Odpor proti platebnímu rozkazu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 3.1.2014   

Pokud vám byl doručen platební rozkaz soudu a s jeho vydáním nesouhlasíte (např. proto, že jste své závazky již před podáním žaloby uhradili), můžete jeho účinkům zabránit jedině v zákonné lhůtě podaným odporem. Jak takový odpor vypadá, jakož i další základní informace, lze vyčíst v následujícím vzoru. Stejně jako u vzoru „Návrh na vydání platebního rozkazu“ zde upozorňujeme na rizika tohoto soudního podání.

Kdy je tento vzor vhodný?

Soudní řízení ve sporných věcech se zahajuje podáním k soudu, které se nazývá žalobou. Je krokem, který zpravidla následuje poté, co mimosoudní řešení sporu nebylo úspěšné.

Zvláštním druhem žaloby je návrh na vydání platebního rozkazu. Platební rozkaz je rozhodnutím soudu, které může být vydáno jen v případě, kdy žalobce nárokuje zaplacení peněžité částky a právo na její zaplacení vyplývá již z žalobcem doložených skutečností. Pro platební rozkaz je charakteristické, že k jeho vydání dojde bez nařízení soudního jednání a bez vyjádření druhé strany, a to v horizontu několika týdnů od doručení návrhu na jeho vydání k soudu. Procesní obranou žalovaného proti již vydanému a řádně doručenému platebnímu rozkazu (do jeho vlastních rukou) je odpor. Doručením odporu soudu v zákonné lhůtě (15 dnů od doručení platebního rozkazu) se platební rozkaz ruší a soud obvykle nařídí ústní jednání. Pokud žalovaný i přes doručení platebního rozkazu této obrany nevyužije, stává se rozhodnutí soudu pravomocným. Pravomocné rozhodnutí soudu je tzv. exekučním titulem, na základě kterého může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce nebo soudního výkonu, a to v případě, že žalovaný v uvedené lhůtě neplnil.

 

Jak tento vzor použít?

Poučení pro podání odporu obsahuje především samotný platební rozkaz. Odpor se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního rozkazu k soudu, který jej vydal. Lhůta 15 dnů je zachována, pokud v této době byla zásilka s odporem prokazatelně předána k poštovní přepravě. Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne. Obdobné platí, byl-li vydán elektronický platební rozkaz (viz vzor „Návrh na vydání platebního rozkazu“).

Odpor nemusí být odůvodněn, účinky zrušení platebního rozkazu má i jeho strohý obsah, je-li z obsahu podání zřejmé, že se jedná o odpor, a to i když je nesprávně označen, např. jako odvolání. V zájmu urychlení dalšího řízení však lze odůvodnění doporučit. Odpor je možné podat jakoukoliv formou, včetně faxu či elektronicky, je však třeba jej ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. Elektronické podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem není třeba doplnit. Lze doporučit klasické písemné podání poštou a doporučeně.

Nesouhlasí-li však žalovaný jen s výrokem o nákladech řízení obsaženým v platebním rozkazu, je opravným prostředkem proti němu odvolání, které nemá vliv na platnost platebního rozkazu ohledně základu žalované částky.Přihlásit