Návrh na vydání platebního rozkazu

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Požadujete-li neúspěšně po obchodníkovi vrácení peněžité částky a dosavadní pokusy o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu nebyly úspěšné, lze přistoupit k soudnímu podání – návrhu na vydání platebního rozkazu. Nutno však upozornit i na rizika s tím spojená, která není radno přehlížet.

Kdy je tento vzor vhodný?

Soudní řízení ve sporných věcech se zahajuje podáním k soudu, které se nazývá žalobou. Je krokem, který zpravidla následuje poté, co mimosoudní řešení sporu nebylo úspěšné. 

Zvláštním druhem žaloby je návrh na vydání platebního rozkazu. Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, který může být vydán jen v případě, kdy žalobce nárokuje zaplacení peněžité částky, a právo na její zaplacení vyplývá již z žalobcem uvedených skutečností. Pro platební rozkaz je charakteristické, že k jeho vydání dojde bez nařízení soudního jednání a bez vyjádření druhé strany, a to v horizontu týdnů od doručení návrhu na jeho vydání k soudu. Procesní obranou žalovaného proti již vydanému a řádně doručenému platebnímu rozkazu (do jeho vlastních rukou) je odpor, jehož doručením soudu v zákonné lhůtě (15 dnů od doručení platebního rozkazu) se platební rozkaz ruší a soudní řízení dále směřuje k vydání klasického rozsudku (viz vzor „Odpor proti platebnímu rozkazu“). Pokud žalovaný i přes doručení platebního rozkazu této obrany nevyužije, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku a žalobce tak získává vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul), který může použít pro návrh na nařízení exekuce/výkonu rozhodnutí v případě, kdy žalovaný žalovanou částku dobrovolně nezaplatí.

 

Jak tento vzor použít?

Návrh na vydání platebního rozkazu podává žalobce k příslušnému soudu, tj. zpravidla k okresnímu soudu (v Praze k příslušnému obvodnímu soudu, v Brně k Městskému soudu), v němž se nachází místo podnikání obchodníka (žalovaného), je-li fyzickou osobou, či sídlo, je-li právnickou osobou. Návrh se zasílá písemně ve dvojím vyhotovení do podatelny soudu. Nezbytnou podmínkou řízení je zaplacení soudního poplatku, a to zpravidla vylepením kolku na jeden stejnopis návrhu v minimální hodnotě 1000 Kč (bližší představu o nákladech soudního řízení včetně nákladů právního zastoupení si můžete udělat pomocí kalkulačky na www.dtest.cz/kalkulacka/soudni). Je-li žalobce držitelem zaručeného elektronického podpisu, může žalobu (návrh na vydání elektronického platebního rozkazu) poslat prostřednictvím internetových stránek www.justice.cz. V takovém případě platí soudní poplatek ve výši 800 Kč. Pokud soudní poplatek nebude při podání žaloby uhrazen, soud žalobce k jeho zaplacení vyzve a stanoví mu k tomu lhůtu.

Náležitostmi žaloby jsou v obecné rovině označení soudu, kterému je podání určeno, označení žalobce a žalovaného (jméno, příjmení, bydliště, u obchodníka místo podnikání či sídlo nejlépe s uvedením identifikačního čísla podnikatele), které věci se podání týká, vylíčení všech rozhodujících skutečností, čeho se žalobce domáhá, to vše spolu s označením a připojením listinných důkazů, kterých se žalobce dovolává. Samozřejmostí je dále datum a podpis žalobce.Přihlásit