkracuje dobu vaření a ušetří až polovinu energie. K tepelným ztrátám dochází také v případě, že jsou plotýnky větší než hrnce a pánvičky. Horkovzdušná trouba rozvádí teplo rovnoměrně po celé troubě a lze tedy péci více jídel najednou. Jak pro vaření na desce, tak pro pečení v troubě platí, že jídlo lze nechat dojít ve vypnuté chladnoucí troubě či na plotýnce, zvláště u těch typů zařízení, kde se teplota snižuje pomalu. Méně energie se spotřebuje při použití mikrovlnné trouby, je však třeba zvolit odpovídající čas a teplotu. Jídlo se ohřeje lépe a rychleji, jestliže se na talíři rovnoměrně rozprostře.


Při svícení je důležité se zamyslet nad využitím prostoru, vhodné je mít více světel v místnosti a ty podle potřeby rozsvěcet. Ušetřit lze i snížením teploty v bytě. Za dostatečnou teplotu se považuje 20 stupňů Celsia v obývacím pokoji a 17 stupňů v ložnici. Ušetřit je možné také efektivním větráním, které má být krátké, ale intenzivní. Velké množství energie spotřebovává klimatizace, proti teplu mohou dobře posloužit zatemňovací závěsy či venkovní bytelné žaluzie.

Dluhy na energiích a systém sociální podpory

V některých evropských zemích je zakázáno odpojit domácnost od energií, i když má dluhy vzniklé z jejich spotřeby. Někdy je podmínkou, že elektřina či plyn musí sloužit k vytápění, nebo se zákaz vztahuje pouze na zimní měsíce či na zranitelné spotřebitele. Zmíněná zranitelnost se pak určuje podle finanční situace, zdravotní kondice či věku. U nás může dodavatel energií pro opakované neplacení záloh nebo nezaplacení vyúčtování spotřeby (tedy nedoplatku) omezit či přerušit dodávky energií. V případě dluhů se může spotřebitel pokusit domluvit s dodavatelem na splátkovém kalendáři.

V některých zemích také fungují sociální tarify, tedy zvláštní zvýhodněné nabídky energií pro seniory či nízkopříjmové domácnosti. U nás zatím sociální tarif není a jeho zavedení se neplánuje ani v budoucnu. Neschopnost platit za odebrané energie je řešena v rámci podpory v nezaměstnanosti a příspěvku či doplatku na bydlení.

Praktiky podomních prodejců a jiné pasti

K energetické chudobě mohou přispět i nevýhodné smlouvy o dodávkách energií. Nejde přitom pouze o vysoké ceny energií, ale zejména o smluvní pokuty dosahující několika tisíc korun, které se ke smlouvám vážou. Spotřebitelé by si měli dávat pozor především na podomní prodejce energií, kteří jim mohou podstrčit k podpisu nevýhodnou smlouvu o dodávce energií či přihlášku do pochybné energetické aukce. Pokud si svůj omyl neuvědomí spotřebitel včas, může být obtížné se uzavřené smlouvy zbavit bez peněžité sankce.

Součástí opatření proti energetické chudobě tak musí být i zvýšení osvěty ohledně možných nástrah smluv uzavíraných s dodavateli energií či zprostředkovateli, jakož i informování o právech spotřebitelů a možnostech jejich obrany. V současné době se snad blýská v oblasti ochrany spotřebitele v odvětví energetiky na lepší časy. Vzrostl počet kontrol příslušných dozorových orgánů a připravuje se i změna legislativy, která by měla posílit ochranu spotřebitele, pro kterého je někdy těžké se v závazcích souvisejících s dodávkami energií zorientovat. Mnoho lidí například nerozumí nejen své smlouvě, ale ani obdrženému vyúčtování za spotřebované energie. Otázkou je například i to, jak budou pro zákazníky srozumitelné dynamické smlouvy, tedy takové, podle kterých je jim dodávána elektřina pro ty činnosti, které lze odložit (například praní prádla), v době, kdy je cena elektřiny nejnižší.

Projekt STEP

STEP je mezinárodní projekt, kterého se účastní spotřebitelské organizace z Bulharska, Kypru, České republiky, Litvy, Lotyšska, Polska, Portugalska, Slovenska a Velké Británie. Koordinuje jej Evropská spotřebitelská organizace BEUC a dále se na něm podílí i britské obchodní sdružení průmyslového, obchodního a veřejného sektoru pracující na energetické účinnosti a decentralizaci energetiky, ADE research. Výhodou mezinárodní účasti je sdílení zkušeností a osvědčené praxe z jednotlivých zemí.

V rámci projektu budeme poskytovat pomoc těm, kterých se energetická chudoba přímo dotýká, a to prostřednictvím bezplatného poradenství. Dále vyškolíme pracovníky organizací, které jsou se zranitelnými spotřebiteli v kontaktu. Ti pak budou poskytovat poradenství dalším lidem. Materiály vytvořené v rámci projektu poskytneme zdarma k dalšímu šíření. Více se o projektu dozvíte na www.stepenergy.eu/cs/.


Přihlásit