Žádost o osvobození od soudního poplatku

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 3.1.2014   

Podání žaloby je spojeno s povinností uhradit soudní poplatek. V některých případech by tato povinnost mohla znemožnit účastníkovi využít soudní ochrany, a proto zákon pamatuje na možnost osvobození od tohoto poplatku.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud mimosoudní řešení sporu není úspěšné či možné, spotřebiteli zpravidla nezbývá, než svůj nárok vymáhat soudní cestou. Soudní řízení je spojeno s určitými náklady, zejména s poplatkovou povinností. Soudní poplatek činí v případě sporu o zaplacení dlužné částky 5 % z této částky. Pokud je vymáhaná peněžitá pohledávka nižší než 20000 Kč, činí soudní poplatek 1000 Kč, popř. 400 nebo 800 Kč v případě elektronického platebního rozkazu dle výše nárokované pohledávky. Soudní poplatek představuje jednu ze základních podmínek řízení, není-li uhrazen, řízení bude zastaveno. Poplatek je možné uhradit prostřednictvím kolků anebo převodem na účet soudu pod přiděleným variabilním symbolem.

V některých případech by výše poplatku mohla znemožnit žadateli uplatnit své právo soudní cestou (například v případě sporů o vysoké finanční částky), a proto zákon zakotvil možnost individuálního, osobního nebo věcného osvobození od jeho zaplacení. Osobní a věcné osvobození od soudního poplatku nastupuje přímo ze zákona. Oproti tomu individuální osvobození se přiznává na základě návrhu.  

Návrh na osvobození může využít účastník řízení (např. žalobce), který podal žalobu k soudu a jehož majetkové poměry jsou závažné. Jde zpravidla o osoby odkázané na sociální dávky (osoby nezaměstnané, na mateřské a rodičovské dovolené, starající se o zdravotně postižené osoby atd.). Podmínky pro individuální osvobození nejsou nikde dány, tudíž záleží na uvážení soudu. Ze zákona jsou pro úvahu soudu zásadní dvě kritéria: odůvodněné majetkové poměry účastníka a nesmí jít o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Obvykle se osvobození vztahuje na celé řízení a lze jej přiznat i zpětně. Poplatky zaplacené již před osvobozením se nevracejí.

Pokud je přiznáno osvobození od soudních poplatků, může být účastník zvýhodněn i v dalších směrech soudního řízení; soud může dále takovému účastníku přiznat na jeho žádost zástupce, je-li to třeba k ochraně jeho zájmů, takovému účastníku nelze uložit povinnost složit zálohu na náklady důkazů atd.

 

Jak tento vzor použít?

Osvobození od soudního poplatku je třeba soudu navrhnout (ať již současně se žalobou, či kdykoliv později až do pravomocného rozhodnutí ve věci). Návrh se podává témuž soudu, který rozhoduje nebo bude rozhodovat o podané žalobě. Zároveň je třeba prokázat majetkové a sociální poměry žadatele osvědčující nárok na osvobození od soudního poplatku. To lze nejlépe prostřednictvím vyplněného formuláře o majetkových a výdělkových poměrech žadatele, který soud na základě podané žádosti zašle (tento obsahuje informace o vašich příjmech ze zaměstnání, úsporách, nemovitém a hodnotnějším movitém majetku atd.). K návrhu je dále nutné přiložit doklady, které vaše tvrzení prokazují (např. rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, sdělení o přiznání příspěvku na péči o osobu postiženou).Přihlásit