Odstoupení od smlouvy o dílo v důsledku zvýšení ceny

Dali jste nepojízdné auto do opravny a mechanik v průběhu prací přišel s tím, že konečná cena bude o dost vyšší, než původně odhadoval. Objednatel může nově určenou cenu zaplatit anebo může od smlouvy odstoupit. Pokud se objednatel rozhodne pro druhý postup, může tak učinit následujícím způsobem.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je využitelný v situacích, kdy si spotřebitel nechává svoji věc opravit nebo upravit. Opravou se rozumí zejména činnost, kterou se odstraňují vady věci nebo následky poškození či opotřebení věci. Kdežto úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení věci, při kterém vzniká na základě požadavků spotřebitele nová věc. Pokud však je předmětem smlouvy dodání spotřebního zboží, které se musí teprve vytvořit (zhotovit), nejde o smlouvu o dílo, ale vždy o smlouvu kupní.

Cenu díla lze stanovit několika způsoby. Dokonce stačí ve smlouvě uvést jen způsob jejího určení nebo cenu nesjednat vůbec, ale i s tím si zákon poradí. Cena určená odhadem je vhodnou variantou, není-li při uzavření smlouvy možné výslednou cenu stanovit pevnou částkou (např. se ještě neví, co vše se bude muset opravit). Takto stanovená cena je sice závazná, ale z povahy způsobu určení její výše vyplývá, že nemůže být považována za cenu maximální. Pokud zhotovitel požaduje vyšší částku, může objednatel od smlouvy o dílo odstoupit za podmínky podstatného překročení ceny.

Překročení ceny díla je podstatné, zvýší-li se cena určená odhadem o více než 10 až 20 %. Zvýšení ceny musí zhotovitel objednateli zdůvodnit, ale hlavně oznámit, jakmile potřebu zvýšení ceny zjistí. Jestliže neoznámí objednateli bez zbytečného odkladu, že cenu bude nutné podstatným způsobem překročit, a dílo provede, nemá objednatel povinnost rozdíl v ceně zaplatit. Objednatel na oznámení o vyšší ceně musí reagovat rychle, jinak podle zákona platí, že s takto zvýšenou cenou souhlasí. 

 

Jak tento vzor využít?

Rozhodne-li se objednatel využít práva od smlouvy odstoupit, musí ho směřovat na zhotovitele. Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme použít písemnou formu, zvláště v případě, je-li písemná i smlouva o dílo. Při realizaci odstoupení od smlouvy zákon vyžaduje, aby bylo učiněno bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zvýšení ceny objednateli. Nedodržení této lhůty, kterou je nutné vyložit v řádech hodin či dnů s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, zakládá objednateli povinnost uhradit nově určenou vyšší cenu.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Odstoupením se smlouva zruší a musí tak dojít k vzájemnému vypořádání, neboť například část prací už mohla být vykonána. Pokud tedy objednatel má z částečného plnění zhotovitele prospěch, musí zhotoviteli zaplatit poměrnou část původně určené ceny.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2586, § 2612)
Sdílejte

Přihlásit