Odmítnutí zvýšení ceny u smlouvy o dílo

Dali jste nepojízdné auto do opravny a při jeho vyzvednutí vás šokovala konečná částka na vyúčtování? Nebo vám mechanik jen tak mimochodem sdělil, že konečná cena je vyšší než počáteční odhad? Můžete s nelibostí vyšší cenu zaplatit, anebo raději jeho nový požadavek odmítnout.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je využitelný v situacích, kdy si spotřebitel nechává svoji věc opravit nebo upravit (dílo) a dohoda o ceně není ze strany zhotovitele dodržena.

Opravou se rozumí zejména činnost, kterou se odstraňují vady věci nebo následky jejího poškození či opotřebení. Kdežto úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení věci, při kterém vzniká na základě požadavků spotřebitele nová věc. Pokud však je předmětem smlouvy dodání spotřebního zboží, které se musí teprve vytvořit (zhotovit), nejde o smlouvu o dílo, ale vždy o smlouvu kupní.

Cenu díla lze stanovit několika způsoby. Dokonce stačí ve smlouvě uvést jen způsob jejího určení nebo cenu nesjednat vůbec, ale i s tím si zákon poradí. Cena určená odhadem je vhodnou variantou, není-li při uzavření smlouvy možné výslednou cenu stanovit pevnou částkou (například se ještě neví, co vše se bude muset opravit). Takto stanovená cena je sice závazná, ovšem z povahy způsobu určení její výše vyplývá, že nemůže být považována za cenu maximální. Pokud zhotovitel požaduje vyšší částku a oznámí to objednateli včas, může objednatel od smlouvy o dílo odstoupit za podmínky podstatného překročení ceny. Pro tento případ využijte vzor „Odstoupení od smlouvy o dílo v důsledku zvýšení ceny“.

Překročení ceny díla je podstatné, zvýší-li se cena určená odhadem o více než 10 až 20 %. Zvýšení ceny musí zhotovitel objednateli nejen zdůvodnit, ale hlavně oznámit, jakmile potřebu zvýšení ceny zjistí. Objednatel na oznámení o vyšší ceně musí reagovat rychle, jinak podle zákona platí, že s takto zvýšenou cenou souhlasí. Jestliže však zhotovitel neoznámí objednateli bez zbytečného odkladu, že cenu bude nutné podstatným způsobem překročit, a dílo provede, nemá objednatel povinnost rozdíl v ceně zaplatit a může požadavek zhotovitele na vyšší cenu odmítnout jako neoprávněný.

 

Jak tento vzor využít?

Objednatel by měl odmítnout uhradit rozdíl v ceně vůči zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel konečnou cenu sdělil. Pro odmítnutí doporučujeme použít písemnou formu, zvláště je-li i smlouva o dílo písemná.

Objednatel je povinen uhradit částku původně dohodnutou, která není mezi ním a zhotovitelem sporná, a dožadovat se vydání věci. Bude-li zhotovitel předmět díla zadržovat do doby úplného zaplacení, je dalším krokem podání žaloby k soudu.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Zákon pro oznámení o zvýšení ceny nevyžaduje písemnou formu. Objednatel tak může dodatečné zvýšení ceny díla, ať už podstatné či nepodstatné, odsouhlasit i během telefonního hovoru.

Zhotovitel má právo na zaplacení vyšší ceny, pokud výsledná cena překročila původní odhad jen mírně v mezích limitu 10 až 20 %.

Nebyla-li cena stanovená odhadem či pevnou částkou sjednána písemně, jen obtížně bude objednatel prokazovat, že konečná cena neodpovídá původní dohodě.

Cena dohodnutá podle rozpočtu je pro obě strany závazná a nelze ji překročit. Pozor však na výhrady nezávaznosti či neúplnosti rozpočtu, kdy se cena díla může dodatečně zvýšit. Nesouhlasí-li objednatel s tímto zvýšením, musí se zhotovitel obrátit na soud. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, soud vyšší cenu neurčí. I zde platí, že zvýšení ceny o 10 % a více zakládá objednateli právo od smlouvy odstoupit.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2586, § 2612, § 2621-2622)
Sdílejte

Přihlásit