Odstoupení od smlouvy o dílo v důsledku zvýšení ceny

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Objednatel si nechal zhotovit novou kuchyň. Výrobce kuchyně před jejím zhotovením vypracoval podrobný odhad ceny jednotlivých položek kuchyně. Při konečném vyúčtování však požadoval po objednateli výrazně vyšší cenu, než původně odhadoval. Objednatel může nově určenou cenu zaplatit anebo může od smlouvy odstoupit. Pokud se objednatel rozhodne pro druhý postup, může tak učinit následujícím způsobem.

Kdy je tento vzor vhodný?

Byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně, nebo jestliže práce dodatečně písemně objednal.

Pokud v době od uzavření smlouvy do jejího splnění došlo ke změně cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, je zhotovitel na to povinen objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu novou cenu. Po oznámení této skutečnosti je právem objednatele od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li však bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit zhotoviteli cenu novou, ledaže ke zvýšení ceny došlo po překročení dohodnuté doby k provedení díla.

Cena určená odhadem je sice závazná, ale z povahy způsobu určení její výše vyplývá, že nemůže být považována za cenu maximální. U takto stanovené ceny může objednatel odstoupit od smlouvy o dílo za podmínky podstatného překročení ceny, které je bez prodlení objednateli písemně oznámeno.

Překročení ceny díla je podstatné, zvýší-li se cena určená odhadem o více než 10 až 20 %. Zvýšení ceny musí zhotovitel objednateli zdůvodnit. Jestliže zhotovitel neoznámí objednateli, že cenu bude nutné podstatným způsobem překročit, a dílo provede, není objednatel povinen rozdíl v ceně zaplatit.

 

Jak tento vzor použít?

Rozhodne-li se objednatel využít práva od smlouvy odstoupit, musí ho směřovat na zhotovitele. Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme použít písemnou formu, zvláště v případě, je-li písemná i smlouva o dílo. K platnosti odstoupení od smlouvy zákon vyžaduje, aby bylo učiněno bez zbytečného odkladu po písemném oznámení zvýšení ceny objednateli. Nedodržení této lhůty, kterou je nutné vyložit v řádech hodin či dnů s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, zakládá objednateli povinnost uhradit nově určenou vyšší cenu.Přihlásit